Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Јанвар 2022

Гапазалты бөјүкләр вә ушаглар

Сосиал шәбәкәләрдә ушаг бағчасында баш верән бир һадисәнин видеосу јајылыб вә бирмәналы гаршыланмајыб. Видеода тәрбијәчи миссијасыны јеринә јетирмәли олан, әслиндә исә сосиал шәбәкә истифадәчиләринин дә дедији кими тәрбијәдән узаг олан бир гадын ушаг јемәк једији һалда онун видеосуну, ја да фотосуну чәкмәк истәјир. Истәдији позаны ушагдан ала билмәјән "тәрбијәчи" онун башына гапаз вурур. Даһа сонра тәбии ки, бу инсан вәзифәдән атылыр.

Бу бариз бир нүмунә вә ибарәтдир ки, инсанлар ҝәрәк башлары чыхан ишлә мәшғул олсунлар. Һәмин шәхсин илк өнҹә тәрбијә алмаға еһтијаҹлы олдуғуну ҝөрүрүк. Фәлсәфи ҹәһәтдән дә билирик ки, бир инсанда пул, тәрбијә, ганаҹаг јохдурса ону диҝәрләринә неҹә верә биләр. Амма аналогу олмајан Азәрбајҹанда нәинки бу һадисә, бундан бетер һадисәләр ола биләр. Дүздүр, дејәҹәксиз ки, бу ҹүр һадисәләр һәр өлкәдә ола биләр. Ола биләр, инкар етмирик. Амма Азәрбајҹан аналогу олмајан бир өлкә олдуғу үчүн бу өлкәдә гејри рәсми ганундур ки, пул, дај-дај шотуна инсанлар һагг етмәдикләри вәзифәләрдә тәмсил олуна билирләр. Мәсәлән, рүшвәтхор бир мәмурун јери һәбсхана икән биздә назирләр кабинетидир. Президентә јалтагланмагла депутат олмаг истәјән јалтагларын јери нормал өлкәләрдә күчәләрдәки зибил габларыдыр, бизим аналогу олмајан Азәрбајҹанда исә депутатхана. Әхлагсыз мүғәнниләрин вә шоу бизнес адамларынын јери ислаһ евидир, биздә исә телевизија каналлары. Она ҝөрә дә назирләр кабинети рүшвәт оҹағы, депутатларын хорулдадығы јер депутатхана, әхлагсызларын чыхдығы телеканаллар исә телеканализасија адланыр.

Бу тәрбијәсиз "тәрбијәчи" дә лајиг олмадығы јердә ишләјән инсанлардан биридир.

Ону да дејәк ки, биздә тәкҹә ушаглар јох елә бөјүкләр дә гапазалтыдыр. Ушаг зәиф бир варлыгдыр. Ону гапазлајан ондан ҝүҹлүдүр. Һакимијјәт дә ҝүҹлүдүр, хүсусилә әҝәр бу һакимијјәт дубинка ҝүҹүнә ајагда галырса. Халг исә зәифдир. Ҝүҹлү һакимијјәт һәр ҝүн демәк олар ки, зәиф халгы гапазлајыб она чатмалы олан сәрвәти, нефти, пулу ондан мәнимсәјир. Елә бу ҹүр һакимијјәтин ат ојнатдығы өлкәнин бағчасы да бу ҹүр бардагхана олаҹагды. Башга нә ҝөзләмәк олар? Амма бу вәзијјәти дүзәлтмәк лазымдыр. Дүздүр сосиал шәбәкәләрдә гынаг нәтиҹәсиндә бу ҹүр инсанларын бағчадан говулмасы мүсбәт һалдыр. Амм көклү дәјишиклик дејил. Демәли гынағын, тәнгидин јери вар. Садәҹә бир аз дозасыны артырмаг, даһа күтләви шәкилдә һәјата кечиртмәк лазымдыр.


3215 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...