Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Август 2021

Биз авропалашынҹа Авропа биздән биринә чеврилир?

Азәрбајҹанда чохсајда инсан Авропа дәјәрләриндән ағыз долусу дәм вурур. Истәр Франса олсун истәр Алманија вә ја башга өлкә бүтөвлүкдә инсанларымыздан еләси вардыр ки, һәтта сахта сәнәдлә ҝедиб Авропада фәһлә ишләмәјә белә разы олур. О, белә етмәклә һәм аиләсини доландырмаға чалышыр, һәм дә азад, демократик һесаб етдији өлкәләрдән бириндә өмрүнүн галан һиссәсини азад јашамаға чалышыр.

Бу ишин өз-өзлүјүндә јахшы јохса пис олмасы бир јана галсын, мәсәлә бурасындадыр ки, нә вахтса Азәрбајҹан да дүзәлмәлидир ја јох?! Јахшы, сән ҝет мән ҝедим бәс бу өлкәни ким дүзәлдәҹәк. Дәјәрләри өзләринә галсын, амма демократијасы, азадлығы, фираван јашајышы, елми, тәһсили, инкишафы варса елә едәк ки, бизим өлкәмиздә дә бунлар олсун.

Үстәлик белә ҝөрүнүр ки, артыг Авропа өлкәләринин дә демократлығы јаваш-јаваш арадан ҝедир. Биз узун узады хәјаллар едирдик ки, Азәрбајҹан авропалашсын, Авропа өлкәләриндә олан инкишаф, варса демократија, сөз-ифадә азадлығы биздә дә олсун амма биз авропалашынҹа, Авропа өлкәләри биздән биринә чеврилир. Мисал үчүн Алманијада вәзијјәт бу дәгигә писдир. Хәбәрдә дејилир ки, Алманијанын пајтахты Берлиндә 5 минә јахын адам етираз аксијаларына гатылыб. Һабелә “Ҹовид-диссидентләрин” Берлин шәһәринин мүхтәлиф јерләриндә үмумиликдә 13 нүмајиши тәшкил едилиб. Онларын гаршысыны алмаг үчүн 2,2 мин нәфәр полис әмәкдашы сәфәрбәр олунуб. АзТВ ахыр ки, Алманијанын евини јыхмағы баҹарыр дејәсән.

Франса да бәдбәхт ҝүндәдир. Бу өлкәдә епидемија илә әлагәдар тәтбиг олунан мәһдудијјәтләрә гаршы кечирилән аксијада 200 миндән чох инсан иштирак едиб. Тәкҹә Парисдә аксијаја 14 мин 250 нәфәр гатылыб.
Ҝөрдүјүнүз кими биз авропалаша билмәдик, амма Авропа өлкәләри артыг митинг иштиракчыларыны дөјән бир полис өлкәсинә чеврилиб. Әслиндә бурадан АзТВ-ә сәсләнмәк лазымдыр ки, бу ҹүр материаллары топлајыб архивдә сахласалар јахшы олар. Вахт ҝәләҹәк, Азәрбајҹанда да 200 миндән чох адам митингләрә гатылаҹаг. Ја да ән азындан Берлиндә олдуғу кими 5 мин адам мүхалифәтин “Мәһсул” стадионуна јығылаҹаг. Һәмин вахт тәбии ки, полис мәмурлары дөрд-дөрд, беш-беш Азәрбајҹанда етираз едәнләри һәбс едәндә Азәрбајҹаны гејри-демократик дөвләт адландыранларын габағына АзТВ һәмин материаллары гоја биләҹәк. Гојуб дејәҹәк ки, бахын Алманија, Франсада да полис халгы дөјә билир.

Белә олмуш олса белә јенә Алманија вә Франса биздән биринә чеврилмиш һесаб едилмир. Чүнки бу өлкәләрдә “Мәһсул” стадиону бом-бош олмур, ҹамаат өз талејинә биҝанә дејил. Франсада 200 мин, Алманијада 5 мин адам митингә топлашыр. Биз дә һеч авропалаша билмирик. Чүнки биздә нәинки 200 мин, һеч 5 мин нәфәр дә ҝөзә дәјмир.


2379 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...