Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Август 2022

Ахмаглардан олан дүшмән

Бир һәдисдә дејилир ки, Аллаһа шүкүрләр олсун ки, дүшмәнләримизи ахмаглардан гәрар вериб. Доғрудан да Әһли-бејт (ә) вә шиәләрин дүшмәнләри ахмагдыр. Сонунҹу һадисә дә буну бәјан етди. Демәли, ҝөрдүләр ки, Азәрбајҹанда бир ханым зејнәбчи кими демәк олар ки, бүтүн Азәрбајҹанда Ја Һүсејн адыны дирчәлтди. Дивардан јазылан Ја Һүсејн адыны силмәјә чалышсалар да гәлбләрдән, елә дивардан да силә билмәдикләри кими сосиал шәбәкәләрдән дә силә билмәдиләр. Сонра бәлкә дә дүшүндүләр ки, бу бајрағы өрт - басдыр етмәк, ҝүндәми дәјишмәк, диндарларын әлинә башга бајраг вермәк үчүн Инҝилтәрәдәки Азәрбајҹан сәфирлијинә һүҹум тәшкил едәк. Әлбәттә ки, бу һадисә даһа да тәфсилаты илә арашдырылмалыдыр ки, бу ишин архасында кимләр вар. Амма, ҝүндәм демәк олар ки, дәјишди вә бүтүн диггәтләр сәфирлик һадисәсинә јөнәлди. Азәрбајҹанда диндарлар да өлкәмизин бајрағыны мүдафиә етмәјә чалышдылар. Мүдафиә етмәли идиләр, дүз етдиләр. Амма Азәрбајҹан бајрағыны бу ҝүнләрдә мүдафиә едәнләр каш елә Имам Һүсејн (ә) бајрағыны, Ја Һүсејн јазысыны да мүдафиә едәрдиләр. (Едәнләр ки, өз јериндә)

Амма бурда диггәт чәкән бир мәгам вар. Азәрбајҹанда фәалијјәт ҝөстәрән сионист режимин әлалтылары бу иши Иранын үстүнә јыхмаға чалышырлар. Амма бу иши ҝөрәнләрин мәгсәди Иранла Азәрбајҹанын арасыны вурмаг идисә дә ки, јанылдылар, сәһвә јол вердиләр. Чүнки сәфирлијә һүҹум едәнләр Иран рәһбәрлији илә дүшмәндирләр. Үмумијјәтлә бу инсанларын нә Иранда, нә дә Ирагда јашајан шиә мәрҹәләринин һеч бири илә јахшы мүнасибәтләри јохдур. Буна ҝөрә дә тәкләнибләр вә һеч бир мүҹтәһид, дини мәркәзи тәрәфиндән дәстәкләнмирләр. Үстәлик, Азәрбајҹан сәфирлијинә һүҹум етдикләри кими бундан габаг Иран сәфирлијинә дә һүҹум етмишдиләр. Инҝилтәрә полиси исә һадисәләри анҹаг һырылдамагла гаршылады. Санки ҹинајәт мәһәллинә ҝәлән асајиш кешикчиләри јох кукла театрына ҝәлән ушаглардылар.

Демәли, Азәрбајҹан илә Иранын арасыны вурмаға чалышан үнсүрләр ахмагдырлар, она ҝөрә ки, Ираны дүшмән ҝөстәрмәк истәдиләр, амма мәлум олду ки, бу иш башгадыр, Иран үмумијјәтлә бу дәстәни инҝилис шиәләри адландырыр. Бунлар шиә сүннү арасында әдавәт јаратмаг үчүн ачыг ашкар сүннү мүгәддәсләрини ләнәтләјир, сөјүрләр.

Бир дә шиә ҹамисиндә санки вандаллыг едән бир зүмрә чыхартмаг истәјирләр. Истәјирләр десинләр ки, бахын, бу инсанлара јахшы едирләр дүнјада әзијјәт едирләр. Чүнки бунлар (шиәләр) бир балаҹа бош бурахылсалар фитнә фәсадлар баш верәр.

Үмид едирик ки, һадисәләр бундан сонра даһа дәгиг вә тәфсилаты илә тәгдим едиләр вә мәсәлә даһа да ајдынлыға чыхар.


1546 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...