Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Апрел 2021

Ирана еһтијаҹ јохдур, Исраилин ахырына фәләстинли мүгавимәтчиләр чыхаҹаг!

Биз бундан әввәлки јазымызда сабиг сионист “баш назири” һаггында јазмышдыг. Адамын неҹә горхуја дүшдүјү там чылпаглығы илә бәлли иди. Һәтта, һазыркы гондарма баш назир белә мүсаһибәләрин бириндә Иранын адыны үч дәфә чәкиб үч горхулу дүшмәндән данышмышды.

Исламын гүдрәти бүтүн дүнјада билинмәди. Ислам өзүнүн әввәлки гүдрәтинә чатмалыдыр. Аллаһа ҝүвәнән Ислам дүнјасы әҝәр бу дүнјанын бир һиссә олан Иран сајәсиндә сионистләрин горхудан титрәмәләрини, Американы “ит кими” Иранын үстүнә “тыркаламаларыны” ҝөрүрсә ҝөрүн инди диҝәр мүсәлман дөвләтләри бирләшсә сионист Исраиллә АБШ-ы бир гәбрдә басдыра биләрләр.

Нәинки Рамазан ајынын сон Ҹүмәси олан Бејнәлхалг Гүдс ҝүнүндә, һәтта һеч мүбарәк ај јары олмамыш Ислам дүнјасыны севдирән хәбәрләр ешитдик. Белә ки, ҝөрүнүр һеч Ирана еһтијаҹ јохдур, сионистләрин ахырына фәләстинли мүгавимәтчиләр, мүбариз инсанлар чыхмалы олаҹаглар. Севиндириҹи хәбәрдә дејилир: “Тәл-Әвив тәсдиг едиб ки, Фәләстин мүгавимәт гүввәләринин ишғал едилмиш әразиләрә атдығы 36 ракетдән ҹәми 6-ны изләмәк мүмкүн олуб. Бу ахшам гәсбкар сионистләрин салдығы ганунсуз гәсәбәләрдә ард-арда сәсләнән хәбәрдарлыг сигналларындан сонра сионист мәнбәләр мүгавимәт гүввәләринин Гәззә әтрафындакы сионист гәсәбәләринә ҝениш ракет һүҹумуну хәбәр верди.”

Артыг алчаг, рәзил, һәјасыз сионистләр дүнјаја ҹар чәкиб Фәләстиндән шикајәт едә билмир. Артыг, “Иран бизим үчүн тәһлүкәлидир” дејә билмирләр. Чүнки бир тәрәфәдән дүнја бунларын һәјасызлығынын шаһиди олуб, диҝәр тәрәфдән артыг мүгавимәт һәрәкатларыны да сахламаг олмур. Бүтүн дүнја сионист режимин јарандығы ҝүндән бу ҝүнә гәдәр төрәтдији фаҹиәләрә шаһиддир. Артыг фәләстинли мүгавимәтчиләр һеч бир ҝүҹдән, гүдрәтдән, Бејнәлхалг Тәшкилатдан, БМТ-дән, Инсан Һаглары тәшкилатларындан һеч нә уммур. Артыг дүнја јени бир мәрһәләјә кечәҹәк, јени бир вәтәни мүдафиә етмәк нүмунәси фәләстинлиләр тәрәфиндән орталыға гојулаҹаг. Бүтүн дүнјада сионист вәһшиликләринә кимсә бир сөз демирсә, мәзлум фәләстинлиләри, јәмәнлиләри террорчу мүсәлман кими ҝөстәрмәјә чалышырса, бу артыг фәләстинлиләрин, һәмчинин јәмәнли мүгавимәтчиләрин веҹинә дејил. Бу дөвр артыг “еһтијатлы олаг, бирдән мүсәлмана террорчу дејәрләр” дүшүнҹәсијлә һаггы тәләб етмәмәк, залым гаршысында сусмаг дөврү дејил. Бу дөвр “артыг мүсәлманлар бир олуб террорчулары јериндә отуртмалыдыр” шүарыны мүсәлман ҹоғрафијасынын дөрд бир јанына јајмаг дөврүдүр.

Бу мәгамда дедикләримизи рәсми олараг тәсдигләјән Иран Силаһлы Гүввәләринин Баш Гәрарҝаһ рәиси ҝенерал Мәһәммәд Багири белә дејиб: “Сөзсүз ки, сон бир нечә ҝүндә һәјата кечирдијимиз вә ҝәләҹәкдә онларын (сионистләрин) марагларыны тәһлүкәјә салаҹаг аддымларымыз, сионистләрин ағылларыны башларына ҝәтирәҹәк. Мүгавимәт ҹәбһәсинин ҝәләҹәји ајдындыр. Сионист режими Сурија әразисини давамлы олараг һәдәфә ала биләҹәјини, дәнизләрдә шәр әмәлләр төрәдәҹәјини вә ҹаваб алмајаҹағыны дүшүнүр. Сөзсүз ки, сон бир нечә ҝүндә һәјата кечирдијимиз вә ҝәләҹәкдә онларын марагларыны тәһлүкәјә салаҹаг аддымларымыз, сионистләрин ағылларыны башларына ҝәтирәҹәк. Мүгавимәт ҹәбһәсинин ҝәләҹәји ајдындыр.”

Бүтүн дүнја билмәлидир ки, залымын бир дәгигә белә раһат галмасына шәраит јаратмаг, мәзлумлара едилән зүлмдүр. Бүтүн әдаләтсевәр инсанлар залымлары нараһат едәҹәк аддымлар атмалыдыр. Истәр сөзлә, истәр ракетлә.
Залымын аманда вә асајишдә галмасы әдаләтин көкүнә балта вурмагдыр.

Мүгавимәтчиләрдән, мүгавимәтчиләрин һимајәдары, мәзлумларын арха-дајағы олан Иран Ислам Республикасындан бүтүн мүсәлман дөвләтләри, мүсәлман башчылары ибрәт алмалыдыр. Мәрһум Имам Хомејнинин Фәләстинин мүдафиәсинә даир етдији чыхышлар, атдығы аддымлар үммәт тәрәфиндән унудулмамалыдыр.


450 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...