Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Сентјабр 2014

Мәккәнин адлары

Гуран:
«Һәгигәтән халг үчүн тикилмиш илк ев Бәккә (Мәккә)дәдир ки, аләмләр үчүн бәрәкәтли вә һидајәт јеридир». (Али Имран-96)
«Бу (Гуран) назил етдијимиз мүбарәк китаб вә гаршысында оланы тәсдиг едәндир ки, (онун васитәси илә) Үммул-гура (халгы) вә онун әтрафында оланлары горхудсун. Ахирәтә иман ҝәтирәнләр бу (китаба да) иман ҝәтирир вә намазларыны горујурлар.» (Әнам-92)
«(Аллаһ) О кәсдир ки, онларын (мүшрикләрин) әлләрини сиздән вә сизин әлләринизи Мәккә вадисиндә онлара галиб етдикдән сонра (сахлады) вә Аллаһ сизин әнҹам вердикләринизи ҝөрәндир» (Фәтһ-24).
Һәдис:
1. Һәзрәт имам Әли (ә) Шам шәһәриндә олан бир нәфәрин «нә үчүн Мәккә-Уммул-гура-адландырмышдыр?» суалынын ҹавабында бујурду: Чүнки јер онун алтындан ҝенишләнмишдир. (Иләлуш-шәраје, сәһ-593, һәдис-44)
2. Һәзрәт имам Әли (ә) бир нәфәрин «Мәккәнин Бәккәјә нисбәт јери нәдир?- суалынын ҹавабында бујурду: Мәккә һәрәмин әтрафы, Бәккә исә Аллаһ евинин (Кәбәнин) јеридир.
Сорушду: Нә үчүн Мәккә адландырылмышдыр?
Һәзрәт бујурду: Чүнки Аллаһ-таала јери бу шәһәрин алтындан ҝенишләндирмишдир.
Сорушду: Бәс нә үчүн Бәккә адландырылмышдыр?
Һәзрәт бујурду: Чүнки бу шәһәр залымлар вә ҝүнаһкарларын ҝөзләрини ағлатмышдыр. (Әл-кафи, 4-211, һәдис-18, Иршадул-гулуб, сәһ-377)
3. Һәзрәт имам Әли (ә) бујуруб: «Бәккә Аллаһ евинин јери, Мәккә исә һәрәмдир». Бу исә Аллаһ-тааланын сөзүдүр ки, бујурур: «Һәр кәс она дахил олса, асајишдәдир». (Али Имран-97, Тәфсирул-Әјјаши, 1-178, һәдис-94)
4. Һәзрәт имам Садиг (ә) бујуруб: «Аллаһ евинин јери «Бәккә», абадлыг исә «Мәккә»дир». (Иләлуш-шәраје, сәһ-397, һәдис-3)
5. Әбдуллаһ ибни Сәнан нәгл едиб ки, һәзрәт имам Садиг (ә)-дан сорушдум. Нә үчүн Кәбәјә Бәккә дејилир? Һәзрәт (ә) бујурду: Халгын онун әтрафы вә дахилиндә ағладығы үчүн (Кәбәјә Бәккә) дејилир. (Иләлуш-шәраје, сәһ-397, һәдис-2)
6. Һәзрәт имам Садиг (ә) бујуруб: «Халгын тәваф едәрәк бир-бирини сыхыб (издиһам јаратдығы үчүн), Мәккә Бәккә адланмышдыр. (Мәҹмәул-бәһрәјн, 1-178, Иләлуш-шәраје, сәһ-397, һәдис-1)
7. Мүавијә ибни Әммар нәгл едиб ки, һәзрәт имам Садигә (ә) әрз етдим ки: Мәккәдә намаз гыларкән гадынлар гаршысында әјләшир вә ја кечирләр. Һәзрәт (ә) бујурду: Ејби јохдур, Мәккәјә буна ҝөрә Бәккә дејилмишдир ки, орада кишиләрлә гадынлар бир-биринә дәјир (вә издиһам јараныр). (Әл-кафи, 4-526, һәдис-7)
8. Һәзрәт имам Казим (ә) Әлијјибни Ҹәфәрин — «нә үчүн Мәккәјә Бәккә дејилир? — суалынын ҹавабында бујурду: Чүнки ҹамаат бир-бирини әлләри илә итәләјирләр ки, бу да јалныз Мәсҹидул-һәрамын Кәбә әтрафындадыр». (Гурбул-иснад, сәһ-237, һәдис-929)
9. Һәзрәт имам Рза (ә) бујуруб: «Халгын (ҹаһилијјәт дөврүндә) Мәккәдә фит чалдығы үчүн она Мәккә деишләр. Бу шәһәрә доғру сәфәрә ҝетмәк истәјәнә исә «гәд мәка» јәни фитчалды дејирдиләр. Бу да Аллаһ-тааланын сөзүдүр ки, бујуруб: «Онларын (ҹаһилләрин) Аллаһ еви әтрафында намазлаыр фит вә әл чалмагдан башга бир шеј дејилдир. (Әнфал, 35). Беләликлә дә «мука» фитчалмаг, «тәсдијә» исә әл чалмаг демәкдир. (Иләлуш-шәраје, сәһ-397, һәдис-1)
10. Һәзрәт имам Садиг (ә) бујуруб: «Мәккәнин адлары бешдир: Уммул-гура, Мәккә, Бәккә, Бәссасә — јәни арадан апаран, чүнки ҹамаат Мәккәдә зүлмкарлыг етдикдә онлары ихраҹ едир вә һәлакәтә јетирирди. Вә Уммул руһм; чүнки ҹамаат Мәккәдә етикаф бағладыгда (илаһи) рәһмәтә шамил олурлар». (Әл-хисал, сәһ-278, һәдис-22)

Nur-az.com


4557 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...