Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Ијун 2021

“Кәрамәт онҝүнлүјү” вә кәрамәтли-кәрамәтсиз инсанларын агибәти

Иран Ислам Республикасында “кәрамәт онҝүнлүјү” дејилән бајрам ҝүнләри јашанмагдадыр. Бу ҝүнләр Имам Рзанын (ә) әзиз баҹысы - Биби Мәсумәнин (с.ә) тәвәллүд ҝүнү илә Имам Рзанын (ә) ад ҝүнүнә гәдәр арада олан он ҝүнү әһатә етмәкдәдир. Тәбии ки, нәинки тәкҹә Иранда, үмумијјәтлә бүтүн шиә дүнјасында бу онҝүнлүк бајрам кими гејд едилмәкдәдир.

Имам Муһәммәд Тәги (ә) өз бибиси Ханым Мәсумәнин (с.ә) зијарәтинин савабы һаггында бујурур ки, һәр ким бибимин (Ханым Мәсумәнин (с.ә)) гәбрини Гумда зијарәт етсә ҹәннәтә ҝирәр. (Вәсаилүш-шиә)

Бизләр дә Аллаһдан дуа едиб истәјирик ки, тезликлә вирусу арадан апарсын вә јенидән мүгәддәс инсанларын, о ҹүмләдән әзиз Имамларын (ә) имамзадәләрин (ә) зијарәтләринә наил олаг.

Кәрамәт онҝүнлүјүндә тәбии ки, Иранын ики бөјүк шәһәриндә, Ханым Мәсумәнин (с.ә) дәфн едилдији мүгәддәс Гум шәһәриндә вә Имам Рза (ә) һәрәми јерләшән мүгәддәс Мәшһәд шәһәриндә һазырлыглар, һәрәми тәмизләмәләр, бәзәмәләр вә с. ишләр һәјата кечмәкдәдир.

Мәлум олдуғу кими бу һәрәмләр бу ҝүн дә зәвварларын үзүнә бағланмајыб. Һәр кәс истәсә раһат бир шәкилдә зијарәт едә билир. Һәтта, нәинки һәрәмләр ачыгдыр, ҹамаат намазлары да һәрәмләрдә гылыныр, зәвварлар зәриһин бираддымлығына да раһат шәкилдә јахынлашыб зијарәт едә билирләр. Һәрәмләрин һәјәтләри дә ҝениш саһәјә маликдир ки, һәфтәнин мүәјјән ҝүнләриндә дуалар үчүн бу јерләр инсанларла – зәвварларла долу олур.
Бунлары ешидән һәр бир азәрбајҹанлынын тәбии ки, үрәји истәјир ки, онун доғма вәтәниндә дә мәсҹидлә бағлы олан ајрысечкиликләр арадан галдырылсын. Һәр бир азәрбајҹанлынын арзусудур ки, Иранда һәрәмләр бәзәдилдији кими Азәрбајҹанда да гапысы ики илдир ки, бағлы галан мәсҹидләрин ичи Әһли-Бејт (ә) шүарлары илә бәзәдилсин. Амма, тәәссүфләр олсун ки, узун мүддәтдир етиразларын олмасына бахмајараг Азәрбајҹан инанҹлысы һәлә дә мәсҹидә ҝедә билмир. Һеч бир өлкәдә олмајан мәсҹид гадағасы, гапыларын бағлы галмасы анҹаг Азәрбајҹанда тәтбиг едилир. Һәлә дә 50 нәфәрдән чох инсанын мәсҹидә ҝедә билмәмәси, 14 јашындан ашағы ушагларын мәсҹидә бурахылмамасы вә с. гадағалар арадан галдырылмајыб. Һәтта, һеч гадағалар иҹра белә олунмур. Она ҝөрә ки, мәсҹидләр һеч бу ҹүр шәртләр дахилиндә белә мөминләрин – 50 нәфәрин, 14 јашындан јухары вәтәндашларын үзүнә ачылмајыб. Арада бир сәс-күј салдылар ки, ҝүја ГМИ араја ҝириб вә јумшалма просеси баш вермәкдәдир. Амма, бу да тәбии ки, шајәдән башга бир шеј дејил.

Һәдисдә бујурулур ки, мәзлумун залымдан гисас алаҹағы ҝүн залымын мәзлума зүлм етдији ҝүндән даһа ағрылы олаҹаг. Кәрамәтли инсанлар, инанҹ, мәсҹид, һиҹаб әһли ҝеҹ-тез кәрамәтсиз, залым инсанлардан гисас алаҹагдыр. Бу ҝүн мәсҹидләри кәрамәт әһлинин үзүнә бағладыглары һалда түркијәли мүғәнниләрин консертинә һеч бир гадаға тәјин етмәјән алчаг, рәзил мәхлуглар ҝеҹ-тез лајиг олдуглары агибәтлә үзләшәҹәкләр.

Мүвәггәти дүнјада инанҹ, мәсҹид әһли һәлә ки, зәиф, мүстәзәф ола биләр, амма бүтүн дүнјанын әдаләтлә долаҹағы, зәиф бәндәләрин һакимијјәти әлә алаҹағы ҝүн мүтләг ҝәләҹәк.


533 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...