Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Феврал 2023

Сәддамын тәләбәси Рүстәмханлынын сирри ачылды

Улајанларын ағсаггалы, нәвәсинә уламаг өјрәдән Сабир Рүстәмханлы мүәллимин јәгин ки, чыхышыны динләмисиз. Биз дә индијәдәк дејирдик ки, а балам, неҹә олур ки, Али Дини Лидер Ајәтуллаһ Хаменеи ағаны дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндә динләјирләр, Шәргин ағсагглы сајырлар. Милјонларла инсан она тәглид едир, ону өзүнә рәһбәр билир. 34 илдир ки, Али Дини Лидер үнванында сајсыз-һесабсыз чыхышлар едиб, прогнозлар вериб, үммәтин ҝөзүнү ачыб. Аллаһ көлҝәсини үзәримиздән әксик еләмәсин. Бәс неҹә олур ки, ағанын сөзү Сабир Рүстәмханлы мүәллимә чатмыр?

Бу јахынларда етдији чыхышдан мәлум олуб вә Рүстәмханлы мүәллим бу гоҹа вахтында сирләр ифша едиб.
Демәли нәвәсинә уламаг өјрәдән бу гоҹа дејир ки, бир дәфә Ирага ҝетмишдик. Сәддам да бунларла мәзәләниб гајыдыб бунлара дејиб ки, Ирана инанмајын. Һәтта Иран десә ки, бу јердә алма ағаҹы вар. Алма бағында алма вар јенә дә инанмајын. Һәтта јејиб ҝөрсәниз ки, һәгигәтән дә алмадыр јенә дә инанмајын.

Сабир Рүстәмханлы да демә өзүнүн мәнәви атасы вә мүәллими олан Сәддам мүәллимдән өмрүнүн ән ҝөзәл дәрсини вә мәсләһәтини алан шәхс кими одур будур Ирана инанмыр. Ирандан нә десәләр инанмыр.

Әлбәттә Сәддам мүәллим дә бир вахтлар дејирди ки, бир нечә ҝүндән сонра Теһрандан мүсаһибә верәҹәјәм. Ахмаг диктатору елә тыркаламышдылар ки, елә билирди ки, Теһраны тутаҹаг. Амма јалан деди. Сәддам Теһраны нәинки бир нечә ҝүн һеч 8 ил сонра да ала билмәјәндән сонра ҝәрәк Сабир Рүстәмханлы Ирага сәфәр едиб Сәддама дејәрди ки, Сәддам мүәллим сән дедин Ирана инанмајын биз дә инанмадыг. Амма Иранын дедији дүз чыхды ахы. Сән дејирдин ки, бир нечә ҝүндән сонра Теһрандан мүсаһибә верәҹәм, амма Иран Ислам Ингилабынын баниси Имам Хомејни аға исә Аллаһа тәвәккүл едиб дејриди ки, Амрика һеч бир гәләт едә билмәз. Һәлә ки онун дедији дүз чыхыр. Амма Сабир мүәллим буну етмәди. Һәлә утанмыр, хәҹаләт чәкмир дуруб нечә иллик сиррини дә ачыб.

Өзү дә Сәддам мүәллим бәлкә дә о заманлар фикирләшиб ки, Сабир Рүстәмханлы мүәллимҝилин мәмләкәтиндә кишинин јанында баш кәсирләр амма кишиләр динмирләр, сирр сахлајырлар. Буна ҝөрә дә Сабир Рүстәмханлы мүәллимин јанында гәләт едиб ағзындан бир сөз чыхардыб. Бәлкә дә һәтта гулағына дејиб. Амма Сабир Рүстәмханлы мүәллим фикирләшиб ки, әшши Сәддам дәдә артыг өлүб дә десәм нә олажахды ки.


1360 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...