Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Март 2021

8 Мартда күчәләрә чыхыб тәрбијәсизлик етмәк ҝүнү кими

Јазы ҝеҹикмиш јазы дејил, чүнки бу ил буну едәнләр, сабаһ (ҝәлән ил) етмәјәҹәк ки? Ондан да бетәрини (Аллаһ горусун!) едәҹәкләр. Сүбуту да будур ки, дүнән (бундан габаг) етмирдиләр, амма бу ҝүн етдиләр. Бундан сонра да етмәләри бөјүк еһтималдыр.

8 Март һаггында узун-узады данышмаға дәјмәз. Һамы билир ки, бу ҝүн кимләрсә өз һүгугларыны тәләб етмәк үчүн чалышдыглары иш јериндә етираз едибләр. Етираз едәнләр дә гадынлар олуб. Даһа сонра нә олуб? Мүдиријјәт разы олуб ки, онларын маашларыны галдырсын. Әслиндә, ишин әсли-астары будурса чох ҝөзәлдир. Дүнјада нә гәдәр мәзлум варса чыхыб бу ҹүр етираз етсин, тарихә дүшсүн, дүнјадакы диҝәр залымлар да ибрәт алсын. Амма, мәсәлә бурасындадыр ки, нәјә ҝөрә бизим мүсәлман кишиләр бу ҝүнү гејд едир.

Шәкк јохдур ки, чыхыб күчәдә мүсаһибә алсаг, 8 мартда әлиндә евә - ханымына ҝүл апаран кишиләр һеч билмәјәҹәк ки, 8 мартда нә һадисә баш вериб. Биләнләрин дә ҝүја нечә фаизи чыхыб өлкәдә етираз едир ки? О 8 мартдан ҝүндә 8 дәфә мејданлара төкүлүб етираз едәҹәк дурумдајыг. Аллаһ билир, о ҝүл чәләнҝини әлиндә тутан киши дә борҹ-хәрҹлә о ҝүлү алыб ки, евдә ханымын јанында үзүгара олмасын. Демәли, әҝәр сән 8 мартда олдуғу кими залымларын әлејһинә галхыб һаггыны тәләб етмирсәнсә онда 8 мартын сәнә ибрәт ҹәһәтиндән һеч бир фајдасы јохдур.

Бәс мүсәлман кишиси нә етмәлидир? Мүсәлман кишиси билмәлидир ки, әмәл етмәдији, мүталиә етмәдији Ислам дининдә затән инсанлара өз һагларыны тәләб етмәк әмр олунуб. Бундан башга Ислам дини затән ханыма һәр заман дәјәр верир. Ислам дининдә бир ҝүн ҝүнаһ етмәсән, о ҝүн сәнин бајрамындыр.

Демәли, бу үч мәгам диггәтдә сахланылмалыдыр; Залымдан һаггыны тәләб етмәк, ханыма һәр заман һөрмәт етмәк, ҝүнаһ етмәмәклә бајрам гејд етмәк.

Инди исә ҝәлин ҝөрәк Исламын, руһанинин һәбс едилдији өлкәмиздә бир сыра гадынлар нәјә әл атыр. Билдијиниз кими бир мүддәт әввәл бәзиләри “севҝилиләр ҝүнү” гејд едирди. Һалбуки онлара десәниз ки, бу ҝүн бир дәстә әхлагсыз киши вә гадынын пүшкатма васитәсилә сечдији гадынла күтләви шәкилдә тәрбијәсизлик етдији ҝүндүр, онлар бәлкә бу ҝүн бајрам етмәзләр. Русија вә бир сыра Гәрб өлкәләриндә (тәбии ки, Азәрбјаҹан вә Түркијә истисна олмагла бир чох мүсәлман өлкәләриндә дә) бу ҝүн гејд едилмир. Чүнки билирләр ки, ҹамаат әхлагсызлыға гуршанаҹаг. Елә ҝөтүрәк Азәрбајҹаны. Феминистләр 8 Мартда чыхыб әхлагсыз шүарлар сәсләндирир, таблолар галдырыр. Бунлар о адамлардыр ки, милләтә ачыг-ашкар әхлагсызлыг тәлгин едир, “нә гәдәр чох аилә дағытсаг о гәдәр феминизмә хидмәт етмиш оларыг” дејирләр. Демәли, Руријада ҝәнҹ гызларын вә оғланларын “севҝилиләр ҝүнү” бәһанәсилә кафејә-бара ҝетмәләринин гаршысы неҹә алынырса, 8 мартда да адларыны феминист гојан бир дәстә тәрбијәсизин күчләрә чыхыб халга әхлагсызлыг тәлгин етмәләринин гаршысы алынмалыдыр. Онсуз да биз әхлагдан узаг бир режимин һакимијјәти алтында јашајырыг, онсуз да телеканаллар рәсми олараг телеканализасија функсијасыны јеринә јетирмәклә мәшғулдур, диҝәр тәрәфдән дә бу әхлагсызларын гаршысы алынмаса милләтин ҝәләҹәји тамамилә мәһв олуб ҝедәҹәк.


859 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...