Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Ијул 2021

Әрдоған сијасәтинин “күчүк” симасы

Вә јахуд сијасәтин мурдар сифәти

ГМИ сәдринин Ајәтуллаһ Хаменеи илә бағлы сәсләндирдији мәлум фикирләри сөјләјәнә гәдәр һәр шеј “әла” ҝедирди. Сијасәтин “абры” аз-чох өртүлмүшдү. Һеч ким һеч кимә дәјиб долашмырды. Түркијә Гарабағ савашынын зәфәриндә өзүнү шәрик етмәји баҹармышды, Иран да Азәрбајҹанын Илһам Әлијев дә башда олмагла рәсми нүмајәндәләри тәрәфиндә бу имтаһандан “үзүағ” чыхмышды. Түркијәнин арагарышдыран, журналист адыјла Азәрбајҹана ҝәлиб “күпәҝирән гары” функсијасыны јеринә јетирән сионист медиа мәнсубу белә мүсаһибә алдығы Илһам Әлијевдән Иранла бағлы ағзынын пајыны алмышды. Пантүркләр “Ираны Гарабағ мәсәләсиндә Ермәнистана көмәк едән дөвләт кими ҝөстәрә билмәдик” дејиб мүвәггәти ҝери чәкилмишдиләр. Чүнки Илһам Әлијев мәсәләјә гарышмышды. Бунлар да өзләринин сионист нөкәри јох, дөвләтчилик тәрәфдары олдугларыны сүбут етмәјә чалышдыглары үчүн даһа ағызларыны јуммушдулар. Амма, ағызлары јенә ачылды.

Инди бир јандан өлкәмиздәки пантүрк сионистләр, диҝәр тәрәфдән дә Түркијәдәки сионист нөкәрләри башлајыб ГМИ сәдринин габырғасына дөшәмәјә. Сијасәтин чиркин симасы бурда бир даһа өзүнү бирузә верир. Адама јер едән будур ки, бу ҹүр мурдар сијасәт ојунбазлары дуруб Исламы башга вахт ҝөзүмчыхдыја салыб дејир ки, дин сијасәтә гарышса пис олар. Мәҝәр, сиздән дә пис? Әслиндә бу һоггабазлар өз мурдар сималарыны ҝизләтмәјә чалышырлар, билирләр ки, дин ҝәлсә бунларын “дәдәсини јандыраҹаг”, она ҝөрә горхурлар.

Шәрги ганчанағына дөндәрән, реҝионда АБШ вә Исраилин марагларына хидмәт едән Әрдоған сијасәтинин инди дә “күчүк” симасы ортаја чыхыб. Адам дуруб дејиб ки, Ајәтуллаһ Хаменеи бир јандан Азәрбајҹана фәтва ҝөндәрир, диҝәр јандан Ермәнистана силаһ... Даһа сонра Азәрбајҹанда һөрмәтә миниб-минмәмәсини өјрәнмәк үчүн сосиал шәбәкәләрә дахил олуб ҝөрүб ки, инсанларын һамысы ондан данышыр. Бүтүн сосиал шәбәкәләрдә бунун ады һалланыр. Амма, ики сөздән ибарәт олан сојады мүрәккәб олдуғу һалда ајры-ајры јазылыр: Күчүк Јылмаз. Ја да Әрдоғанын күчүјү. Адам да севинир ки, нә јахшы ки, бүтүн Азәрбајҹанда ондан данышырлар.

Чиркин вә мурдар сима исә бундан ибарәтдир ки, сән демә бир заманлар Әсәдин үзүнә ҝүлдүјү кими инди дә Илһам Әлијевин үзүнә ҝүлән Әрдоғанын бу мүшавири, елә долајысы илә Әрдоғанын өзү дә һеч Илһам Әлијевин Иранын һаггында дедији мүсбәт сөзләрә инанмајблар. Садәҹә президент дејир бир шеј демәјәк дејиб сөһбәти бағлајыблар. ГМИ сәдри исә данышан кими барыт кими партлајыб өз чиркин сималарыны ортаја гојдулар. Мәлум олду ки, бунлар Илһам Әлијевә һеч инанмајыблар. Инансајдылар Әрдоғанын мүшавири бу ҹүр ҝеризәкалы бәјанатлар вермәзди. Ачыг-ашкар Иранын Ермәнистана силаһ јолладығыны гејд едирләр. Амма, мараглысы будур ки, ҝөрәсән Күчүкјылмаз мүәллим доғрудан да бу гәдәр дардүшүнҹәли адамдыр? АБШ вә Исраил әлејһинә олан просесләрдә өзүнү ҝизләтмәјән Иран Ермәнистана силаһ версәјди буну Түркијәнин горхусундан ҝизләдәрди, јохса Азәрбајҹанын?


603 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...