Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Нојабр 2021

Диктатор түрк лидерләр вә јазыг түркләр

Түркијәдә түрк лидерләринин нәјисә баш тутуб. Түрк халгларыны тарла һесаб едиб башында "турп әкән" диктаторлар јығылыб мәнасыз ишләрлә мәшғул олублар. Түркијә, Азәрбајҹан, Гырғызыстан, Өзбәкистан, Газахыстан лидерләринин топлантысында сөһбәт ҝедир.

Илаһи, түрк халглары нә гәдәр мәзлумдур. Бизим сахтакар, сионист туласы түркләрлә ишимиз јохдур. Дүнјада ики ҹүр түрк вар. Һәгиги вә мәҹази түрк. Һәгиги түрк о түркдүр ки, ифрат милләтчилик стандартларына сөјкәнмир, инсан кими бүтүн халгларла дүзҝүн, инсан, Аллаһ бәндәси кими јашамаға чалышыр. Мәҹази түркләр исә сионист тулаларыдыр. Онларын јадына түркчүлүк анҹаг Иранын әлејһинә дүшүр. Онлар Ираны дағытмаг истәјән сионист тулаларыдыр. Бу ҹүр сахтакар түркләр үчүн диктатор түрк башчылары тәјин олунуб ки, онларын башыны әзсин. Онлар да анҹаг Иран әлејһинә түркләширләр. Амма, бири чыхыб өз мәзлум халгыны мүдафиә етмир. Чүнки әслиндә онларын өлдүкләри галдыглары сионист режими вә онлардан алдыглары тула пајларыдыр.

Бизим һәгиги түркләрә јазығымыз ҝәлир. Түркијәдә Әрдоғанын, Азәрбајҹанда Илһам Әлијевин, Газахыстанда илләрдир султанлыг едән, үзүндә бир грам нур олмајан Нурсултанын зүлмү алтында инләјән вә ҝүн ҝөрмәк истәјән түркләрә Аллаһ рәһм еләсин. Онлардан диктаторларын түрк бирлији барәдә нәсә сорушсаныз дејәҹәкләр ки, ҹәһәннәм олсун онлар да онларын тәшкилатлары да. Бу диктаторлар өз халглары үчүн нә едибләр ки, түрк дүнјасы үчүн нә етсинләр? Иҹласда јығылыб Илһам Әлијевә медал верирләр, өз сијаси мәнфәәтләри үчүн чалышырлар. Бир тәшкилатын ки, фәхри сәдри диктаторларын јекәләриндән олан Нурсултан олсун, о тәшкилатдан түрк халгы үчүн нә ҝөзләмәк олар? Бир тәшкилатын ки, ән габагҹыл өлкәсинин башчысы Әрдоған олду о тәшкилат түрк дүнјасына нә фајда верә биләр? О Әрдоған ки, Азәрбајҹан да башда олмагла диҝәр түрк халглары јашајан өлкәләрдә анҹаг диктатор башчылара гардаш дејир, халгларын исә бу диктаторларын зүлмү алтында инләмәси онун веҹинә дејил. Әксинә ҝедиб Ливија, Ираг, Суријада түрк меһметҹикләрини гырғына верир ки, АБШ-ын хошуна ҝәлсин. Сән түрк севән инсансанса бир дәфә Илһам Әлијевә де ки, Азәрбајҹан халгындан әл чәксин.

Бу түрк дөвләтләринин башчылары ҝөрүн нә ҝүндәдир ки, конфрансда русҹа данышырлар. Бәзиләринин өлкәсиндә рәсми дил рус дилидир. Дүнәнә гәдәр Илһам Әлијев һакимијјәти, Нурсултан Назарбајев коммунист совет һакимијјәтинин нөкәрләри идиләр. Инди дуруб түркчүлүкдән дәм вурурлар. Азәрбајҹан Ататүрк Түркијәси тәрәфиндән советләрә гурбан верилди, бу диктаторлар да дүнәнә гәдәр Брежневә, Горбачова ата, Ленинә баба дејән мәхлуглар идиләр. Инди дуруб түркчүлүкдән дәм вурурлар. Ҝүнү сабаһ Русија десә ки, но всјо гуртарын шону, һамы руслар демишкән "заднија атаҹаглар." Она ҝөрә дә өз халгына зүлм едән, дүнјада мәзлум түркләри дүшүнмәјән бу ҹүр диктаторларын јығылыб өз мәнфәәтләри наминә сахтакарлыг еләмәләринин түрк дүнјасына һеч бир дәхли јохдур. Онлар бир пара мәнфәәтбаз инсанлардан башга бир шеј дејилләр. Әҝәр белә дејилсә бир нәфәр ичләриндән чыхыб Илһам Әлијевә бармаг силкәләсин. Инанаг ки, сәмимидирләр.


431 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...