Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Август 2021

Иранда диҝәр динләрин азадлығы горунмурму?

Сионист психолоҝијасы илә јашајанлара

Сионизмә бағлы медиа гурумлары елә тәсәввүр јаратмаға чалышырлар ки, санки Иранда мүсәлманлардан башга диҝәр динләрин, јахуд фарслардан башга диҝәр милләтләрин һүгуглары тапдаланыр. Бу да она ҝөрәдир ки, узун мүддәтдир Иранда азәриләрин һагларынын тапдаландығыны аләмә ҹар чәксәләр дә ҝөрүнүр һеч ким онлара инамады. Инди дә тәлаш едирләр ки, һеч олмаса Ираны фарслардан башга орада јашајан инсанларын һүгугларыны горумајан бир дөвләт кими гәләмә версинләр. Башга сөзлә десәк санки Иранда халгын чоху фарс әсилли олдуғу үчүн диҝәр вәтәндашлар инҹидилир, һаглары тапдаланыр. Әлбәттә, бу медиа гурумлары сионизмә чалышдыглары үчүн сионист психолоҝијасы илә мәсәләјә јанашырлар. Чүнки мәһз сионист бөјүкләри өзләрини бүтүн халглардан үстүн һесаб едир, диҝәр халгларын онлара гул олмасыны арзу едирләр. Буна ҝөрә дә онлара чалышан медиа да истәр-истәмәз сионизмлә һәмрәнҝ ола билмәсәләр дә асанлыгла онларла һәмхасијјәт олурлар. Һалбуки елә әзәл ҝүндән Иранда Ислам Ингилабы баш верәндән сонра өлкәнин Али Дини Рәһбәри мәрһум Имам Хомејни аға бујурмушду ки, Иран бүтүн мәзлумларын һимајәдарыдыр. Бу исә о демәкдир ки, әҝәр, Иран бу ҝүн Јәмән, Сурија, Ираг, Әфганистан мәзлумларыны горујурса, демәк өз өлкәсинин вәтәндашларыны да дүнәндән горујур.
Бу барәдә Һәзрәт Имамын бир фикринә нәзәр салаг: “Иранда бүтүн дини азлыглары өзүнүн иҹтимаи вә дини адәт- әнәнәләрини јеринә јетирмәкдә азаддыр вә Ислам һөкүмәти өзүнү онларын һүгуг вә тәһлүкәсизлијини горумагла вәзифәли билир. Онлар да Иранын диҝәр мүсәлман вәтәндашлары кими иранлыдыр вә мөһтәрәм инсанлардыр.” (Сәһифеји Имам, ҹилд 4, сәһифә 441)

Бу јердә јери вар ки, Ајәтуллаһ Хаменеи ағадан да стат ҝәтирәк. Белә ки, Тәбриз әһалиси илә ҝөрүшүндә Ајәтуллаһ Хаменеи бујурмушдур ки, фарс да түрк кими, түрк дә фарс кими һамысы иранлыдыр, мүсәлмандыр, бир-биријлә гардашдыр. Һәм Имам Хомејнинин, һәм дә Хаменеи ағанын чыхышында бир нөгтәјә тәкид вардыр. О да бундан ибарәтдир ки, бу азлыглар истәр дини олсун, истәрсә дә милли азлыг, һәр бириси иранлыдыр, бу өлкәнин вәтәндашыдыр. Үмумијјәтлә өлкә вә ингилаб онларындыр. Бу ингилабы онлар едибләр, неҹә ола биләр ки, ингилаб өз гәһрәманларыны, өз баниләрини диггәтдән јајындырсын, онларын һүгугларына риајәт етмәсин. Ҝөрдүјүмүз кими бу да сионизмә ишләјән медианын ифласа уғрамасындан, дезинформасијасы јајмасындан башга бир шеј дејил.


413 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...