Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Мај 2021

Дөвләт ҝетсин тәрбијәсиз депутатларын тәрбијәсинә нәзарәти ҝүҹләндирсин

Сосиал шәбәкләрдә гаршыја чыхан бир видеодакы апарыҹынын елә илк ҹүмләләри адамы гәзәбләндирир. Ҹүмлә бундан ибарәтдир: “Дөвләт ушагларын дини етигадла бағлы тәрбијәсинә нәзарәти ҝүҹләндириб.” Дөвләт дејәндә ки, әслиндә дөвләт јох бир нечә дылғыр, ҜӨЗӘҜИРӘН, јалтаг, тәјинатла зоопаркда отуран депутат јатыб јуху ҝөрүб ки, ушагларын дини етигадла бағлы тәрбијәсинә нәзарәти ҝүҹләндирмәк лазымдыр. Бу һакимијјәтин ағсаггалларындан, ағсаггаллар шурасынын үзвләриндән, еләҹә дә тәјинатла зоопаркда отуранларындан бири дә Мирәләмов дејилдими? Мүбарәк Рамазан ајында бу ҹүр хәбәрләрлә оруҹ тутан инсанларын ганыны гаралдан бу алчаглар ҝедиб Һүсјенбала Мирәләмовун - 75 јашлы алчаг, рәзил, тәрбијәсиз бир гоҹанын тәрбијәсинә нәзарәти ҝүҹләндирсин. Адам ЈАП-ын хараба галмыш офисиндә отуруб тәләбәләрә онлајн дәрс кечәркән нәвәси јашында бир гадына гаршы әхлагсыз һәрәкәт едир. Бу ҹүр алчагларын тәрбијәсинә нәзарәти ҝүҹләндирмәк лазым иди.
Сиз кимсиниз, өзүнүзү нә һесаб едирсиниз, һаранын дылғырысыныз ки, бизим өвладларымызы сиз тәрбијә едирсиниз? Сиз ҝедиб һәлә өз өвладларыныз бир јана галсын, гоҹа кафтарларынызы тәрбијәләндирин.

Апарыҹы дејир ки, мајын 4-дә зоопарк, сирк, гоҹалар еви мүвафиг гануна дәјишиклик етмәклә ушагларын мәҹбурән дини мөвзуларда јөнләндирилмәсини гадаған едиб.

Бахын, бу алчаг депутатлар, ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК етмәклә, јухарылара рүшвәт өтүрмәклә ҝедиб зоопаркда өзүнә күрсү газаныб. Бунун өзү ән бөјүк алчаглыг дејилми? Бунун өзү ән бөјүк тәрбијәсизлик дејилми? Инди бу ҹүр тәрбијәсизләрин әлинә тәрбијәләндирмәк үчүн ушаг әманәт етмәк олар? Тәсәввүр един ки, ата-ана балаҹа өвладыны гаршысына гојуб дејәҹәк ки, бала, рүшвәт алма, башгасынын намусунда ҝөзүн олмасын, бу алчаг, тәрбијәсиз депутатлар исә ушагларымыздан мирәләмовлар дүзәлтмәк истәјәҹәк, онлара рүшвәт алма јолларыны, сечкиләрдә сахтакарлыг етмә методларыны, һәмчинин, ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК етмәклә неҹә зоопаркда отурмаг олар... вә с. бу кими тәрбијәсизликләр өјрәдәҹәк? Тәрбијәсиз депутатлар инсанларын тәрбијәсини позмаға чалышыр, адыны гојурлар ки, дөвләр белә едир. Нијә бир дәфә телеканализасијаја әнҹам чәкмирсиниз. Бүтүн ҝүнү әхлагсызлыг, шоу ҝөстәрилир. Халгы мәҹбур едирләр ки, әхлагсызлыға тамаша етсин. Јахшы, бу, өлкә үчүн, ҝәнҹ нәсил үчүн, ушаглар үчүн тәһлүкә дејилми?


2241 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...