Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Феврал 2023

Дүнјада Азәрбајҹан һакимијјәти кими...

Азәрбајҹан дүнјада аналогу олмајан өлкәдир дејирләр. Дүздүр ки, бу сөз азтв башда олмагла јалтагларын сөзүдүр. Елә Һејдәр Әлијевин дөврүндән һәр ҹәһәтдән бәдбәхт ҝүндә олан Азәрбајҹан һәтта авропанын ән инкишаф етмиш өлкәләриндән белә ҝөзәл өлкә кими гәләмә верилиб. Амма инсанијјәтини итирмәјән инсанлар ҝөзәл билирләр ки, Азәрбајҹан даим бәдбәхт ҝүндәдир.

Сон һадисәләр исә ҝөстәрир ки, Азәрбајҹан доғрудан да дүнјада аналогу олмајан өлкәдир. Мисал үчүн сон ҝүнләрдә 50-ә јахын руһани вә диндар һәбс едилиб. Онларын јеҝанә "ҝүнаһы" нә вахтса Иранда олмалары вә ја охумаларыдыр. Онлары тутуб дејирләр ки, ја ҹасус кими һәбс едиләҹәксән ја да ки, наркоман кими.

Ҝөрәсән дүнјада Азәрбајҹан һакимијјәти гәдәр ијрәнҹ, шәрәфсиз, рәзил, ахмаг, бир һакимијјәт вармы ки, Иранла дүшмәнчилији вар дејә Ирана ҝүҹ ҝөстәрмәк үчүн өз вәтәндашларыны һәбс етсин?! Бунлар о гәдәр шәрәфсиздир ки, өз вәтәндашларыны һәбс едир, адыны да гојур ки, дтх Иран ҹәсусларыны кәшф едиб. Сионист туласы олан медиа да иштаһла бу хәбәрләри тиражлајыр. Зәррә гәдәр дә өлүб јерә ҝирмирләр. Чүнки һакимијјәт дә медиа да сионист туласы функсијасыны јеринә јетирир. Ҝөрәсән Әрдоған белә бир иш едәрми?

Бу шәрәфсизләр анламыр ки, бу мәнтиглә башга өлкәләрдә тәһсил алан диҝәр инсанлар да һәмин өлкәнин ҹасусудур. Мәсәлән Аллаһшүкүр мүәллим Өзбәкистан ҹасусу олмалыдыр.

Бундан башга тәглид едән инсанлары да инҹидирләр. Бу мәнтиглә ҝәрәк Папаны өзүнә мәнәви лидер һесаб едән бүтүн христианлар Ватикан аҝенти һесаб едилмәлидир.

Бу шәрәфсиз һакимијјәт узун илләрдир бу чүр алчаглыға әл атыр. Илләр өтсә дә инкишаф етмирләр, ағылланмырлар. Она ҝөрә ки, бунлар инсанијјәтини итирмиш бир дәстә вәһшидән башга бир шеј дејилләр. Бунлар һејвандан ашағы мәхлуглардыр.


592 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...