Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Нојабр 2014

Меһдијев Азәрбајҹанынын гадын өртүјү ағрысы

Ону танымаг чәтин дејил

Рамиз Әнвәр оғлу Меһдијев (17.04.1938, Бакы)
-1957-ҹи илдә Бакы Дәнизчилик Мәктәбини битириб;
-1961-ҹи илдә С.М.Киров адына Азәрбајҹан Дөвләт Университетинин тарих факүлтәсинә дахил олуб;
-1967-68-ҹи илләрдә Азәрбајҹан ЛКҜИ Нахчыван Вилајәт Комсомол Комитәсинин икинҹи катиби вәзифәсиндә чалышыб…
-1972-ҹи илдән Азәрбајҹан Дөвләт Университетинин Елми коммунизм кафедрасында чалышыб. -1974-ҹү илин мајында Азәрбајҹанда КП МК апаратында Тәблиғат вә тәшвигат шөбәсиндә мүһазирәчи вәзифәсинә ирәли чәкилиб;
-1978-ҹи илин октјабрында Азәрбајҹан КП 26 Бакы комиссары адына Рајон Комитәсинин биринҹи катиби сечилиб;
-1982-ҹи илин декабрында Азәрбајҹан КП МК-нин катиби сечилиб;
-1988-ҹи илин мајында МК-нин пленумунда республика рәһбәрлијинин дәјишмәси илә әлагәдар Азәрбајҹан КП МК катиби вәзифәсиндән азад олунуб;
-1994-ҹү илин февралында Азәрбајҹан Республикасы Президенти Һејдәр Әлијев тәрәфиндән Президентин Иҹра Апаратынын шөбә мүдири вәзифәсинә, 1995-ҹи илдә исә Азәрбајҹан Республикасы Президентинин Администрасијасынын рәһбәри вәзифәсинә тәјин едилиб. 1980-1990-ҹы илләрдә ики чағырыш Азәрбајҹан Али Советинин депутаты, 1995-ҹи илдә исә Азәрбајҹан Милли Мәҹлисинин үзвү сечилиб…

Матрос мәһарәтли кардинал

Азәрбајҹан туфанлы бир өлкә олдуғундан бу өлкәдә јалныз дәнизчи баш ача биләрди. Тале бу бахымдан Меһдијев үчүн уғурлу олду. О бәлкә дә дәнизчилик мәктәбинә дахил оланда бундан үзүлүрдү. Һарадан биләјди ки, тарих ону гаршыда бөјүк сынаглара һазырлајыр вә ҝүҹлү туфанлардан раһат, усталыгла өтүб-кечмәк үчүн һөкмән дәнизчи олмалыдыр.

Атадан јадиҝар галмыш палыд ағаҹы

Илһам Әлијев нә партократдыр, нә демократ. Илһам Әлијев чохлары кими ҝөзәл јашамаг истәјән бир инсандыр. Ҝөзәл јашамаг истәји бәзән инсаны ҝөзәл олмаг имканындан мәһрум едир. Чүнки ҝөзәл јашамаг үчүн хәзәл пула еһтијаҹ вар. Бир етик һаглы олараг буна етираз едә биләр: ҝөзәл јашамаг үчүн тәбиәтин гојнунда Толстој маликанәси бәс едәр – дејәр. Амма буҝүнкү дүнја ҝөзәл һәјат дејәндә һәр ҝүн ҝөзәлләшән, һәр ҝүн милјонлар удан бир комфорт нәзәрдә тутур. Етик нә билсин ки, Дубај виллаларында һансы ҝөзәлликләр вар. Етикләрлә сағоллашаг, гајыдаг физиоложи ҝөзәллик ашигләринә. Бәли, Илһам Әлијев садәҹә ҝөзәл јашамаг истәјирди. Олсун ки президентлик, һакимијјәт гәтијјән бу шәхсин марағында дејилди. Амма падшаһ оғлу олмағын чәтинликләри дә вар. Падшаһ оғлу һеч заман азад дејил. О кәнд ушагларынын палчыға бәләшмәсинә һәсәд апарыр. Ҝәнҹ Әлијевин атасындан сонра сечим имканлары мәһдуд иди: ја кимләринсә батаглыг ичиндә гуҹагда сахладығы тахта әјләшмәли, ја да ҝөзәл һәјат ардынҹа мәҹһул бир сәфәрә чыхмалы иди. Икинҹи јол ирадә, ҹәсарәт истәјирди. Бу исә падшаһ өвладларында азтапылан кејфијјәтдир. Ҝәнҹ Әлијев ајаглары һавада сахланан тахта әјләшди.
Бу тахты гуҹагда сахлајан гуллар Меһдијевин әмринә табе идиләр. Әҝәр тахты садәҹә јерә гојсајдылар јени падшаһ боғазадәк батаглыға ҝедә биләрди. Бу батаглығы о јаратмамышды. Һәтта бундан ваһимәләниб, узаг-узаг өлкәләрә баш алмаг истәјирди. Гојмадылар…
Ҝәнҹ Әлијев һәјатынын јени дөврүндә ҺӘЈӘТә (өлкәјә) әл ҝәздирмәк истәјәндә чох дәринә көк атмыш бир палыдла үзләшди. Атасындан јадиҝар галмыш палыд. Ону тәрпәдә билмәди. Горхду ки, кәссә пөһрә вериб мин ола. Горхду кәссә үстүнә аша. Гој галсын, көлҝәси пис дејил дүшүнүб ҝетди ҝөзәл һәјатын ардынҹа. Палыд онун ардынҹа ҝүлдү вә будагларындакы гарғалара, бајгушлара, иланлара мөһкәм тапшырды ки, ҝәнҹ падшаһы ҝөздән гојмасынлар.

* * *

Меһдијевин рүблүк моизәләриндән

О дөврү шәкилдә бир јолла мүнасибәт билдирир. Онун мүнасибәти мәмурлар үчүн һадисәдир. Һадисә, һадисә, һадисә: Азәрбајҹан Республикасынын Президенти јанында Дөвләт Идарәчилик Академијасы 15 иллијини гејд едиб. (25.10.2014) АзәрТАҹ хәбәр верир ки, ДИА-нын ректору, академик Урхан Әләкбәров чыхыш едәрәк билдириб ки, үмуммилли лидер Һејдәр Әлијевин 1999-ҹу ил 3 јанвар тарихли Фәрманы илә јарадылмыш Азәрбајҹан Республикасынын Президенти јанында Дөвләт Идарәчилик Академијасынын 15 или тамам олур. Тәдрисин кејфијјәтинин јүксәлдилмәсиндә фундаментал тәдгигатларын әһәмијјәтинә тохунан ректор бу бахымдан академик Рамиз Меһдијевин әсәрләринин (мәсәлән: “Азәрбајҹаны дәјишмиш он ил”) мүһүм рол ојнадығыны вурғулајыб.
Урхан Әләкбәров мәлумат вериб ки, ДИА јарандығы илк ҝүнләрдән онун гаршысында дуран әсас вәзифә мүасир тәһсил технолоҝијалары әсасында әлавә тәһсил програмы үзрә - ихтисасартырма, кадрларын јенидән һазырланмасы, стажкечмә, тәкрар али тәһсил сәвијјәсиндә дөвләт идарәчилији саһәси үчүн кадр һазырлығы олуб…

Сонра сөз Азәрбајҹан Республикасы Президенти Администрасијасынын рәһбәри Рамиз Меһдијевә верилиб. Р. Меһдијевин чыхышындан диггәти чәкән мәгамлары бир даһа нәзәрдән кечиририк:

Наилијјәтләринизин ән парлаг ҝөстәриҹиси ондан ибарәтдир ки, Азәрбајҹан Республикасынын Президенти Илһам Әлијевин 2014-ҹү ил 22 апрел тарихли сәрәнҹамлары илә Идарәчилик Академијасынын бир сыра әмәкдашы дөвләт тәлтифләринә лајиг ҝөрүлүб. Бу, чох тәгдирәлајиг һалдыр…

(Һејрәт: Тәлтиф, мүкафат, медал нә вахтдан наилијјәт ҝөстәриҹиси олуб?! Вә ја наилијјәт нәдир? Меһдијев мәмләкәтә деспотик һакимијјәтдә газанылан уғурлары (халга јашадылан ағрылары) наилијјәт сајыр? Әҝәр беләсә ӘНАМ демәлијди, тәлтиф јох. Падшаһ она сәдагәтли вәзир-вәкили, ҹәллад-чапары тәлтиф етмир, онлара әнам верир.)

Давос Дүнја Игтисади Форуму Азәрбајҹаны рәгабәт габилијјәтлилијинә ҝөрә 38-ҹи јерә лајиг ҝөрүб. Јәни, биз дүнјанын ән рәгабәт габилијјәтли 40 өлкәси сырасындајыг.
2004-ҹү илдән бу ҝүнә гәдәр 1 милјон 300 мин јени иш јери ачылыб. Бу да имкан вериб ки, ишсизлик кәскин шәкилдә ашағы дүшәрәк 5 фаиз сәвијјәсинәдәк енсин…

Биз артыг инкишафымызын јени мәрһәләсинә гәдәм гојмаг әрәфәсиндәјик…

(Тәәҹҹүб: Өтән мәрһәләнин ады нә иди, јени мәрһәләнин ады нә олаҹаг? Халг инкишафы гәбул едирми? Гарабағын ишғалы инкишаф номинасијасында фактор сајылмырмы?)

Академијанын иши һеч дә үрәкачан дејил. Ҝәнҹләр арасында Академија өз рејтингинә ҝөрә ән популјар али мәктәбләрдән биридир. Бураја кифајәт гәдәр јүксәк бал топлајан вә һәтта Президент тәгаүдүнә лајиг ҝөрүлән тәләбәләр дахил олурлар. Бу, илк нөвбәдә ону ҝөстәрир ки, бурада тәдрис просеси дүзҝүн гурулуб вә сағлам аб-һава мөвҹуддур. Бу, севиндириҹи һалдыр. Лакин сонракы мәрһәләләрдә мәзунларын дөвләт гуллуғуна ҹәлб олунмасы просеси һеч дә нәзарәт алтында дејил. Онлар ја дөвләт гуллуғуна гәбул олунмаг үчүн комиссијаја мүраҹиәт етмирләр, ја да ки, уғурла имтаһан вериб дөвләт гуллуғуна гәбул едиләнләр сырасында ҝениш тәмсил олунмурлар… (Ҹавабы ҝәләҹәк)


Бејнәлхалг Һуманитар Форумун иштиракчысы олан Нобел мүкафаты лауреатларындан бири (?) интернетлә бағлы белә бир ҹидди нараһатлығыны билдирди. Онун фикринҹә, бу ҝүн интернетдә мөвҹуд информасијаларын бөјүк гисми садәҹә олараг јанлыш мәлуматлардыр. Арашдырма баҹарығындан вә санбаллы тәһсилдән узаг олан бир ҝәнҹ исә доғру илә јанлыш информасијаны, әлбәттә, бир-бириндән ајыра билмәјәҹәк. Интернет мәканы илә бағлы кифајәт гәдәр дәрин, фәлсәфи, етик вә методоложи проблемләр вар…

(Суал: Сизин рәсми статистикада јалан чохдур, јохса интернетдә?)

Сон илләр әрзиндә Тәләбә Гәбулу үзрә Дөвләт Комиссијасы тәрәфиндән орта мәктәбләрдә кечирилән бурахылыш имтаһанлары ҝөстәрир ки, өлкәмиздә елә ҝәнҹләр вар ки, имтаһан верә билмир. Јүзләрлә һалларда имтаһанын нәтиҹәсинә даир хүсуси протокол тутулур. Протоколда ҝөстәрилир ки, мәсәлән, Мәммәдов Мәммәд “һәрфләри вә рәгәмләри танымыр”. Беләликлә, 70 ил бундан габаг галиб ҝәлдијимиз савадсызлыг елә бил тәзәдән һәјатымыза гајыдыр. Мән буну шәрһ етмәк истәмирәм. Чүнки һәр биринизә ајдындыр ки, бунун архасында нә дајаныр - әлбәттә ки, илк нөвбәдә, аиләнин, тәдрисдә чалышанларын вә јерли иҹра һакимијјәтләринин биҝанәлији… (Ҹавабы ҝәләҹәк)

Һиҹаб Дашы!

Биз һәмишә фәхр етмишик ки, өлкәмиздә гадынлар чох јүксәк мөвге тутараг, демәк олар, сијаси, игтисади вә сосиал һәјатымызын бүтүн саһәләриндә лајигинҹә тәмсил олунублар. Лакин ҹәми ики рәгәми сәсләндирмәк истәрдим. Бу ил али мәктәбләрә гәбул имтаһанлары заманы Јардымлы вә Лерик рајонларындан сәнәд верәнләр арасында гызлар мүвафиг олараг 16 вә 21 фаиз тәшкил едиб. Бир сыра рајонларда, мисал үчүн, Масаллы, Ҹәлилабад, Гобустан, Ағсу вә Сабирабадда сәнәд верән гызларын сајы 40 фаиздән аздыр. Бунунла јанашы, мәсәлән, Загатала рајонунда оғланларын сајы 40 фаиздән аздыр. Бу, ону ҝөстәрир ки, ады чәкилән бөлҝәләрдә кифајәт гәдәр мүрәккәб, ҝизли вә латент просесләр ҝедир.
Мән биләрәкдән мәсәләни белә кәскин гојурам ки, гадынлары вә үмумән ҹәмијјәтимизи тәзәдән ҹәһаләтә, мөвһумата, агрессив диндарлыға сүрүкләмә просесләринин нә дәрәҹәдә тәһлүкәли олдуғуна диггәтинизи ҹәлб едим. 1990-ҹы илләрдә Азәрбајҹана ҝәлән хариҹи туристләр тәәҹҹүблә гејд едирдиләр ки, бура мүсәлман өлкәсидир, лакин биз, демәк олар, бир нәфәр дә һиҹаблы гадына раст ҝәлмәдик. Бу ҝүн онлар да, сиз дә, елә мән дә ҝөрүрүк ки, белә ханымларын сајы кәскин сурәтдә артмагдадыр. Һиҹабла тәһсил мүәссисәләринә, о ҹүмләдән али мәктәбләрә ҝетмәк истәјәнләрин сајы да ҝүндән-ҝүнә артыр. Мән әмин дејиләм ки, бу, ҝәнҹ ханымларын өзләринин дахили мәнәви тәләбатыдыр. Тәһлил ҝөстәрир ки, бу, әксәрән аиләдахили мүһитин тәләбидир вә ҝәнҹ гызлар да буна табе олурлар.
Бир чох реҝионларда, хүсусилә дә ҹәнуб бөлҝәсиндә азјашлы гызларын тәһсилдән јајынараг гејри-рәсми аилә гурмасы артыг ади һала чеврилир. Онлар нә физики, нә дә мәнәви ҹәһәтдән һазыр олмадыглары һалда еркән јашда ана олурлар. Бу мәсәлә һәм сәһијјә, һәм тәһсил, һәм дә һүгуг мүһафизә органларынын диггәтиндән неҹә јајыныр?

(Мирзә Ҹәлилләрин, Ҹаббарлыларын, Үзејирләрин ҹибинә наркотика атыб дамлајан биринин сөзүнә бахын:)

Бәзән бөјүк ағры вә мәнәви изтирабла өзүм-өзүмә суал верирәм: јәни, бу халгын Сабири, Мирзә Ҹәлили, Ҹәфәр Ҹаббарлысы олмајыб? Јәни, “Молла Нәсрәддин” журналы бу мәмләкәтдә чап олунмајыб? Доғруданмы Үзејир бәјин вахтилә ҝүлүш һәдәфинә чевирдији һаллар ҹәмијјәтимизә јенидән гајыдыр?
Һеч бир сосиоложи сорғу апармадан гәтијјәтлә демәк олар ки, орта статистик Азәрбајҹан ҝәнҹи бу ҝүн арзусундадыр ки, онун ҝөзәл еви, бәрбәзәкли машыны вә кифајәт гәдәр пулу олсун. О, һәјатын мәнасыны анҹаг әјләнмәкдә ҝөрүр. Бүтүн бунлара наил олмаг үчүн о, мин бир васитәјә әл атмаға, о ҹүмләдән гануну вә әхлаг нормаларыны да ашмаға һазырдыр. Зәһмәт чәкмәји, чалышмағы, әзијјәтә гатлашмағы о, үмумијјәтлә истәмир.
Азәрбајҹан ҹәмијјәтиндә динлә бағлы кифајәт гәдәр мүрәккәб просесләр ҝедир. Бир тәрәфдән, бу просесләр дүнјада ҹәрәјан едән ики тенденсијаны өзүндә ҹәмләшдирир. Мәлумдур ки, мүасир дөврдә биз фундаментализм феномени илә растлашырыг. Бу тенденсијанын тәрәфдарлары мүсәлман, христиан вә ја башга бир динин тәмсилчиләри олмасындан асылы олмајараг иддиа едирләр ки, өз динләринин илкин, јәни, фундаментал анлајышына гајытмаг лазымдыр. Диҝәр тәрәфдән, дүнјада бу ҝүн өзләрини бу вә ја диҝәр динин тәрәфдары елан едән инсанлар Аллаһа инаныр, лакин мәбәдләрә, мәсҹидләрә, дини гурумлара мүнтәзәм шәкилдә ҝетмәкдән имтина едирләр. Диҝәр тәрәфдән, динин ҹәмијјәтдә ролу илә бағлы вахтилә Маркс, Дүркһејм, Вебер вә диҝәр алимләр тәрәфиндән јарадылмыш нәзәријјәләр буҝүнкү дүнјада ҹәрәјан едән просесләри кифајәт гәдәр дүрүст изаһ едә билмир.
Бир мисал ҝәтирмәк истәјирәм. Азәрбајҹандан бәзи ҹаванларын “ислам дөвләти” уғрунда мүбаризәјә ҹәлб едилмәси вә Суријаја ҝетмәси бизи чох нараһат едир. Ајдындыр ки, күлли мигдарда верилән мәваҹиблә кимисә ширникләндириб вәтәниндән, аиләсиндән ајырараг узаг Суријаја ҝөндәрмәк мүмкүндүр. Лакин бу просеси тәкҹә игтисади амил илә әлагәләндирмәк дә ән азы садәлөвһлүк оларды. “Нә баш верир” суалына исә биз, илк нөвбәдә, она ҝөрә ҹаваб тапа билмирик ки, ҹәмијјәтдә ҹәрәјан едән просесләр һаггында әлимиздә долғун елми мәлумат јохдур.

Бизим кичик Абыш…

…Ситатлар битди. Азәрбајҹанда коммунистләри нечә јерә бөлмәк олар, Ҹәнаб Меһдијев? Бүтүн коммунистләр ејни чапдадыр? Коммунист вар Сизин кими – коммунизм дондурмасыны демократија чопүндә халга једирмәји вә һәр шеји баҹаран коммунистләр. Коммунист дә вар јорған алтында партија билетинә бахыб талкучкада араба сүрмәклә өмрүнү хәрҹләјир.
Бәли, диндарлар да зүмрәләрә бөлүнүр. Сиз бу ҝүн ејнән ҹәнабыныз кими дүнјада пешкалары фырладан АБШ вә мүттәфигләринин сијасәтини јүрүдәрәк ИШИД кими гондарма гулдур дәстәләринин ҹинајәтләрини исламчыларын ајағына јазыб, бүтүн дәјәрләри, һәтта намус сајылан Гадын Өртүјүнү вурурсунуз. Азәрбајҹан мигјасында Сизи АБШ сајмаг олар. Ислама мүнасибәтдә аранызда фәрг ҝөрүнмүр. Онлар да Исламдан горхур, сиз дә. Онлар да һиҹабла вурушур, сиз дә. Онлар дүнјаја ган ағладыр, сиз бир милләтә. Онлар да өз ҹинајәтләринә нәзәријјәчилик дону ҝејиндирир, сиз дә. Һәгиги Ислам, һәгиги исламчылар исә сүлһ вә тәрәгги миссијалыдыр. Бәли, онларын ганунларында гадағалар вә мәһдудијјәтләр вар. Һарам олмаз! Зүлм олмаз! Рүшвәт олмаз! Фаһишәлик олмаз!.. Сизи ИШИД горхутмур, бу гырмызы хәтләр горхудур. Чүнки бүтүн бунлар гурдуғунуз ҝүмүшү һәјата әнҝәл јарадыр. ИШИД исә имкан јарадыр ки, радикаллығы маарифчи исламчынын ајағына јазыб ҹәбһә боју һүҹума кечәсиниз.

Һеч ким разы дејил, садәҹә чоху данышмаға горхур

Азәрбајҹаны гурд јувасына, ачыг һәбсханаја чевирән Меһдијеви һамы ҝөрүр. Бүтүн гәрарларда онун мөһүрүнүн олмасы ҝәнҹ Әлијевин ҹавабдеһлијини зәррәҹә азалтмыр. Онун Бөјүк Сорғу Ҝүнү дејә биләҹәји јеҝанә сөз бу олаҹаг: Меһдијевлә баҹармадым! Неҹә олду сәни сыхан, халга азадлыг вер дејән Дүнја илә баҹардын, Меһдијевлә јох? Бир чыхыш јолу галыр: Истефа!

Даһа кимләри наразы салыб Меһдијевин чыхышы?


Рамиз Меһдијевин чыхышына експертләрин реаксијасы (27 Октјабр 2014)

ББҸ Азәрбајҹанҹа Президент Администрасијасынын рәһбәринин кадр чатышмазлығы, һиҹаблы шаҝирдләр, тәһсилин кејфијјәти һагда чыхышына експертләрин шәрһләрини алыб.

“Идарәчилик проблеми”
Тәһсил саһәсиндә арашдырмалар апаран журналист Шаһвәләд Чобаноғлу дејир ки, һакимијјәтин ихтисаслы кадрлара еһтијаҹы олдуғуну ачыгламасынын архасында һеч дә кадр ахтармаг нијјәти дајанмыр.
“Нәтиҹә одур ки, Азәрбајҹанда тәһсилин нә вәзијјәтдә олдуғу, кадрларын һансы проблемләринин нәдән олдуғу һәр кәсә бәллидир. Әсас мәсәлә бунлара сијасәтләринә, идеолоҝијаларына ујғун, коррупсија системинә даһа јахын кадрлар лазымдыр”.
Онун сөзләринә ҝөрә, баҹарыглы кадрлары дөвләт структурунда ишә ҝөтүрмүрләр.
“Өлкә ичиндә дөвләти идарә едәҹәк кифајәт гәдәр кадр вар. Дүнја һеч вахт кадр проблеми илә үзләшмәјиб вә һакимијјәт истәсә, лазымы кадрлары хариҹдән дә ҝәтирә биләр. Проблем кадр гытлығында дејил, сијаси идарәчиликдәдир”, о әлавә едиб.

Хариҹдә тәһсил имканы
Бакы Дөвләт Униветситетинин мүәллими вә тележурналист Гулу Мәһәррәмлинин фикринҹә, чох аз сајда али мәктәбдә дөвләт идарәчилијиндә иштирак едә биләҹәк кадрлар һазырланыр.
“Проблемин көкү јени дүнја гајдаларына ујғун, јени биликләрин дашыјыҹысы олан, јени технолоҝијалары билән, һәмин системи өјрәнән вә өјрәдә билән тәһсил системи лазымдыр. Тәссүф ки, сон вахтлар хариҹдә тәһсил алмаға гаршы да мүгавимәт вар. Хариҹи өлкәләрдә тәһсил алмаг үзрә имканлар ҝенишләндирилмәлидир”, о ББҸ Азәрбајҹанҹаја билдириб.

“Латент просесләр”
ПА рәһбәринин сөзләринә ҝөрә, гадынлары вә үмумән ҹәмијјәти “тәзәдән ҹәһаләтә, мөвһумата, агрессив диндарлыға сүрүкләмә просесләри” тәһлүкәлидир.
“Һиҹабла тәһсил мүәссисәләринә, о ҹүмләдән али мәктәбләрә ҝетмәк истәјәнләрин сајы да ҝүндән-ҝүнә артыр. Мән әмин дејиләм ки, бу, ҝәнҹ ханымларын өзләринин дахили мәнәви тәләбатыдыр. Тәһлил ҝөстәрир ки, бу, әксәрән аиләдахили мүһитин тәләбидир вә ҝәнҹ гызлар да буна табе олурлар”, ПА рәһбәри гејд едиб.
Ҹәнаб Мәһәррәмли ББҸ Азәрбајҹанҹаја бунун “һәссас мәсәлә” олдуғуну дејир вә бунларын дилә ҝәтирилмәсинин мүсбәт мәгамларыны гејд едир. (ДИГГӘТ: гәрбпәрст гүввәләрлә милли диктаторлар арасында бир мүштәрәк нөгтә вар: Исламы вурмаг!)
“Бурда ики мәсәлә вар. Ја бу аиләдән ҝәлән мәсәләләр олур, икинҹи исә ҹәмијјәтдә сосиал проблем. Инсанлар үмидсиз оланда күлтәви руһ дүшкүнлүјү оланда динә мејл едирләр. Амма шәхси әгидәси илә һиҹаб бағлајанлар да вар. Биз бу мәсәләләр барәдә ачыг данышмалыјыг, чүнки гапалы сахлајанда инсанлар фанатизмә мејлләнирләр”, о әлавә едиб.
Мүәллим мәваҹиби
“Һакимијјәтин сијасәтини дәстәкләјәнләр”
Тәһсил үзрә експерт Етибар Әлијев кадр чатышмазлығы һагда ПА рәһбәринин сөзләрини Азәрбајҹанда али тәһсилин сәвијјәсинә верилән гијмәт кими дәјәрләндирир.
Әлијевин фикринҹә, һакимијјәтин онун сијасәтини тәблиғ едән кадрлара еһтијаҹы вар.
“Һөкүмәтин сијасәтини дәстәкләјәнләр даһа чох һуманитар саһәләрдә ишләјир. Чүнки һуманитар саһәдә чалышанлар ҹамаатла ишләјир вә һакимијјәтин идеолоҝијасыны тәблиғ едирләр”, експерт билдириб.

Азадлығын мүнасибәти:

Бир гајда олараг белә вәзијјәтләрдә ПА рәһбәри Рамиз Меһдијев мүшавирәләр кечирир вә өлкәдә баш верәнләрә тәнгиди мүнасибәт сәрҝиләјир… Диггәт етмисинизсә, “1 милјон 300 мин иш јеринин ачылмасы”, “валјута еһтијатларымыз”, “ҮДМ-нин артмасы”, “јохсуллуғун азалмасы” кими ифадәләр һакимијјәт үчүн “чәлик” ролуну ојнајыр. Белә ки, узун илләрди ЈАП һакимијјәти бу хәјали рәгәмләрлә халга тәсәлли верир. Она ҝөрә хәјалидир ки, бу ҝәлирләрин, валјута еһтијатларынын халга аидијјаты јохдур.
Ҝөрәсән, ачылан милјонларла иш јерләриндә кимләр чалышыр? Ҹәнаб академик, бу иш јерләрини ҝөрмәк үчүн һансы “ејнәк”дән истифадә етмәк лазымдыр? 2 милјондан чох Азәрбајҹан вәтәндашы аиләсини доландырмаг үчүн Русијанын дүзләринә сәпәләниб, әјаләтләрдә ҝәнҹ инсанлар галмајыб, дипломлу ишсизләр ордусу рекорд һәддәдир…

Рамиз Меһдијев етираф едир ки, буҝүн Азәрбајҹан тәһсилинин сәвијјәси совет дөврүндән дә ҝеридә галыр. Ҝөрәсән, тәһсил сәвијјәси өтән әсрдә илишиб галан өлкәнин, аналогсуз инкишафы неҹә мүмкүн олур? Ҹәнаб академик јахшы билмәлидир ки, мүәллими диләнчи маашына мөһтаҹ едиб, үстәлик сечки сахтакарына чевирәндә, “репетитор”луғу тәһсилин “ана”сы едәндә белә дә олмалыдыр. Әҝәр охумадан али мәктәбә дахил олмаг, савадсыз олдуғун һалда диплом алмаг, тапшырыгла јүксәк гијмәт јаздырмаг мүмкүндүрсә, кадр потенсиалындан нијә наразысыныз? Өлкә елә бир вәзијјәтә салыныб ки, хариҹдә тәһсил аланлар ҝери гајытмаг истәмир. Чүнки, бу өлкәдә карјера гурмаг, јалтаглыг вә сахтакарлыға бағлыдыр. Јәни, бу илләр әрзиндә тәһсилә хәрҹләнән милјонлар савадсызлыға хидмәт едиб.

Узун илләрди дејирик ки, Азәрбајҹан һакимијјәти үчүн дөвләт анлајышы фәрдләрин мараглары илә ассосасија олунур. Јәни, һакимијјәт үчүн дахили вә хаириҹи сијасәтдә дөвләтин газанҹы дејил, мәмурларын мәнфәәти әсас ҝөтүрүлүр.
ПА рәһбәри дә буну тәсдигләјиб вә билдириб ки, дөвләт мәмур демәкдир. Буҝүн Азәрбајҹанда һәгигәтән дә јүксәк чинли мәмурлар өзләрини дөвләт һесаб едирләр вә иҹтимаи-рәј онлары гәтијјән дүшүндүрмүр. Чүнки, онлар һакимијјәтин маһијјәтини дәгиг билирләр. Билирләр ки, Азәрбајҹан мәмурлар арасында бөлүнүб, бүтүн саһәләр “монаполија” дадыр вә һүгугун һеч бир өнәми јохдур. Белә олан һалда нә сосиал әдаәләт, нә дә ҹәмијјәт һаггында дүшүнмәјә һеч нә вадар едә билмәз.

Азәрбајҹанда “зијалы” анлајышынын неҹә деградасијаја уғрамасы, ҝүнүмүзүн фаҹиәви реаллығыдыр. Рамиз Меһдијев дејир: Бәзән бөјүк ағры вә мәнәви изтирабла өзүм-өзүмә суал верирәм: јәни, бу халгын Сабири, Мирзә Ҹәлили, Ҹәфәр Ҹаббарлысы олмајыб? Јәни, “Молла Нәсрәддин” журналы бу мәмләкәтдә чап олунмајыб? Доғруданмы Үзејир бәјин вахтилә ҝүлүш һәдәфинә чевирдији һаллар ҹәмијјәтимизә јенидән гајыдыр?”.
Ҹәнаб академикин Сабирин, Ҹәлилин хиффәтини чәкмәси дә бизи тәәҹҹүбләндирир. Буҝүн 10-ларла зијалы гондарма иттиһамларла һәбс олунуб. Һансыки, бу адамлар нәинки өлкә дахилиндә, өлкә хариҹиндә дә нүфуз саһибидиләр. Өлкәнин 1 нөмрәли һүгугшүнасларыны зиндана атыб, сонра һүгугшүнас кадрларын олмамасындан шикајәтләнмәк, гејри-ҹиддилик дејилми?

Ҹәнаб Меһдијев, “Молла Нәсрәддин” журналы да бу өлкәдә дәрҹ олунуб. Анҹаг, сизин 21 иллик һакимијјәтиниз азад мәтбуаты, тәнгиди фикри дүшмән елан едиб. Мәһз бунун нәтиҹәсидир ки, өлкәдә бармагла сајылаҹаг гәдәр мүстәгил гәзет јохдур. Тәкҹә, “Азадлыг” гәзетинә гаршы апардығыныз мүһарибә, фәргли фикрә мүнасибәтинизи ајдын ҝөстәрир. Бүтүн васитәләри шүурлу сүрәтдә мәһв едиб, сонра кечмишә тәәссүфлә јанашмаг һеч дә сәмими ҝөрүнмүр. Бир мәсәлә дә һаглысыныз ки, Үзејир бәјин ҝүлүш һәдәфинә чевирдији һаллары өлкәмиздә јүксәк сәвијјәдә тәтбиг етмисиниз. Әминик ки, Үзејир бәјин фантазијасы мандат алверинин, Жириновски тәәсүбкешлијинин, ҹибә наркотик атма “баҹар”ығынын гаршысында аҹиз галарды.

Беләликлә, узун-узады тәнгидләрдән сонра Рамиз Меһдијев бунлары дејиб:
“Бүтүн бунлар ону ҝөстәрир ки, биз артыг инкишафымызын јени мәрһәләсинә гәдәм гојмаг әрәфәсиндәјик” .
Ихтисаслы кадрларын олмадығыны, тәһсилин совет дөврүндән дә ҝери галдығыны, зијалыларын јетишмәдијини, Үзејир бәјин персонажларына чеврилдијимизи, ҝәнҹләрин әхлаг нормаларыны ашмаға һазыр олдуғуну, вәтәндашларын террорчу груплашмалара гошулма сәбәбинин билинмәдијини, ҹидди елми әсәрләрин јазылмадығыны етираф едәндән сонра, инкишафымызын јени мәрһәләси һаггында данышырыг…

Арды вар, амма

Дүнја империализми, бејнәлхалг сионизм, әрәб шејхләри, милли диктаторлар, кор гәрбпәрәстләрин Ислама јөнәли һүҹумлары гаршысында һәгиги Исламы сахта Исламдан сечмәк мәҹбуријјәтиндәјик. ИШИД сахтадыр, Ән-Нусрә сахтадыр, диктатор (Әлијев һөкумәти) вә агрессор (АБШ вә мүттәфигләри) режимләрин јаратдығы дини гурумлар сахтадыр. Бүтүн бу сахта тәсисатлар һәгиги Исламы нүфуздан салмаг, сәһнәдән чыхармаға һесабланыб. Дүнја ики ҹәбһәјә бөлүнүб: АБШ, мүттәфигләри (зүјчүләр дахил олмагла) вә Ислам Мүгавимәти. Ислам Мүгавимәтиндән кәнарда олан бүтүн дини ҝөрүнүшлү, шүарлы фәрдләр вә тәшкилатлар биләрәкдән ја билмәдән дүшмәнә ишләјир. Мүгавимәт кимәсә һүҹум етмир, Ислами дәјәрләрин мүдафиәчисидир. Мүгавимәт физики, мәнәви азғынлыгдан, тәҹавүз, зүлм, тәһгирдән узагдыр. Мүгавимәт Ашура мәктәбидир. Бу мәктәбдә сүнни-шиә ајрысечкилији јохдур. Бу ҝүн ишғал олмуш Гүдсүн, еләҹә дә Фәләстинин симасында сүбута јетиб ки, Әһли-Бејт ардыҹыллары Сүннә Әһлинин ағрыларына биҝанә дејил, һәтта бу јолда ҹанындан кечир.

Мәтин


11350 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...