Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Јанвар 2022

Бәлкә Азәрбајҹан халгы даһа чох бәсирәтлидир?

Газахыстандан сонра нөвбә бизимдир

Отуруб-дуруб дејирләр ки, нијә Азәрбајҹан халгы залым һакимијјәтин мүгабилиндә мүгавимәт ҝөстәрмир? Азәрбајҹан халгынын исә бу суала ҹавабы вар. О ҹаваб бундан ибарәтдир; мән ҹанымы күчәдән тапмышам?
Газахыстан олајлары Азәрбајҹан халгынын бәсирәтли олдуғуну бир даһа сүбут етди. Фәрз един ки, Азәрбајҹанда халг төкүлдү күчәләрә. Сонра? Сонрасы мәлум. Газахыстан президенти Токајев кими өлкә рәһбәрлији Русијаны өлкәјә дәвәт едәҹәк. Чүнки русун көлҝәсинә сығынан бу һакимијјәт чағырмаса белә өз әлалтысыны әлдән вермәк истәмәјән Русија онсуз да Гарабаға, Газахыстана вә башга өлкәләрә ҝирдији кими Азәрбајҹана да ҝирәҹәк. Ән азындан һазыркы һакимијјәтин јеринә адам тапыб гојана гәдәр белә олаҹаг. Елә Газахыстан да биздән нүмунә ҝөтүрүб белә бир аддым атды. Газахыстанда баш верән јанвар һадисәләри бизим јадымыза 20 јанвар һадисәләрини салыр. Рус гошунларыны о заман Азәрбајҹана дәвәт едән Артур Расизадә кими инсанлар идиләр ки, сонралар ата вә бала Әлијев һакимијјәтинин баш назири вәзифәсиндә чалышды. Бу да о демәкдир ки, Азәрбајҹан һакимијјәтинин бу барәдә бөјүк тәҹрүбәси вар.

Халг ону да ҝөзәл билир ки, Әрдоған да Русијанын габағында ат ојнатмаг үчүн ата минсә, сосиал шәбәкәләрдә олан видео кими ат кишнәјиб шаһә галхаҹаг, "сизин башыныза ат тәпиб, рус ајысы илә кәллә кәлләјә ҝәлмәк олар?" дејиб Әрдоғаны чырпаҹаг јерә. Түрк бирлији, нә билим туран һәрәкаты, Исраил түркләри дә дилләрини гојаҹаглар гарынларына. Бунунла да сөһбәт бағланды. Она ҝөрә дә Азәрбајҹан халгы чох бәсирәтли халгдыр. Онсуз да һакимијјәт ону нә гәдәр сыхса да дөзүр. Дејир ки, "өлкә Суријанын ҝүнүнә галмагданса" белә јахшыдыр. Аҹлыг олсун кеф олсун.

Амма бир шеј дә мараглыдыр ки, ҹамаат дејир ки, Русија ССРИ гурур. Хала оғлу, бәс нәји ҝөзләјирсиз? Чыхыб төкүлүн мејданлара, етираз един. Һакимијјәт дә өз ағасы Русијаны көмәјә чағырсын. Јахшы-пис совет һөкүмәти гурулар. Мәҝәр, дәдәләриниз совет һөкүмәти заманы ағ ҝүн ҝөрмәмишди. Сиз дә өзүнүзү ЈАП-ын дубинкалары алтына верин, доғрасын сизи дубинкалар. Зато өвладларыныз аталарынызын јашадығы дөвләтдә јағ-бал ичиндә јашајаҹаг (!?) Һә, амма бир шеј дә вар. Вәтән. Биз совет һөкүмәтиндә назир олунҹа вәтәндә диләниб ҝәзмәји вәтәнпәрвәрлик һесаб едән халгыг.


1638 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...