Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Нојабр 2021

Ҝеризәкалы ХХЫ әсрлиләр

(Шејх Сәрдар барәдә)

ХХЫ әсрдә дә ҝеризәкалылыг етмәк олармыш. Һәрдән зарафатҹа бәзи гардашлар дејир ки, Азәрбајҹан бәрәкәтли торпагдыр, һәр ҹүр балгабаг, бораны, хијар, помидор јетишдирир. Дүз дә дејибләр. Бу јахында ким олдугларыны билмәдијимиз бәзи мәхлуглар өлкәнин иманлы руһаниси кими танынан Шејх Сәрдары Шејх Нәсруллаһ кими гәләмә вермәјә чалышдылар. Мүмкүндүр, ХХЫ әсрдә Шејх Сәрдарын фотосуну ҝөтүрүб "Өлүләр" филминдәки Шејх Нәсруллаһа јапышдырыб нөвбәти филм дә чәкмәк олар. Амма, бу гушбејинләр даһа анламајыб ки, шиә дүшмәнләриндән һәр нөв алчаглығы ҝөзләмәк оларса да ки, шиәни ҝөздән салмаг үчүн башга методлара әл атмаг лазым иди. ХХЫ әсрдә сизә ким инанар ахы? Бу ҹүр мүасир техникадан истифадә едә билирсиниз, амма ағлыныздан истифадә едә билмирсиниз? Билмирсиниз ки, етдијиниз шәрәфсизлик јапышмаз. Бу иши һансы алчағын етдијини билмәсәк дә, о дәгигдир ки, Азәрбајҹанда Шејх Сәрдары ләкәләмәк истәјән алчаглар вардыр. Бир дәфә һәбс едилди, икинҹи дәфә дә һәбсә салынды. Адыны вәтән хаини гојублар. Мәлумдур ки, гурама иттиһамлар бир ишә јарамадығы үчүн инди дә истәјирләр ки, шиә руһаниләрини бу ҹүр ҝөздән салсынлар.

Ҝәлин дәлилли сүбутлу данышаг, алданан бәзи диндарлар да билсин.
Әзиз диндар гардашлар, сиз Шејх Сәрдары индијәдәк иманлы инсан кими танымысыз. Бу јәгининизи уҹуз бир шәкк (шүбһә) илә сындырыб кишинин һаггына ҝирмәјин. Дејә биләрсиниз ки, инсан чиј сүд әмиб, јолдан аза биләр. Дүздүр, биз јолдан азмаг мәсәләсини һеч кимдән, һеч Шејх Сәрдардан да истисна етмирик. Амма, ҝөзүнүзлә ҝөрмүсүнүзмү? Хејр. Бу дөврдә бу ҹүр ишләри дүзүб гошмаг мүмкүндүр. Сосиал шәбәкәрдә фејк-шантаж видеолар јазсаныз, бунун нә гәдәр нүмунәсини ҝөрә биләрсиниз. Үстә ҝәл, шиәјә һүрән нә гәдәр сионист аҝенти вар. Белә ишләри дүз гош еләмәк чох асандыр.

İкинҹиси, мәҝәр, Шејх Сәрдар бу гәдәр тәдбирсиздир ки, кимисә шантаж еләсин, өзү дә видеода ҝөрүнсүн? Мәҝәр едә билмәзди ки, өзүнүн олдуғу һиссәләри кәсиб видеодан чыхартсын?

Üчүнҹүсү, дејирләр ки, ҝүја Һаҹы Сәрдар буну Ҹәлалы шантаж едиб Ирана ишләмәјә мәҹбур етмәк үчүн едиб. Амма бу барәдә бир дәнә дә кәлмә, ишарә, ипуҹу видеода кечмир. Һардан бу гәрара ҝәлмисиз ахы? Дөрдүнҹү, мәҝәр сионист тулаларына ҝөрә Азәрбајҹанда шиәләр "Иран аҝенти" дејилми? Затән сизә ҝөрә Шејх Сәрдар башда олмагла Иранда тәһсил алан бүтүн руһаниләр, онларын "круглары" Ирана "ишләмирми", көнүллү "Иран аҝенти" дејилми? Көнүллү "аҝенти" ким мәҹбур едә биләр ахы.

Она ҝөрә дә бу ҹүр уҹуз шоуларла һеч кими инандыра билмәзсиниз.
Öлүн јерә ҝирин ки, бу ҹүр сәвијјәсиз ишләр етдиниз, мәгсәдиниз шиәлији ҝөздән салмаг иди амма Шејх Сәрдара мәһәббәт, шиәлијә рәғбәт бир аз даһа чох артды. Нә газандыныз ки, онсуз да һеч ким инанмады.
Бурадан фүрсәти гәнимәт билиб бу иши едәнләр әҝәр, һакимијјәт адамларыдырса онлара демәк истәјирик ки, үмумијјәтлә бу ҹүр ишләр етмәјин. Бахын һеч узаға ҝетмәјәк, бир нечә илә гәдәр игтидар тәрәфиндән бәзиләри мәгсәдли шәкилдә мүхалифәт нүмајәндәләрини сөјүб тәһгир едирдиләр. Бу тәрбијәсизлијин тәмәлинин гојулмасы игтидарын өз әлејһинә ишләди. Бу ҝүн һәмин рычакдан истифадә едән нә гәдәр мүһаҹир вар ки, хариҹи өлкәләрдә игтидар нүмајәндәләрини тәһгир едирләр. Бунуму истәјирдиниз? Аллаһ шаһидимиз олсун ки, биз һеч кимин тәһгир вә шантаж олунмасыны истәмирик. Амма, бу алчаглыға рәваҹ вермәјин, шәраит јаратмајын, биҝанә јанашмајын. Јохса бу ҹүр ишләрә өлкәдә рәваҹ верилсә сизләри дә бу ҹүр сахта видеолар илә рүсвај етмәк истәјәнләр мејдана чыхаҹаг. Мүбаризә апаранда киши кими мүбаризә апармаг лазымдыр. Биз нәсиһәт етдик, бизи динләјин, сонра демәјин ки, демәдиниз.


434 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...