Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Феврал 2021

Өзүндән разы Нуруллајев кимдән наразыдыр

Интернет сајтында ҝедән башлыға бахын: “Рази Нуруллајев: “Мәһбус мәмурлар онсуз да 4 дивар арасында бәј-хан кефиндә јашајырлар””

Бу сөз доғрудур јохса тәхрибат? Бәлкә ермәни тәхрибатыдыр?

Сөз өз-өзлүјүндә доғрудур, амма нијә бу сөзүн саһибинә ҜӨЗӘҜИРӘН кими бахылмалыдыр? Адам доғру дејир, дедији јүз фаиз дүздүр. Бәлкә дә бу мәсәлә һансыса сырави инсан үчүн гаранлыгдыр, амма бир иҹтимаи-сијаси хадим, партија башчысы, илләрдир мүхалифәт олмуш, инди дә ҹиб мүхалифәти, игтидар нүмајәндәси олан ҜӨЗӘҜИРӘН бир инсанын дилиндән сәсләнирсә инанмалысан. Елә мүсибәт дә бурда башлајыр.

Бир милләтин бәдбәхтлији о заман башлајыр, ја да бир милләт о заман бәдбәхт олур ки, онун доғру данышанлары ҜӨЗӘҜИРӘНлик етмәклә мәшғул олур. Ја да белә дејәк: һаггы дејирсинизсә нијә ҜӨЗӘҜИРӘНЛИКдә галырсыныз? Чыхын бу вәзијјәтдән, халг да хилас олсун.

Адам фил гулағы бојда мүсаһибә верир, гарышга әндазәси гәдәр дә ҹамаатда онун дедикләринә мараг јохдур. Чүнки түлкүлүклә мәшғулдур. Ҹамаат исә ајыдан, ширдән истәјир ки, чыхыб ҹамаат үчүн синәсини габаға версин. Јохса довшандан-мовшандан бу халга бир зад чыхмаз.

Бүтүн мүсаһибәни охумајын, һәр нә дејибсә дејиб, амма бу ҹүмләләринә фикир верин: “Мәни бағышласынлар, амма бүтөв шәкилдә разы галдығымы дејә билмәјәҹәм. Сосиал шәбәкәләри ачырсан, рајонлара ҝедирсән, күчәјә чыхырсан, проблемли, дәрдли инсанлар минләрләдир. Газиләрин шикајәтиндән гулаг тутулур, ишсизлик чох артыб. Рүшвәтхорлуг вә коррупсија да ҹидди азалыб десәк, јалан олар. Һәлә дә һөкумәт үзвләри сахта статистикаја мејлләнирләр. Һәр шеј кағыз үзәриндә ҝөзәлдир, әмәлләр фәрглидир. Өлкәдә олан проблемләри сајсаг, ән ҝур сачлы бир шәхсин сачынын сајы јетмәз. Парламентдә һөкумәт үзвләринә чох чәтин суаллар олаҹаг.” Бәли, бу сөзләри о, она ефирә чыхмаға иҹазә верәнләри тәрифләјә-тәрифләјә дејиб. Будур мүсибәт. Сән бир өлкәдә олан реал вәзијјәтдән наразысан, дејирсән ки, өлкә бәдбәхт ҝүндәдир, амма өлкәни бу ҝүнә гојанлары лазыми һәддә өјүб гуртарандан сонра башлајырсан дејинмәјә. Бу, адәт һалы алыб. Тарих боју шаһлара бу ләззәт едиб. Чых кими истәјирсән сөј, амма сөјәндә еһтијатлы. Шаһла ишин олмасын. Јохса мат едәрләр сәни. Азәрбајҹанда демократија будур.

Рази Нуруллајевдән сорушмаг лазымдыр ки, сән разысан, јохса наразы? Разысанса нәдән разысан, наразысанса нәдән наразысан? Бәлкә тәкҹә адын Разидир?


1292 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...