Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Август 2014

Дәмәшг дүнјанын сонунда

Һазырда Суријанын пајтахты олан Дәмәшг вә ја Шамда рәвајәтә ҝөрә Имам Һүсејнин баҹысы һәзрәт Зејнәб вәфат едиб. Ханымын пак мәзары Дәмәшгин Зејнәбијјә мәнтәгәсиндә јерләшир. Халид ибн Вәлид гәмәри 14-ҹү илдә һәмин торпаглары истила едиб вә бу нәсил орада тәгрибән мин ил һакимијјәтдә олуб. Мүавијә гәмәри 36-ҹы илдә Шамы өзүнә гәрәрҝаһ сечди. Мәрван ибн Мәһәммәд 127-ҹи илдә Һәраны пајтахт гәрар верди. О заман Дәмәшг әмәвиләрин пајтахты иди. Бәзиләринин нәзәринҹә дәмәшг сөзү бу шәһәрин банисинин адындан ҝөтүрүлүб. Шәһәрин Ҹирун ибн Сәәд ибн Ад ибн Әрәм ибн Сам ибн Нуһ тәрәфиндән салындығы билиндирилир. Рәвајәтә ҝөрә Дәмәшгдә һәзрәтин Нуһун еви јерләшиб. Нуһ өз ҝәмисини Ливан дағларындакы ағаҹлардан дүзәлдиб.
Дәмәшгдә зүһур әламәтләри, фитнәләр һаггында рәвајәт чохдур. Бу торпагда бөјүк гијамлар, мүһарибәләр, зәлзәләләр олаҹағы билдирилир. Сүфјанинин Дәмәшгдән ајаға галхаҹағы мүһүм хәбәрләрдәндир. Бәзи рәвајәтләрдә бу азғын гөвмүн Сурија вә Иорданија арасындакы Јабәс вадисиндән зүһур едәҹәји билдирилир. Бәзи рәвајәтләрдә исә онларын зүһур едәҹәји шәһәр кими Шам ҝөстәрилир.
Неманинин "Гејбәт" китабында Имам Багирдән (ә) белә нәгл олунур: Дәмәшгдән гәфил уҹалаҹаг Сүфјани фәрјадынын интизарында олун. Бу фәрјадда сизин үчүн бөјүк гуртулуш вар. Бу фәрјад сизин үчүн гәләбә мүждәсидир...
Сүфјанинин ҝәлиши барәдә һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) дә рәвајәтләр нәгл олунуб: Шамда бир кафир һәлак олан заман гијам галхар, амма чох кечмәз ки гијамчы да өлдүрүләр...
"Јәвмул-хәлас" китабынын мүәллифи Камил Сүлејман дејир: Һәдисдә пајтахт сөзү ишләдилир вә бу Дәмәшгә ишарәдир. Бу шәһәрдә сүфјаниләр Әсһәби өлдүрәр...
Башга бир һәдисдә дејилир: Бәни Аббасын дәјирманы фырланан заман Шамда зејтун ағаҹларына бајраглар санҹылар. Аллаһ Әсһәби һәлак едәр, Сүфјани ордусунун әли илә онлары мәһв олар. Бу заман ҹијәр јејән Һиндин оғлу Дәмәшг минбәринә әјләшәр...
Ҹијәр јејән Һинди оғлу дејәндә Әбу Сүфјан нәслиндән олан Сүфјани нәзәрдә тутулур. Илк ишғал олунаҹаг торпаг һаггында һәзрәт Әли (ә) бујурур: Сүфјани ҹүмә ҝүнү хүруҹ едәр, Дәмәшг минбәринә галхар. Онун әлә кечирәҹәји илк минбәр Дәмәшг минбәридир. Хүтбә охујуб халгы ҹиһада чағырар. Халгдан бејәт алар ки, һеч вахт она гаршы чыхмасынлар. Кимдәнсә истәји сорушулмаз...
İмам Садиг (ә) бујурур: Сүфјани Дәмәшгә јахынлашанда Дәмәшг һакими гачар. Әрәб тајфалары онун башына топланар. Рәбии, Ҹәрһәми, Әсһәб вә башга гијамчылар она гаршы галхар. Амма Сүфјани онлары мәғлуб едәр, Шама һаким олар...
Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: Сүфјани Дәмәшг, Һәмс, Һәләб, Иорданија, Гәннәсринә һаким оландан сонра 9 ај сајын...
Һәдисләрә ҝөрә Имам Заманын зүһурундан сонра Сүфјани ордусу Бејда адланан сәһрада јерә батаҹаг. Онлардан ики нәфәр галаҹаг. Мәләјин силләси илә һәр икисинин үзү архаја дөнәҹәк. Бирини һәзрәт Меһдинин дүшмәнләринә хәбәрдарлыг үчүн ҝөндәрәҹәкләр, диҝәрини Имамын гошуну арасына ҝәтирәҹәкләр. Бәшир адлы бу шәхс Сүфјани гошунунун мәғлубијјәтини Имам хәбәр верәҹәк.
Һәзрәт Әли (ә) Сүфјани ордусунун сону барәдә бујурур: Сүфјани ордусу гыса вахтда мәһв олар. Һәзрәт Меһди Сүфјанини тутуб будаглары Тәбәријјә чајына узанан ағаҹын алтында өлдүрәр вә Шама һаким олар...
Башга бир һәдисдә һәзрәт Әли (ә) нәгл едир: Мисир үчүн минбәр дүзәлдәр, Дәмәшги виран гојарам. Јәһудиләри әрәб торпагларындан чыхарарам, әрәбләри әсамла говарам... Бүтүн бу ишләри мәним сојумдан олан бири һәјата кечирәр!
Башга бир һәдисә ҝөрә һәзрәт Иса Дәмәшгин шәргиндә сәмадан енәр. Белә ҝөрүнүр ки, Дәмәшг Сүфјанинин әлә кечирәҹәји беш мәнтәгәдән биридир. Бу шәһәрин ахирүз-зәманда бөјүк ролу вар.

Нур-аз/һавза


6603 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...