Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Апрел 2021

Бәс гансызлар неҹә рүшвәт алыр?

Рамиз Меһдијевин идарәсиндә тәзә аталар сөзү

Гансыз мәмурларын бәдәнләриндә ган олсун, дамарларында ган дөвран етсин дејә халгын ганыны ичдикләри өлкәмиздә Фөвгәладә Һаллар Назири фөвгәладә сөһбәт еләјиб. Назир рәһбәрлик етдији гурумун Тибб Мәркәзинин Модул Типли Һоспиталынын баш һәкими Имран Ағајевин һәбсинә мүнасибәт билдирәркән мараглы сөһбәт едиб. Дејир ки, о, бизим ишчимиз дејил. Һәбс едилән Баш һәким вә әмәкдашлары ТӘБИБ-лә мүгавилә әсасында ишләјиб. Биздә пул нә ҝәзир ки, онлары малијјәләшдирәк? Һәмин Модул Типли Һоспиталы дөвләт малијјәләшдирир.

Јох, бурада “пул бир сиздәдир, бир дә инҝилисдә” мисалы үзәриндә сөһбәти гурмаг истәмирик. Бу сөзүн бу ҝүн етибары јохдур. О сөз көһнә азәрбајҹанлыларын сөзү иди. Индики Азәрбајҹанда бу сөз ишләмир. Чүнки инҝилисдә дә һеч бунларда олан гәдәр пул јохдур. Бир дә она ҝөрә ки, доғрудан да ФҺН-дә пул һардандыр.
Биз ки, ҝедиб ФҺН назиринин малыны – мүлкүнү видеоја чәкмәмишик, сајтларда дәрҹ етмәмишик ки, дуруб өзүмүздән нәсә јазаг. Амма, Азәрбајҹанда јазылмајан бир ганун вардыр ки, назирликләр касыб олур, назирләр варлы. Бүдҹә сән демә назирликдә јох, назирләрин евләриндә вә ја ҹибләриндә галыр. Биз тәләсән дә дејилик. Онсуз да ҝөзәл халгымызын һеч веҹинә дә дејил. Тәкҹә сосиал шәбәкәләрдә бу ҹүр инсанлары “јаланчынын... ләнәт” сөзләри илә зинәтләндирир, башга да иш ҝөрмүр. Чыхыб етираз етмәк, һагтәләблик бизим ҹамаатымыза јад мәфһумлардыр.

Биз дә ҝөзләјирик. Бизә дә мараглыдыр ки, доғрудан да өзүнә императорлуг гурмуш бу инсанын пулу вар, јохса јох. Амма, ҝөзләјәркән дә һеч бир иш ҝөрмүрүк. Әлимизи әлимизин үстүнә гојуб ҝөзләјирик. Онсуз да ҝеҹ-тез акулаларын тоггушмаларында, кланларын боғушмаларында, нә билим е, һакимијјәтләрин өтүрүлмәси маҹәраларында ДТХ басаҹаг, рүшвәт филан мәсәләләри орталыға чыхаҹаг. Мәлум олаҹаг ки, илләрдир постунда олдуғу мүддәт әрзиндә нә сојғунчулуглар едиб.

Һәлә фөвгәлназирин бундан даһа мараглы бир сөзү вар. О дејир ки, коррупсија елә бир шејдир ки, ҝәнҹ, јашлы танымыр, кимин ганында варса о ишлә мәшғул олур. Дүз дејир, коррупсија ҹавана-јашлыја бахмыр. Баш һәким Имран Ағајев ҹаван адамдыр, Кәмаләддин мүәллим исә гоҹа кишидир, 60 јашы вар. (Кәмаләддин мүәллимин бу сөзүнү ДТХ әмәкдашлары индидән дәлил кими ағылларынын бир көшәсиндә гејд еләсинләр.)

Амма, бурада Камаләддин мүәллимдән бир суал сорушмаг лазымдыр. Һејиф ки, журналистләр бу ҹүр суаллар үнванламыр. О бојда јолу баса-баса ҝедир, јахуд зәнҝ вуруб рүшвәтдән-заддан данышырлар. Кәмаләддин мүәллим дә утаныр десин ки, әшши биздә пул һардандыр.

Рүшвәт һаггында суал вермәкдәнсә сорушмаг лазым иди ки, әҝәр, коррупсија јаша јох, гана бахырса онда бәс гансыз мәмурлар неҹә олаҹаг. Онларын үмумијјәтлә ганы јохдур. Коррупсија да ганда олдуғу үчүн гансыз мәмурда демәли гајда үзрә коррупсија олмамалыдыр. Јохдурса бәс нијә онлара “гансыз” дејирләр. Дејәк ки, дејиләнләр дә - Тағы мүәллим демишкән ордан-бурдан ҹызылдајан журналистләрин 40 ил јемәјиб-ичмәјиб, хумусуну вермәјиб МТН-шик Акиф Човдаров үчүн милјонлар јыған Тағы мүәллим кими саф инсанлар һаггында јалан-палан јаздыгларыдыр, бәс ахы халгын ганынын ичилдијини дә ҝөрүрүк.

Бундан сонра АМЕА-нын дилчиләринә демәк лазымдыр ки, “ағыл јашда дејил, башдадыр” аталар сөзүнүн јанында јени бир аталар сөзү дүзәлтсинләр: “Коррупсија јашда дејил, гандадыр.”
Амма, о да олмаз. Чүнки АМЕА-нын башында сиркә вә зоопарка пул алыб депутат отурдан Рамиз әкә дајаныб. АМЕА-нын дилчиләринин дилини көкүндән чыхарарлар. Демәли, ишимиз харабдыр. Елм адамларынын да башына коррупсијанын башы ҝәлирсә милләтин матәмидир. Будур һәгиги матәм ҝүнү.


667 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...