Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
31 Октјабр 2016

Мәҹидинин филми вә мәзһәбчилик

Вә ја Һәзрәт Пејғәмбәр (с.ә.с) мүсәлманлары јенидән бирләшдирә биләҹәкми?

Иранлы мәшһур режиссор Мәҹид Мәҹидинин “Һәзрәт Мәһәммәд - Аллаһын елчиси” филми нәһајәт, Түркијәдә дә нүмајиш олунмаға башлады. Һәтта Истанбулда өтән һәфтәсону Мәҹид Мәҹидинин иштиракы илә Түркијәнин мәшһур сәнәт вә дин адамларынын дәвәт олундуғу гала кечирилди.

Филмә бахан сәнәт вә дин адамларынын әксәријјәтинин фикри мүсбәтдир. Буну медиадакы јазылар да тәсдигләјир: сәнәт әсәри тәбии ҝүҹүнү ҝөстәриб, инсанлары һејран бурахыб.

Филмә бахмамышам, бу сәбәбдән нәсә демәк фикрим јохдур. Әслиндә мөвзум там олараг бу филм дејил. М.Мәҹидинин дүнјаҹа мәшһур филм мүтәхәссисләрини дәвәт едәрәк 30 милјон доллар бүдҹә илә 5 ил (2 ил ссенаринин јазылмасы, 3 ил чәкилишләр) чалышдыгдан сонра ортаја чыхардығы бу филм Мустафа Аккадын мәшһур “Елчи” филминдән сонракы 30 иллик бошлугдан сонра һәм дә ҝөзләнилмәз олду. Бир сыра мүсәлман өлкәләри бу филмин нүмајишини гадаған етди. Елә Түркијәнин өзүндә дә филм бир ил јасаг олду. Өтән ил јајыма башлајан филмин бир илдән сонра Түркијә кинотеатрларына јол тапмасынын сәбәби дә бу иди.

Тәбии ки, бу гадағаларын архасында мүсәлманларын Пејғәмбәрин (с.ә.с) һәјатына олан һәссаслығындан даһа чох сијаси сәбәбләр тәсир едирди. Бәли, сијасәт кинода да олса, Ислам динини, мүсәлманлары “вурду”. Мәсәлә ондадыр ки, Мәҹидинин бу филми Јахын Шәргдә мүһарибәләрин, террорун вә бунун фонунда мәзһәбчи чағырышларын ҝүҹләндији бир дөврдә чәкилди.

Әлбәттә, Һәзрәт Мәһәммәдин (с.ә.с) 12 јашына гәдәр олан һәјатыны мөвзу едән филмдә сүнни вә шиәләр арасында һансыса ҹидди фәрг мөвҹуд дејил. Үстәлик, Мәҹиди өзү дә етираф едир ки, һәссаслығы нәзәрә алараг 2 иллик арашдырмалары заманы сүнни вә шиә дин адамларынын төвсијәләрини нәзәрә алыб. Демәли ортада бир сәбәб вар - сијасәт.

Сон бир нечә илдә Сурија, Ираг вә Јәмән мәсәләси илә бағлы Иранла Сәудијјә Әрәбистаны, еләҹә дә заман-заман Түркијә арасында сојуг күләкләр әсир. Амма мөвзу сијасәт, ҝеосијаси рәгабәт, нүфуз мүбаризәси олса да, бу ишләр һәрләниб мәзһәб мөвзусу үзәринә ҝәлир. Һәтта о гәдәр ки, Сәудијјә Әрәбистанынын баш мүфтиси Иранлылары “мәҹуси” (атәшпәрәст), јәни фактики кафир адландырды.

Охшар мөвгеләр Түркијәдә дә заман-заман үзә чыхыр. Үмумијјәтлә, һәр нә гәдәр мөвзу, проблем сијасәт олса да, сонда ҝәлиб дин үзәринә чыхыр. Бунун ән бариз вә аҹы нүмунәсини Мәҹидинин филминә мүнасибәтдә ҝөрдүк. Түркијәнин мәшһур мәдәнијјәт, сәнәт адамлары, дин хадимләри белә филмә бахмадан Мәҹидини тәнгид едир, “шиә бахышынын әкс олундуғу, сүннилик үчүн тәһлүкәли” олмасы һаггында рәјләр ортаја чыхды.

Бу “тәнгидчиләрин” әксәријјәти филмә бахмајыб. Буну өзләри дә етираф едирләр. Амма һеч кәс бу мәсәләнин архасында мәзһәб ајрылығы дејил, Анкара илә Теһран вә ја Теһранла әр-Ријад арасындакы сијаси рәгабәт олдуғуну етираф етмәк истәмир. Һәр кәс зәрбәни даһа ағыр јердән вурур, фәргиндә олмадан нифрәт, дүшмәнчилик јарадыр.

Һәлә дә мәһз бу зәкаларын сајәсиндә мүсәлман күтләләри ејни өлкәни, ејни шәһәри бөлүшдүјү инсанлары “кафир, гәтли ваҹиб, азмыш” һесаб едир. Вә тәәссүф ки, Јахын Шәргдә Иран-Түркијә вә ја Иран-Сәудијјә рәгабәти ҝүҹләндикҹә бу нифрәт атмосфери даһа да гатылашыр.
Мүсәлман дүнјасы сағлам дүшүнҹә хәстәлији синдрому јашајыр. Сијасәт вә дин бир-биринин ичинә о гәдәр дәрининә гарышыб ки, сијаси просесләр дини дүшүнҹәјә тәсир едир вә мүсәлман күтләләр инанҹлары үзәриндән истисмар олунур. Вә тәәссүф ки, сијасәт бу ишдә ҝүҹлү әл ролуну ојнадығы үчүн әсл зијалыларын, ајдын фикирли инсанларын сәси ешидилмир.

Анҹаг там үмидсиз олмаг да лазым дејил. Мәҹидинин филминә баханларын мүсбәт фикриләри, тәгдирли јазылар ҝөстәрди ки, сәнәт мүсбәт мәнада мүсәлман топлумуна тәсир етмәк ҝүҹүндәдир. Мәсәләнин дини тәрәфиндә бахсаг Һәзрәт Мәһәммәд (с.ә.с) амили бир мәнада јенидән мүсәлманлары бир араја ҝәтирмәк, бирлик јаратмаг ҝүҹүндәдир - сағлам дүшүнҹә өн планда оларса...


4909 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...