Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Феврал 2022

22 Бәһмән - Иран Ислам Ингилабы тәкҹә Ирана аид дејил!

Имам Хомејни ағанын ингилабы дүнјаја нә ҝөстәрди?

Иранда 1979-ҹу илдә гәләбә чалмыш Ислам Ингилабыны тәкҹә Иран халгынын ингилабы һесаб етмәк олмаз. Нијә ҝөрә? Она ҝөрә ки, зүлм әлејһинә гијам етмәк миллијјәтлә мәһдудлашмадығы кими сәрһәдлә дә мәһдудлашмыр. Чүнки әзәлдән беләдир ки, инсанлар бир әразидә јашамалы олурлар. Бабамыз Һәзрәт Адәм әлејһиссәлам јер үзәринә енән ҝүндән Онун өвладлары олан бизләр јер үзәриндә јашамаға башладыг. Иранда етираз едәнләр Иранда јох Туранда јашасајдылар, ја да фарс јох түрк олсајдылар јенә дә гијам едәҹәкдиләр. Чүнки зүлм әлејһинә гијам етмәк гејд етдијимиз кими мәканла, заманла, миллијјәтлә, ирглә, рәнҝлә мәһдуд олмур. Шәраит јарананда, вахт јетишәндә ким олур олсун халг гијама галхаҹаг. Бурдан да белә бир нәтиҹәјә ҝәлмәк олар ки, Иран Ислам Ингилабы һеч дә Иранын дахили илә мәһдудлашмамалыдыр.

Фитрәт амилиндән әлавә дин амили дә буну тәсдиг едир. Белә ки, Ислам дини инсанлар арасында иргинә, миллијјәтинә, рәнҝинә, јашадығы мәнтәгәјә ҝөрә фәрг гојмур. Мәрһум Имам Хомејнинин (р) мәшһур бир сөзү вар, дејир ки, биз бүтүн мәзлумларын һимајәдарыјыг.

Үмумијјәтлә залымын әлејһинә гијама сәсләјән фитрәт вә дин һәмчинин мәзлуму һимајә етмәји дә әмр едир. Башга сөзлә десәк, залымын әлејһинә гијам етмәк заман, мәкан, ирг, миллијјәт танымадығы кими мәзлуму мүдафиә етмәк дә бу ҹүрдүр. Бүтүн мәзлумлар һимајә едилмәлидир. Ағ дәрили, гара дәрили, фарс, түрк, касыб, варлы...

* Имам Хомејни ағанын гијамы бүтүн бәшәријјәтә буну ҝөстәрди ки, залым нә гәдәр гүввәтли, мүстәбид, залым, диктатор олса да гәдим заманларда олдуғу кими мүасир заманда да бу залымлары тарихин зибилликләринә ҝөммәк мүмкүндүр.

* Имам Хомејни ағанын ингилабы бүтүн дүнјаја ҝөстәрди ки, Имам Һүсејндән (ә) һәр дөврдә илһам алмаг олур. Бу мәсәлә дә заманла, мәканла мәһдудлашмыр.

* Имам Хомејни ағанын ингилабы бүтүн дүнјаја ҝөстәрди ки, инсан Аллаһа тәвәккүл етсә ән гүдрәтли залымларын белә гулағындан тутуб өлкәдән гова биләр.

* Имам Хомејни ағанын ингилабы бүтүн дүнјаја ҝөстәрди ки, бир халг вәһдәт нүмајиш етдирсә онун габағында дүнјанын ән залым инператорлары, шаһлары белә дајана билмәз.

* Имам Хомејни ағанын ингилабы бүтүн дүнјаја ҝөстәрди ки, бәндә Аллаһдан башга һеч кимдән горхмамалыдыр.

* Имам Хомејни ағанын ингилабы бүтүн дүнјаја ҝөстәрди ки, һәдисдә бујурулдуғу кими инсан Аллаһа ибадәт етсә Аллаһ һәр шеји онун үчүн рам едәр.

Имам Хомејни ағанын ингилабынын фајдалары барәдә данышмагла битмәз.

Сонда бүтүн мәзлумлар билмәлидир ки, бир залымын әлејһинә гијам етмәк бүтүн залымларын әлејһинә гијам етмәк демәкдир. Чүнки залым әлејһинә гијам зүлм әлејһинә гијамдыр. Хүсусилә һансыса өлкәдә баш галдыран зүлм јох бүтүн дүнјада мөвҹуд олан зүлм.


3328 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...