Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Ијул 2021

Һеч нәдән бахылан каналлар вә әнәнәви мүсәлманчылыг

Ҝөзәл дијарымызда бир-бириндән ҝөзәл вәзијјәтләрлә, бәзән сөзләрлә, фикирләрлә растлашырыг. Бу јахынларда бир фикрә раст ҝәлдим. Сиз дә чох ешитмиш оларсыныз. Демәк олар ки, һәр бир азәрбајҹанлы һәтта ола билсин ки, бу фикрә раст ҝәлмәјиб, амма ешидән кими разылашаҹағы нәгд сөһбәтдир.

Азәрбајҹанда бүтүн өмрүнү тәнгидә сәрф едән, бу сәбәбдән дә Азәрбајҹан дөвләтинин уғурларыны ҝөзү ҝөтүрмүр дамғасы алнына вурулан бир нәфәр јазыр ки, Азәрбајҹанда милләтин бөјүк әксәријјәти әнәнәви мүсәлман олдуғу гәдәр Азәрбајҹан телеканалларына да һеч нә олмадығы үчүн бахыр.

Ишин әнәнәви мүсәлманчылыг тәрәфи илә мүәјјән гәдәр расылашмаг олур. Там јох. Она ҝөрә ки, һәгиги мүсәлманларымыз да чохдур. Онлар намаз гылыр, оруҹ тутур, хүмс пајыны верир, имканы оланда јохсула әл тутур вә диҝәр дини ајинләрә, мәрасимләрә садиг галырлар. Јердә галанлар исә тәәссүф ки, бу ҹүрдүр, јәни әнәнәви мүсәлман. Әлбәттә, әзиз халгымыз бу сөзүмүздән инҹимәсин. Бу сөз һеч бизим сөзүмүз дә дејил. Биздән әввәл дә буну дејибләр, биздән сонра да дејәҹәкләр. Бизим мәгсәдимиз кимисә динсиз олмагда иттиһам етмәк дејил. Аллаһ билир ки, мәгсәдимиз инсанлары доғру јола – Аллаһ јолуна дәвәт етмәкдир.

Амма, һеч нәдән бахылан каналлар мәсәләси барәдә бир нечә кәлмә демәк јеринә дүшәр. Дүздүр, һәмин инсан адәтән телеканаллар сөзүнү јазаркән телеканализасија сөзүндән истифадә едир. Нә әҹәб дә һәмин сајт вә ја гәзетдә бу сөзүн дәрҹ олунмасына иҹазә верилир? Ҹавабы чох садәдир. Чүнки доғрудан да Азәрбајҹан телеканаллары бәрбад ҝүндәдир. Сајт вә гәзет рәһбәрлији дә ола билсин ки, бу ҹүр сөзләрдән өтрү бәлкә каналларын вәзијјәтинин дүзәләҹәјинә инандығы үчүн белә едир. Бу каналларда о гәдәр тәрбијәсиз инсанлар чыхыр, әхлагсызлыға сөвг едән програмлар ҝедир ки, арада-бәрәдә бир-ики елми, интеллектуал, дини верилиш ефирә ҝедәндә дә адама елә ҝәлир ки, бу елм вә дин әһли дә чыхыб шоудан-моудан данышаҹаг, дини сөһбәтләр әвәзинә маһныдан задан охујаҹаглар.

Каналларын һеч нәдән бахылмасы да гәрибәдир. Адам ҝедир гоһумда-гоншуда дост-ашнадан сорушур ки, нәјә ҝөрә ҝиҹ-ҝиҹ шоу верилишләрини изләјирсиз. Онлардан ешитдикләрини дә халгын нәзәри адыјла көшәсинә дүзүр. Халг исә каналларда һеч нә олмадығы үчүн каналлара бахырмыш. Демәјин ки, бу сөз ахы дүзҝүн сөз дејил. Олмајан шејә неҹә бахсынлар. Олур. Елә бизим Азәрбајҹанымызы диҝәр өлкәләрдән фәргләндирән ән үмдә ҹәһәт дә будур. Башга өлкәләрдә ефирә нәләрсә ҝедир, буна ҝөрә бахырларса бизим өлкәдә ефирдә бахыласы һеч нә олмадығы үчүн каналлара бахырлар. Јохса әҝәр, ефирдә бахыласы бир шеј олса она бахарлар.


426 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...