Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Декабр 2021

Сионист исраил түркләри Азәрбајҹан халгыны, һакимијјәтини хаин вә сәфеһ һесаб едир?!

Мәлум олдуғу кими сионист исраил түркләри Иран вә Азәрбајҹан һакимијјәтләринин арасындан бир гуртум су сызан кими илләрин тәшнәси үнванында сусуз сәһралардакы дәвәләрә һүрән итләр кими Ирана һүрмәјә башлајырлар. Бу ишә исә һәм Азәрбајҹан, һәм дә Түркијәдә јашајан инсанпәрвәр түркләр јахшы бахмыр. Сионист исраил түркләринин дә шанлы түрк халгынын адындан данышмасы башга бир һагсызлыгдыр.

Бу јахында исә Иран ХИН башчысы Азәрбајҹана ҝәлди, шәһидләр хијабаныны зијарәт етди. Сионист исраил түркләри исә нәдәнсә шәһидләр хијабанында башдашыларын үзәриндә олан шәһид фотоларыны ермәни фотолары илә фотошоп едиб ҹәнаб ХИН башчысыны ермәнипәрәст һесаб етмәди. Үстәлик, башга бир әмма да тапа билмәдиләр.

Артыг бундан сонра әввәлки кими јенә Иран Азәрбајҹан арасында достлуг давам едәҹәк. Аллаһ иҹазә вердикҹә дә бунун габағыны һеч ким ала билмәјәҹәк.

Ону да дејәк ки, сионист исраил түркләри әслиндә Азәрбајҹан халгыны да һакимијјәтини тәһгир вә сәфеһ һесаб едир. Она ҝөрә ки, бу сионист түркләриндән сорушанда ки, бәс дејирдиз Иран Азәрбајҹана һәмишә хәјанәт едиб? Бәс неҹә олур ки, Ирам хәјанәт етдији һалда Азәрбајҹан башчылары "хаинләрлә" отуруб дурур, әмәкдашлыг едир? Демәли, сизин сионистләрин тулалығыны Азәрбајҹанда етмәкдән өтрү сизә дәјмәсинләр дејә ҜӨЗҮНӘ ҜИРДИЈИНИЗ һакимијјәт дә хаиндир? Бу хаин һакимијјәтә дәрсини вермәјән халг да хаиндир? Онлар дејирләр ки, хејр, бу бир сијасәтдир. Амма, сијасәт олса да бурада ики шејдән бирини гәбул етмәлијик. Ја Иран Азәрбајҹана әмәкдашлыг етдији мүддәтдә хејир верир. Белә олан һалда Ираны нијә хаин һесаб едирсиз. Ахы о Азәрбајҹан халгына хејир верир. Јохса сиз онлар Азәрбајҹан халгына хејир вердикләри үчүн онлары хаин һесаб едирсиз? Ја да ки, онлар Азәрбајҹан халгына хејир вермир, белә олан һалда да Азәрбајҹан һакимијјәти вә халгыны хаин вә сәфеһ һесаб едирсиз. Чүнки Иран онлара хејир јох зијан вердији һалда онунла әмәкдашлыг едирләр. Үчүнҹү версија да вар ки, ола билсин елә сионист Исраил түркләри өзләри хаин вә ахмагдыр.


1662 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...