Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Феврал 2021

Акула коррупсионерләр килкәләшдирдикләри коррупсионерләрдән һесаб сорур?

“Халгы сојанлар” силсиләсиндән – ӘЛИ ҺӘСӘНОВ

Азәрбајҹанда һакимијјәт өтүрүлүр, командалар дәјишир, команда үзвләри әвәзләнир, нә олурса – Аллаһ билир- амма халгын хејринә јох, зијанына нәләринсә баш вермәси гәтидир. Чүнки бу һакимијјәт һеч заман халгын хејринә иш ҝөрмәјиб. Буну демәк үчүн исә бирҹә кифајәтдир ки, коронавирус пандемијасындан вә Гарабағын азадлығы мәсәләсиндән бу һакимијјәт өзү үчүн јахшыҹа истифадә етди. Амма, тәбии ки, мүсәлман халга илләрдир зүлм едәнләр тезликлә бундан даһа пис дурума дүшәҹәкдир.

Белә ки, дүнјанын һеч бир өлкәсиндә олмајан карантин гадағалары чыхартдылар. Әлбәттә ки, евиндә отурмаға мәҹбур етдикләри халга 190 манат пул белә верә билмәдиләр. Бу халг бу јарамаз һакимијјәти сеҹдији үчүн онлар һакимијјәтдә дејил, горхдуғу вә башгаларынын һакимијјәтә ҝәлиб онлары даһа чох сојаҹагларына инандыглары үчүн бу јарамаз һакимијјәт һәлә дә тарихин зибилликләринә ҝөмүлмәјиб.

Гарабағ мүһарибәсиндән истифадә едиб һөрмәт газанмаг истәдиләр, амма бүтүн дүнјада Гарабағын азадлығына русун “дабросу”, Түркијәнин “савашы” кими бахдылар. Инди дә истәдикләри олмады, Гарабағ руса галды вә Гарабағын әвәзинә јарамаз бир һакимијјәтә галан боғазда сүмүк олду.

Бу һакимијјәт кадр дәјишикләрини она ҝөрә едир ки, истәјир һәм өзүнү халга сојғунчу мәмурлары һәбс едән һакимијјәт кими ҝөстәрсин, һәм дә халгы сојан мәмурлары јахшыҹа сојдугдан сонра јеринә башга сојғунчулары ҝәтирмәк истәјир. Ҹамаат да авам олуб бунлара алданыр, елә билир ки, бунлар Әли Һәсәнов кими инсанлары ишдән говуб, һәбс етдириб јеринә һури-мәләк ҝәтирәҹәкләр. Неҹә олур ки, бу гәдәр мәмур һамысы коррупсионер чыхыр. Бәс индијәдәк јухарылар һансы ҹәһәннәмдә иди, бунлардан нијә хәбәр тутмурдулар. Хәбәр тута билмирдиләрсә нијә ҹәһәннәм олуб ҝетмирдиләр.

Хәбәрдә дејилир: “Дөвләти сојан һазыркы вә сабиг мәмурларла һесаб чүрүдүлүр; “Гачгынком”ун кечмиш сәдринин таланан вәсаитләрин 15 милјонуну ҝери гајтардығы билдирилир...” Бу 15 милјон 2 милјардлыг коррупсија иттиһамынын бир парчасыдыр. Бир халг ахмаг олар ки, инансын ки, бу коррупсија һадисәсиндән һакимијјәт хәбәрсиз олуб. Бир халг ахмаг олар инанса ки, бу мәбләғи халгдан сојан (?!) Әли Һәсәнов ондан јухарылара өтүрмәјиб. Бир халг ахмагдыр, әҝәр инанса ки, бу сојғунчулуг бирбаша һакимијјәтин әмри ја да тактикасы дејилмиш.

Индијәдәк мүхалифәт, митингләрдә етираз едән инсанлар затән бу һакимијјәтин коррупсионер олдуғуну һајгырырды. Онларын митингләринә ҝүлән Мүсават кими ҜӨЗӘҜИРӘН медиа органлары инди Әли Һәсәнов кими килкәләшдирилмиш мәмурларын 2 милјардлыг коррупсија иттиһамыны ишыгландырыр. Һалбуки бу килкәләр алдыглары рүшвәтләрлә һәм дә акулалары бәсләјиридиләр.


372 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...