Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Јанвар 2022

Рәисинин вә Әрдоғанын намазы

Иран Ислам Республикасынын президенти Ибраһим Рәисинин Русијаја сәфәри вә Русија президенти Владимир Путин илә ҝөрүшү баш тутду. О ҝүн демәк олар ки, диндарларын нәзәриндә ҹәнаб Ибраһим Рәисинин намазы галды. Һеч бәлкә сијасәтлә марагланмајан диндарлар ҝөрүшдә нәләр олду, нәдән данышдылар, нә мүгавиләләр бағланды, үмумијјәтлә Рәиси ора нијә ҝетмишди кими мәсәләләри арашдырмады да. Бир чох диндарларын бу кими һадисәләр нәјинә лазымдыр? Амма сосиал шәбәкәләрдә ҹәнаб Рәисинин намазынын фотосу јајылды. О бу намазы һарда гылмышды? Кремлдә. О Кремл ки, орада вахт вар иди Иранын әлејһинә Ирага јардым едән, динин гәними олан кафир, динсиз башчылар отурурдулар. Ҹәнаб Рәиси санки онлара сәсләнәрәк деди ки, һардасыз инди? Сиз чүрүјүб ҝетмисиз, Сәддам да сизә гошулуб, амма Иран да вар намаз да.

Бу шәкил о гәдәр чох јајылды ки, һәтта дејиләнә ҝөрә Исраил түркләри дә бу намаз һаггында данышдылар. Үстәлик бәлкә арзу етдиләр ки, бир вахт Әрдоған да орда намаз гылар. Әрдоғанын да фотосу јери ҝәлмишкән һәмин фотоја монтаж едилмишди. Јазмышдылар бу, бириси Путини ҝөзләјир, диҝәри Путини ҝөзләдир. Чүнки Әрдоған өз командасы илә Кремлә ҝәлиб ајагүстә ҝөзләмишдиләр.

Əрдоған да намаз гылан адамдыр. Дејирләр ки, һәтта ҹүмә ҝүнләри ҝедиб мәсҹиддә намаз да гылыр. Амма Әрдоғанын намазы Рәисинин намазындан фәрглидир. Чүнки Гуранын да бујурдуғу кими намаз инсаны позуҹу вә чиркин ишләрдән чәкиндирмәлидир. Әрдоғанын илләрдир гылдығы намаз ону чиркаба батмагдан хилас едә билмәјиб. Адам бир јандан намаз гылыр, диҝәр јандан ИШИД - ә силаһ сатыр, сионист режимлә дост олур, өлкәсиндә дә фәсад нәји вар түғјан едир. Һәр ҹүр позғунлуг, әхлагсызлыг, фаһишәханалар, ҝеҹә клублары, ачыг сачыглыг һәр һәфтә ҹүмә намазы гылан Әрдоғанын өлкәсиндә мәшһур бир ишдир. Демәли бу адамын гылдығы намаз намаз дејил. Үстәлик о бу намазы Аллаһын әбәди ләнәтинә туш ҝәлмиш Језидин сарајында гылмаг истәјирди. Арзусу вар иди ки, әввәлләр гардашым дедији сонралар гатил адландырдығы Әсәди девириб Језидин һакимијјәтини Суријада јенидән бәрпа етсин. Амма арзусу үрәјиндә галды.

Ибраһим Рәисијә ҝәлинҹә, онун һеч дә үрәји ҝетмирди ки, Кремлдә намаз гылсын. Әксинә, Кремл Ибраһим Рәисинин намаз илә нура гәрг олду. Садәҹә ҝөрүш әснасында намазларыны вахтында гылан ҹәнаб Рәиси һәмин анда да намаз вахты олдуғу үчүн Кремлдә ҹәнамазыны сәриб намазыны гылыб. Һансы ки онун ағасы олан Имам Хомејни (р) дә Ирана гајыдаркән намаз вахты олуб вә намазыны елә тәјјарәдә гылыб. Будур Ибраһим Рәиси илә Әрдоғанын намазлары арасындакы фәрг. Биринин намазы ону Аллаһа һәр дәфә јахынлашдырыр, диҝәринин намазы исә ону һәр ҝүн фәсада чәкир.


2096 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...