Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Декабр 2022

Иран ҹасусу олмамағын мејары

Депутатханада тәјинатла отуран, һеч бир ишә јарамајан ики зилләт вәкили вар. Бири әввәлләр мүхалифәт иди, сонра нә вәд вердиләр, неҹә һәдәләдиләрсә мүхалифәти тәрк едиб режимин бир нөмрәли јалтагларындан биринә чеврилиб. Ады Рази Нуруллајевдир. Һакимијјәт ондан, о да һакимијјәтдән разыдыр. Разы олмасајды онун депутатханада нә ити азмышды. Рази исә моллалардан наразыдыр. О дәфә беш алты нәфәри башына топлајыб дејир ки, мән јас мәҹлисинә ҝедәндә билмирәм ки, Ирандајам јохса Азәрбајҹанда. Ҝөрүн бу адамда ағыл вар? Утанмаз утанмаз дејир ки, мән билмирәм Ирандајам јохса Азәрбајҹанда. Әҝәр билмирдинсә нијә онда демирдин? Нијә ҝөзләјирдин ки, Иранла Азәрбајҹанын арасы дәјсин, сонра сәнин кими сионист нөкәрләри дөвријјәјә ҝириб һүрмәјә башласынлар? Билирсән нијә демирдин? Она ҝөрә ки, үмумијјәтлә јасларда өзүнүн Иранда олдуғуну билирдин. Ја да Иранда олдуғуну дүшүнүрдүн амма мүстәгил олмадығын үчүн данышмырдын. О вахтлар сәнә сәни депутатханада сатгынлығынын мүгабилиндә әјләшдирән ағаларын һүрмә әмри вермәмишдиләр. Она ҝөрә дә һүрмүрдүн.

Икинҹи зилләт вәкили Ҹејһун Мәммәдов. Суријада охујуб. Дејирләр ки, өзү вәһабиләрин өлкәдә бир нөмрәли шпијонудур. Депутатханаја тәјин олунмаздан габаг Илаһијјат университетинин мүдири олуб.

Илаһијјат университетини дә билирсиз дә һәгиги Исламын мүгабилиндә гондармыш, алкашын бири олан Мүбариз Гурбанлынын сәдри олдуғу ДГДК-нин балансына вермишдиләр. Бу университетдә әввәли Бисмиллаһ илә јох режим бөјүкләринин ады илә сөһбәтә башлајырдылар, өзләри кими секулјар мөминләр, илаһијјатчылар јетишдирирдиләр. Амма халг бунларын неҹә сахтакар олдуғуну ҝөзәл билир.

Бу мәхлуг да депутатханада дејиб ки, мәрсијәханлар Ирана ишләјирләр. Бурда јаланчынын дәдәсинә ләнәт демәк ҝәлир инсанын ичиндән. Амма Рази вә Ҹејһун кими мәхлуглара ҝөрә атасына нијә ләнәт охујаг. Әҝәр доғрудан да аталары бунлары һарам лоғма илә бөјүтдүјү үчүн онлара да ләнәт дүшүрсә Аллаһ билсин онларла.
Бәс јахшы Иран аҝенти олмағын мејары нәдир. Һә, бу дығалара онлары депутатханада отурдан сионист Исраил режими дөнә-дөнә тапшырыб ки, динлә әлагәли олан нә гәдәр мәрсијә охујан, дин тәләбәси, диндар вә с. варса һамынын һаггында дејин ки, Иран аҝентләридир. Белә олан һалда онларын бәзиси ҹанынын, бәзиси малынын, бәзиси ишләринин әлиндән чыхмамасы үчүн о ан Иран әлејһинә бәјанат верәҹәкләр ки, бәс Ислам дининин тәмәлиндә сүлһ вар, Иран исә мәнфур сијасәтиндән әл чәкмәлидир. Иш бу гәдәр бәситдир. Мејар бәлли олду. Сиз сағ, биз саламат. Аллаһ Исламын дүшмәнләринин көкүнү кәссин.


484 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...