Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Август 2022

Аллаһын ҝизли ордусундан горхун!

Тәгрибән 35 ил бундан габаг Салман Рүшди адлы бир фитнәкар Ислама һәгарәт едиб шејтан ајәләри адлы китаб јазмышды. Иран Ислам Республикасынын баниси Имам Хомејни, мәлун вә мүртәдд Салман Рүшдинин ганыны һалал билди вә барәсиндә өлүм фәтвасы садир етди.

Зеһинләрә вилајәти фәгиһин сәрһәд танымајан гүдрәти ҝәлир. Аллаһын ики ҹүр ордусу вар - ҝөзә ҝөрүнән вә ҝөрүнмәјән орду. Салман Рүшди башга өлкәјә гачдығы вә Ислам, Иран дүшмәни олан һәмин өлкә тәрәфиндән ҹидди мүһафизә олундуғу вә дәстәккәндији үчүн дүз 35 ил мүддәтинә башына бир һадисә ҝәлмәди. Амма мәлун Салман Рүшдинин бир ҝеҹә белә олсун раһат јата билмәдији гәтидир. Чүнки елә онун сығындығы супердөвләт тәрәфиндән һимајә едилән бир шаһлыг ханәданынын һаггында да Салманын һаггында өлүм фәтвасы садир едән мәрһум Имам Хомејни өлүм һөкмү садир етмишди. Аллаһын әсҝәрләри мәрһум Имам Хомејнинин фәтвасы әсасында тарихин зибилликләринә ҝөмдүкләри шаһ режиминдән сонра ләнәтә ҝәлмиш Сәддам зүлмүндән дә халгы мәһз һәмин фәгиһин мүбарәк фәтвасы әсасында хилас едә билмишдиләр. Она ҝөрә дә һәм Салман һәм дә ону һимајә едән АБШ, Инҝилтәрә ҝөзәл билирдиләр ки, Салман раһат бир шәкилдә һеч евиндә дә јата билмәз. Бу нараһатлыг нәһајәт дүнәнләрдә өзүнү рәсми вә бир о гәдәр дә ганлы шәкилдә бирузә верди. Белә ки, ҹидди бир инсан имиш кими горунан бу Ислам дүшмәни Ислам дүшмәни олан Инҝилтәрәнин Нју Јорк шәһәриндә чыхыш едәркән боғаз наһијәсиндән бычагланды. Бу нә демәкдир? Бу о демәкдир ки, дүшүнмәјин ки, Иранын Сепаһы сизә Инҝилтәрәдә нәсә едә биләҹәк. Садәҹә дүшүнүн ки, фәгиһин әсҝәрләри тәкҹә Иранда фәалијјәт ҝөстәрән көнүллүләрдән ибарәт Сепаһ дејил. Сепаһ фәгиһин бөјүк вә әзәмәтли ордусунун чох кичик бир һиссәсидир. Бу елә бир шәхсијјәтдир ки, онун һәтта сәнин Инҝилтәрәдә ишләдијин ширкәтин офисиндә белә әсҝәри ола биләр. Һәтта бир шаһын башына ҝәлдији кими сәнин ҝеҹәләр бир јастыға баш гојдуғун һәјат јолдашын белә мүмкүндүр ки, фәгиһин әсҝәри олсун. Неҹә ки, бөјүк фәгиһләрдән бириндән өз зијанына фәтва ҝөрән шаһлардан бири өз арвадынын она (шаһа) олан етиразыны ҝөрүб тәәҹҹүблә гаршыламыш, ханымы исә она демишдир ки, бу һәмин фәгиһдир ки, мәни сәнә һалал едиб. Лазым ҝәлсә сәнә мәни дүшмән дә едә биләр. Одур ки, өзүнүнзү јығышдырын, ағлынызы башыныза алын, фәгиһлә, Исламла зарафат етмәк олмаз - буну билин!


8500 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...