Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Ијун 2021

Јетишдирмәјән торпаға тохум сәпмәк әбәсдир

Иҝидләр јетишдирән торпағын мәрд оғулларына

Сөзүмүз ана вәтәнимизин, әзиз вәтән торпағынын јетишдирдији мәрд оғулларадыр. Дүшмәндән торпаглары азад едән мәсҹид әһлинин давамчыларына сәсләнирик. Алчаглар, бигејрәтләр, горхаглар, јалтаглар охумасын!

Һамы билир ки, мүнбит олмајан торпаға тохум сәпмәк әбәсдир. Јүз дәфә сәпсән дә хејри јохдур. Дүнјанын ән ҝүҹлү әкинчисини, профессионал тохумчусуну ҝәтирсән дә бүтүн еләдикләри даша дәјиб өзүнә гајыдар. Тохумда проблем јохдур, әкинчи дә биринҹи дәрәҹәлидир, амма мәһсула үмид јохдур. Чүнки торпаг мүнбит дејил.

Сөз гандырмаг да бу ҹүрдүр. Нә гәдәр арифләр, мәрифәт саһибләри, Аллаһын садиг гуллары нә гәдәр јолдан азмыш гуллары һидајәт етмәјә чалышыблар. Амма, алынмајыб. Башда пејғәмбәрләр (ә) олмагла бүтүн салеһләрин бу ишдә һеч бир ҝүнаһы јохдур. Чүнки онлар Аллаһын сөзүнү чатдыран инсанлардыр, чатдырдыглары сөз дә Аллаһын сөзүдүр. Ҝеријә галыр өзүнү гаммазлыға вуран инсанлар.

Илаһи пејғәмбәрләр (ә) әкинчи мисалыдыр, илаһи сөз тохумдур, сөз гәбул етмәјән гаммаз зүмрә исә мүнбит олмајан торпағы әвәз едир.

Кичик бир мисал... Илаһијјатчы, диндар... дејир ки, мәсҹидләрдә мәлум гајда-ганунларын тәтбиг едилмәси ајрысечкилик салмагдыр. Нәјә ҝөрә һансыса әхлагсызларын консертләриндә һеч бир гадаға олмадығы һалда, Формула 1 јарышларында, футбол чемпионатларынын ојунларында һеч бир мәһрумијјәт олмадығы һалда анҹаг мәсҹидләрдә сәрсәм гајдалар чыхарырсыныз. Бу сөздә вә ону дејән диндарда, руһанидә һеч бир проблем јохдур. Садәҹә мүхатәб ахмаг, сәфеһ адамдыр. Доғрудан да бу ҹүр инсанлар өз башларыны һәкимә ҝөстәрмәлидир. Дини бәһсләрдә гејд олунур ки, инсанлар о гәдәр Аллаһа гаршы зүлм вә һагсызлыг едәрләр ки, Аллаһ онларын ағылларыны башларындан алар. Бу мөһтавада бир чох мүбарәк бәһсләрә раст ҝәләрсиниз. Инди өзүнүз мүгајисә един ки, консертләрдә гадаға гојмајан ахмаг вә сәфеһ инсанлар мәсҹидләрдә гадағалар гојурса, бу ҹүр адамлары белә бир ајрысечкилијин дүзҝүн олмадығыны дејән ағыл саһибләријлә бир тәрәзијә гојуб һәр икисини ҹәмијјәтә бурахмаг ағыл ишидирми? Ағыл саһибләри инҹимәзләрми?

Әзиз иҝидләр јетишдирән торпағын мәрд оғуллары!

Бәс јахшы, торпаг мүнбит олмадыгда нә етмәли? Әкинчиләр бу кими һалларда һәмин торпаглара тохум сәпмәк барәдә дүшүнмүрләр. Башга сөзлә десәк артыг сөз демәкдән кечиб. Иш әмәли шәкилдә бир иш ҝөрмәк мәрһәләсинә чатыб. Артыг, инсанлар мүмкүн гәдәр етиразлар етмәлидир. Елә биринҹиси залым режимин бүтүн ахмаглыгларыны, шејтани ишләри илаһи вәһј кими гәләмә верән, режим әлалтысы олан ГМИ-нин өнүндә етиразлар едилмәлидир. Өзү дә бу иш – иш-ишдән кечмәдән, исти-исти едилмәлидир. Јохса бундан даһа ахмаг, даһа ијрәнҹ, даһа ләјагәтсиз гајдалар чыхараҹаглар.


526 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...