Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Јанвар 2022

Биз билмирик неҹә етираз едәк?

Азәрбајҹанда унун гијмәтинин галхмасы илә Газахыстанда газын гијмәтинин галхмасы тәгрибән ејни дөврә тәсадүф еләди. Газахыстанда јанварын икисиндән етибарән етиразлар башлады. Амма ҝетдикҹә етираз далғалары бөјүдү. Инди ҝүҹ гүввәләринин бәзиләри дә халгын тәрәфинә кечиб. Бәзи рәсмиләр өлкәдән гачыб. Бәзи рәсми даирәләр әлә кечирилиб, Назарбајевин һејкәлләри ашырылыб. Һамы башыны итириб.

Азәрбајҹанда исә һәләки сәссизликдир. Бу ики баһалашманын бир дөврә тәсадүф етмәси Азәрбајҹан үчүн әслиндә бир немәтдир. Чүнки Газахыстан халгындан ибрәт алмаг лазымдыр. Әҝәр, бурдан бура Газахыстандан да ибрәт алмасаг онда һәр нә бәла бизә үзә версә демәли биз бу бәланы һагг етмишик.

Дејирәм бәлкә дә Лондонда халгын пулујла һарам маликанәләр алан аилә Һиндистанда да маһир ҹадуҝәрләри 700 милјон мәбләғиндә сатын алыб халгы ҹаду едибләр. Там ҹидди дејирәм. Дүздүр, халгын башыны гатмаг үчүн Азәрбајҹан сәвијјәсиндә, сахтакар, шоу ҹаду адамларыны ефирә зада чыхарырлар, өзләри исә Аллаһ билир Һиндистандакы мәшһур муртазларла, илләрдир бир ајаг үстә галан, ҝөјдә бардаш гуруб отуран, бекар ҹинләри рам едән ҹадуҝәрләрлә иш ҝөрүб халгы ҹаду едибләр. Гәрибә ҝәлмәсин. О вахт фирон ләнәтә ҝәлмиш дә бу ҹүр едирди. Мәшһур ҹадуҝәрләри јығыб ҝәтирмишди, онлар Һәзрәт Мусанын (ә) габағында ат ојнатмаг истәдиләр. Амма алынмады. Бизим фиронлар да өз һакимијјәтләрини горумагдан өтрү һәр ҹүр иш ҝөрәрләр. Ҝедиб о заманын ҹадуҝәрләрини гәбирдән чыхарыб милјонлар вериб халгы ҹаду да етдирәрләр.

Јахшы биз инди билмирик неҹә етираз едәк. Бәлкә өз диктаторларымыза ҝедиб Газахыстанда етираз едәк? Бәлкә бизим торпаглар јахшы дејил. Бәлкә дә о гәдәр "бизим торпаг һәр ҹүр хијар, балгабаг јетишдирир" дејә дејә торпағын да зајыны чыхартдылар? Бәлкә Газахыстана ҝетмәјәк, елә өз өлкәмиздә Назарбајевин әлејһинә данышаг? Бәлкә һөкүмәтә мүраҹиәт едәк ки, газын гијмәтини галдырсын, онда халгын ојанмасына сәбәб олар? Там ҹидди дүшүнүрәм. Баш ишләдән зијалылар сәпәләнибләр дүнјанын дөрд бир јанына. Өлкәдән башларыны да ҝөтүрүб ҝедибләр. Өлкә галыб бир пара сәфеһ депутатла, оғру һакимијјәтин үмидинә. Она ҝөрә биз дә өз аләмимиздә чыхыш јолу ахтарырыг.

Ола биләр Газахыстан торпаглары мүҹаһид јетишдирир. Ола биләр газда хүсуси бир маддә вар ки, унда олмадығы үчүн газынын гијмәти галхан халг етираз едир, амма уну баһалашанын һеч нә веҹинә дејил. Доғрусуну Аллаһ билир. Амма үмид едирик ки, бир ҝүн бизә дә нөвбә чатаҹаг.

Биз мүмкүн гәдәр билдијимиз вариантлары суал шәкилиндә сизә тәгдим етдик. Сизин дә фикирләриниз варса билдирин. Нә гәдәр фүрсәтдир, нә гәдәр ки, Газахыстан халгы етираз едир, биз дә өзүмүзә бир ҝүн ағлајаг.


2075 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...