Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Ијун 2015

Инҝилтәрәли мәҹбури көчкүн

Јахуд бизә “вәтән хаини” кими тәгдим едиләнләр

Öтән ҝүн өлкә ҝүндәмини Ҹәбрајыллы Сејмур зәбт етди. Даһа дәгиг десәк реҝионун лидер дөвләтинин “Лидер” каналы Ҹәбрајыл сакинини Инҝилтәрәдән ҝәлмиш турист кими тәгдим етди. Әлбәттә ки, өлкәмиз аналогсуз инкишаф етдијинә ҝөрә Сејмур Сәфәровун Ҹејмс Бонар олмасы мүмкүндүр. 20 илдән артыгдыр ки, бу өлкәдә тәнәззүлү тәрәгги, сәфаләти јохсуллуғун көкүнүн кәсилмәси, јалтаглығы вәтәнә хидмәт, тәнәззүлү тәрәгги, һүгугсузлуғу ганунун алилији кими тәгдим етмирләрми? Бу өлкәнин ән виҹданлы, ләјагәтли инсанларыны “хулиган”, “вәтән хаини”, “ермәнипәрәст” кими тәгдим етмирләрми?

Амма башга версијалар да вар. Бәлкә дә бу һакимијјәт үчүн мәҹбури көчкүнләр дә турист кими ҝөрүнүр. Бәли, өлкәјә објект кими баханларын, јурд-јувасындан дидәрҝин дүшән адама турист кими бахмасы тәбиидир. Ҝөрүнүр, “Лазым” ҝәләнә кими бу “турист”ләр һәлә чох ад дәјишәҹәк.

Авропа ојунлары өнҹәси вә ојунлардан сонра Азәрбајҹан һакимијјәтинә гаршы бејнәлхалг тәзјиг ҝүҹләнди. Даһа доғрусу бејнәлхалг аләм һәр шеји өз ады илә чағырмаға башлады. Бүтүн дәјәрләрин адыны дәјишимиш һакимијјәт үчүн исә баш верәнләр олдугҹа сарсыдыҹыдыр. Она ҝөрә дә реал вәзијјәти ҹәмијјәтдән ҝизләтмәк үчүн сијасәтчиләрин тәнгидини, туристләрин тәрифи илә сығорталамаға гәрар вердиләр. Индики ситуасијада Сејмур Сәфәровлар һакимијјәт үчүн Ҹејмс Бонардан даһа чох, Ҹејмс Бонд кими ҝөрүнүр. Хош сөз сөјләјән һәр бир турист надир тапынты кими гијмәтләндирилир. Ҝөрүнүр, Бакыдан фәргли олараг Минҝәчевирдә турист гытлығы јашандығына ҝөрә, мәҹбури көчкүнү инҝлисә чевирмәк зәрурәти јараныб. Үмумијјәтлә, ЈАП һакимијјәтинин бүтүн дөврләриндә вәзијјәтдән “чыхыш јолу” тапылыб. Мәсәлән, Алманија һөкумәти Азәрбајҹан һакимијјәтини балаҹа тәнгид едән кими АзТв, АТВ Алманијада күтләви аҹлыг вә зоракылыг “јаратды” . Һансыки, 10 минләрлә Азәрбајҹан вәтәндашы Алманијаја мүһаҹирәт едир вә бүтүн тәләбатлары өдәнилир. Һакимијјәтин ән јухары постларыны зәбт етмиш адамлар мүалиҹә үчүн Алманијаја пәнаһ апарыр. Инди исә АзТв –ләр Алманијаны Ермәнистандан бетәр “аҹындан өлдүрүр”.

Әслиндә, “Лидер” ин бу әмәјини јүксәк гијмәтләндирмәк лазымдыр. Һакимијјәтин “фантазија”сына набәләд олан инсанлар үчүн Инҝилтәрәли мәҹбури көчкүн Сејмур Сәфәровун перформансы ҹидди аргумент олду.

Биз узун илләрди дејирик ки, телеканалларын тәгдим етдији мәһсуллар зајды, јаланды, сијаси сифаришди вә.с “Лидер” исә ҝөстәрди ки, белә “шедевр”ләр јаратмагда һөкумәтимиз һәгигәтән дә маһирдир.

Мәсәләнин ән мараглы тәрәфи исә бу ҝүн һәбсдә олан вә бүтүн дүнјанын “виҹдан мәһбусу” һесаб етдији шәхсләрлә бағлыдыр. Бәли, Сејмур Сәфәровла бағлы баш верәнләрин өлкәдәки сијаси мәһбусларла бирбаша аидијјаты вар. “Азадлыг” гәзетинин 3-ҹү сәһифәсиндән бојланан бу шәхсләри дә ҹәмијјәтә јанлыш тәгдим едибләр. Һәмин “Лидер” ләр, АзТв-ләр, “Сәс”ләр, “Јени Азәрбајҹан”лар бу ләјагәтли инсанлары да ҹәмијјәтә башга адла сырамаға чалышыблар. Сејмур Һәзини, Хәдиҹә Исмајылы, Тофиг Јагублуну, Интигам Әлијеви вә диҝәрләрини пис нүмунә кими ҝөстәрмәклә, һәгигәтин сәсини боғмаға чалышыблар.

Бу һакимијјәт үчүн дәјишиклик ислаһат кими јох, һәгигәтә јалан либасы ҝејиндирмәк кими ассосасија олунур. Вәзијјәт о һәддә чатды ки, әсрин әввәлиндә демократик ҹүмһуријјәт һесаб олунан өлкә, әсрин сонунда авторитаризмин һөкм сүрдүјү өлкә кими танынды. Јәни, һәгигәтләрин адыны дәјишә-дәјишә өлкәнин тәмиз адыны да чиркәләндирдиләр.

Бир сөзлә, Инҝилтәрәли мәҹбури көчкүн Сејмур-Бонарын сәрҝүзәштләри Азәрбајҹан реаллығынын үмумиләшдирилмиш формасыдыр. О, “турист”ин симасында Азәрбајҹаны ҝөрмәк мүмкүндүр.

Ҝөрәсән, бизим әсл адымыз нәдир?/азадлыг/


7264 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...