Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Мај 2021

Асим Молазадәнин һаны Нуру Пашаја охшајан өвладлары?

Һејкәл сөһбәтинә сөзарды

Ара-сыра Азәрбајҹан ҝүндәминдә дава-гырғын ҝедир. Кимләрсә дуруб кимләрәсә һејкәл гојмаг истәјир. Бир дәфә инҹәсәнәт адамлары Илһам Әлијевлә ҝөрүшәндә Бәһрәм Бағырзадә Илһам Әлијевә дејирди ки, мән бу мәсәләни сизә чатдырмасам мәни изләјәнләр мәни гынајар. Сонра дејир ки, ҝәрәк мәрһум хејријјәчи Һаҹы Зејнәлабидин Тағыјевә һејкәл гојаг.

Инди дә Нуру Паша үчүн һејкәл гојулмасыны тәклиф едирләр. Сәбәб будур ки, Нуру Паша әсрин әввәлләриндә Азәрбајҹана ермәниләрин әлејһинә көмәк едиб. Бу заманда да Түркијә Гарабағын ишғалдан азад едилмәсиндә Азәрбајҹана дәстәк көстәрдији үчүн Нуру Пашанын һејкәли гојулмалыдыр.

Ҝөзәҝирәнликдә ад чыхартмыш, депутатхананын тәјинатлы депутатларындан олан Асим Моллазадә һәлә ҝөрүн нә дејир: “Азәрбајҹан халгы бу ордунун башчысыны мүтләг јад етмәлидир.” Бунлара дејән лазымдыр ки, сән кимсән ки, Азәрбајҹан халгы үчүн гәрар чыхарырсан? Сиз үмумимијјәтлә һансы үзлә, нә һагла өзүнүзү Азәрбајҹан халгынын нүмајәндәси (сөз саһиби) һесаб едирсиниз. Сиз нә вахт өзүнүзү Азәрбајҹан халгынын нүмајәндәси һисс етмисиниз? Халгын Милли Мәҹлисинә рүшвәтлә, тәјинатла, ҜӨЗӘҜИРӘНЛИКлә тепутат сечәнләри гынамаг әвәзинә, өзүнүз дә ҝедиб ҜӨЗӘҜИРӘНЛИКләр етдикдән, рүшвәт вердикдән сонра депутатаханада отурурсунуз, имкан вермирсиниз ки, халг истәдији тәмиз адамы орада әјләшдирсин. Һәлә бир утанмаз-утанмаз да дуруб халга ҝөстәриш верирсиниз. Ҝедин ҜӨЗҮНӘ ҜИРДИЈИНИЗ инсанлар сизә ҝөстәриш веринләр.

Азәрбајҹан халгынын өз дәрди өзүнә бәсдир. Азәрбајҹан халгынын гәрарына һөрмәтлә јанашылсајды бу ҝүн сизин кими надүрүстләр, јалтаглар, ҜӨЗӘҜИРӘНЛӘР ҝедиб халгын Милли Мәҹлисиндә хорулдамазды. Азәрбајҹан халгыны дүшүнән, сөзүнә дәјәр верән вар ки? Азәрбајҹан халгы дүшдүјү вәзијјтә етираз едәндә сизин кими ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК едәнләр ону Ермәнистан аҝенти һесаб едир, инди нә јахшы Түркијәнин ҜӨЗҮНӘ ҜИРМӘК үчүн өзүнүзү түркпәрәст һесаб едирсиниз?

Нуру Пашанын етдијини сиз дә един дә. Һарда иди Асим Моллазадәнин балалары? Нијә ҝедиб Нуру Паша кими ермәниләрин әлејһинә вурушмурду? Бәлкә ҝедиб ермәниләрә ган уддуруб, бизим хәбәримиз јохдур?
Üмумијјәтлә Азәрбајҹан халгынын дүшдүјү јохсуллуг, ишсизлик вәзијјәтини, борҹ ичиндә батыб-ҝетмәсини нәзәрә алыб һејкәл, бүст фәалијјәтләринә сон гојулмалыдыр. Халг аҹындан өлүр, бунлар дуруб халгын бүдҹсиндән кәсиб һејкәл дүзәлтмәк истәјирләр. Һәрәниз сахта мандат алдығыныз заман һарамдан нә гәдәр пуллар јығмысыныз. Ачын сандығынызы, төкүн памбығынызы, зәһмәт чәкиб објектләриниздән пул ајырыб истәдијиниз пашалара һејкәл гојун. Лап өзүнүзә дә һејкәл гојун, даһа халгын бүдҹәсини сојмаг нәјә лазымдыр?

Коронавирусла мүбаризә апарылдығы кими һејкәл хәстәлији илә дә мүбаризә апармалыјыг. Инсанлара гијмәт верилмәјән өлкәдә һејкәлләр, бүстләр гојурлар ки, инсанлар ҝедиб онлара һөрмәтлә јанашсын. Һејкәл хәстәлији олан өлкәдә тәкҹә бир һејкәл гојулса кифајәтдир. О да хәстәлијин һејкәли. Гој бу һејкәлә һәр дәфә бахан хәстәләр ҝедиб өзләрини мүалиҹә еләсинләр.


297 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...