Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Апрел 2023

Фазил Имам Әлинин (ә) шәһадәт ҝүнләриндә тәзә ҝәлин кими үзә чыхды

Вә ја јаланчынын јаддашы

Иранла арасы дәјдији үчүн Азәрбајҹан һакимијјәти Азәрбајҹанда нә гәдәр шиә диндарлары, руһаниләри һәбс еләди. Буна ҝөрә һәтта Фазил шоусу да тәшкил еләдиләр. Адамын ҝүја вурулдугдан сонра бир дәнә фотосу, видеосу, ҝүллә јери иҹтимаијјәтә тәгдим едилмәди. Садәҹә өзү кими сахтакар, тәјинатла депутатханада отуран Заһид Оруҹ, Гәнирә Пашајева кими инсанлар екранларда ҝөрүндүләр. Ади һалда учан бир гуш белә камералара дүшдүјү һалда Фазилабын "ҝүллә дәјәркән" неҹә бағырмасы белә нәдәнсә ҝүвәнлик камераларына дүшмәјиб. Даһа сонра ҝөрдүләр ки, иҹтимаијјәт, сосиал шәбәкәләрдә инсанлар бу шоуја инанмадылар, ҝөтүрүб нечә ҝүн сонра Фазилабын голуну сарыјыб Муршаһинин верилишинә чыхартдылар. Даһа доғрусу ҝүја Миршаһин онунла хәстәханада ҝөрүшүр вә мүсаһибә алыр.

Даһа сонра Фазилаб бир нечә ҝүн сонра хәстәхандан чыхыб евинә ҝетди. Ајағынын алтында гурбан кәсиб онун ҝәлишини бајрам кими аиләси гаршылады. Үстәлик шиә дүшмәни олан Фазилаб бу мәрасими Гәдр ҝеҹәсинә, Имам Әлинин (ә) шәһадәт ҝүнләринә салды. Санки шиәлијә, шиәләрә гаршы дүшмәнчилик башламышкән бу үнсүр дә фүрсәти гәнимәт билиб бу ҝүнләрдә, јәни шиәләрин, һәтта бүтүн сүннү мүсәлманларынын белә гәмләндији ҝүнләрдә шадлыг етди.

Аталар да јахшы дејиб ки, јаланчынын јаддашы олмаз. Демәли Фазилаб мүәллим вурулан ҝүнләрдә Ејнулла Фәтуллајевә мүсаһибә вериб демишди ки, она ики ҝүллә вурулуб. Биринҹиси чијниндән, икинҹиси исә машындан дүшәндән сонра ајаг наһијәсиндән вурулуб. Амма Миршаһины мүсаһибә верәндә дејиб ки, биринҹи ҝүллә ајағындан дәјиб, икинҹиси исә чијин наһијәсиндән. Һәтта Миршаһинә мүсаһибә верәндә дејиб ки, икиси дә машында дәјиб.

Бу зиддијјәтли мүсаһибәләр ҝөстәрир ки, Фазилаб мүәллим вурулмајыб. Садәҹә адам илләрдир шиәләрин, Гум тәләбәләринин әлејһинә данышан шәхсдир. Иши елә дүзүб гошублар ки, ҝүја онун гәтлини Иран сифариш едиб. Бунунла һәм Ирана һүрмәјә әлләриндә бәһанә олду һәм дә Фазил кими бир үнсүрдән гәһрәман дүзәлтмәјә чалышдылар. Амма Аллаһа шүкүр олсун ки, һеч ким Фазил шоусуна инанмады. Һәтта Фазилин аиләси белә әминик ки, бу шоуја инанмајыблар.

Фазилаб исә јаланчы инсан олдуғу үчүн јаддашыны итириб. Итирмәсәјди вә ја бу һадисә баш вермиш олсајды адам он ҝүн габаг вердији мүсаһибәнин зиддинә мүсаһибә вермәзди.


2104 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...