Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Мај 2018

Биз һаралыјыг?

2018-ҹи илин мај ајыды. Биз һәлә бу өлкәнин вәтәндашы дејилик. Һәлә бизим һаралы олдуғумуз билинмир.
Јахуд, “дүнја һара бахыр” бәһанәси

Бизим өлкәмиздә боллугду. Коррупсијадан тутмуш, јалтаглыға гәдәр “гејри-нефт сектору”нун бүтүн саһәләрини инкишаф етдирмишик. Демәк олар ки, “үфүнәтли мәһсуллар”да идхалдан асылылығымыз јохдур. Һәтта дејә биләрик ки, хејли “милли сәрвәт”и хариҹә ихраҹ едә билирик. Ҝүнаһысз адамлары шәрләмәк үзрә диссертасија јаза биләрик, ән алчаг адама јалтагланмағын формалары барәдә нүфузлу Университетләрдә мүһазирәләр охумаг потенсиалымыз вар. Милјардлары һәзм етдикдән сонра дојмамағын мүмкүнлүјүнү сүбута јетирәрик. 70, 80, 90 јашында вәзифә күрсүсүндән јапышмаг еһтирасымызы нүмајиш етдирә биләрик.
Бәли, бурлар тамам башга аләмди. Бу өлкәдә адамлар алданмагларына шүкр едә билирләр, бу өлкәнин адамлары гатили алгышламағы, вампирин үзүнә ҝүлүмсәмәји, оғруја мүгәдәс варлыг кими бахмағы баҹарырлар. Бу өлкәдә 150 манат әмәкһаггы алан адам 150 милјарды мүсадирә едәнә бахыб, “бундан сонра ҝәлән даһа пис олаҹаг” дејә билир. Бу өлкәдә ләјагәтли инсанын ишҝәнҹәјә мәруз галмасына тамаша едиб, “һөкумәтлә һөкумәтлик етмәк олмаз” гәнаәтинә ҝәләнләр вар. Бу өлкәдә 20 фаиз әразинин ишғалыны Ҹоҹуг Мәрҹанлыјла унутдурмаг мүмкүн олур. Бу өлкәдә Шушада шәһид оланын аиләсини комаја мәһкум едиб, бөјүк вәтән мүһарибәси ветеранына медаллар пајламаг әнәнәси вар.
Үмумијјәтлә, бу өлкәдә дәрдә гуҹаг ачанлар, зилләтлә рәфигә оланлар, талејини әждаһаја кирајә верәнләр чохдур. Һәгигәти биләнләр билмәјәнләрдән даһа чох бәһанә ахтарыр. Һагсызлығы ҝөрән хејли адам вар ки, үрәјинин ҝөзү кор олуб.
Амма бу өлкәдә “сән һаралысан” суалы мәһшурду. Бу өлкәдә јери әлиндән алынмыш, өз јурдунда гәриб оланлар өзүнә јерли ахтарыр. “Филанкәс мәним јерлимди” дејиб, кимисә горумаға ҹәһд едәнләр дә вар. Һәрби хидмәтдә, иш јериндә, мәктәбдә, автобусда гыса танышлыгдан сонра “сән һаралысан” суалы дөвријәјә ҝирир. Бәлкә дә һамымыз өзүмүзә бу суалы вермәлијик. Биз инди һаралыјыг? Бизим инди һарамыз галыб?
Биз догғурдан да буралыјыгса, нијә бураларын мәһв едилмәсинә раһатлыгла тамаша едә билирик? Биз бураларын вәтәндашыјыгса, нијә өзүмүзү оралардакы кими апарырыг? Бәлкә дә суалы бираз да конкретләшдирмәлијик. Биз кимик?
Сәсинин, һаггынын, бу ҝүнүнүн, сабаһынын оғурланмасыјла барышан адамлар дејиликми?
Биз о гәдәр кичилмишик ки, һәјәтимизә һасар чәкмәјә горхуруг. Чүнки пул вермәсәк иҹранын гочулары бу һасары сөкәҹәк. Биз мәктәбдәки “пулјығма әмәлијјаты”на етираз едә билмирик. Чүнки мүәллим принсипә дүшүб, өвладымызын ҝүндәлијинә “2” јазар. Биз дөвләт хәстәханасында тәмәналы хидмәтә “јох” дејә билмирик. Чүнки пул вермәсәк, јанлыш диагноз гојарлар, бизи јахшы мүајинә етмәзләр.
İнди ајылмышыг ки, пулун јанында “лилипут”кими ҝөрүнүрүк. Вә бу гәдәр ашағыландыгдан сонра “дүнја һара бахыр”, “Гәрб өлкәдәки һагсызлығы ҝөрмүр” дејиб, “свежи” бәһанәјә ҝириширик. Өзүмүз һагсызлыг гаршысында кор олуб, дүнјадан дөрд ҝөзлә мүшаһидә тәләб едирик. Һалбуки өзүмүзә суал вермәлијик. Бизим ҝөрмәк истәмәдијимизи, дүнја нијә ҝөрмәлидир?
2018-ҹи илин мај ајыды. Биз һәлә бу өлкәнин вәтәндашы дејилик. Һәлә бизим һаралы олдуғумуз билинмир. Биримиз балаҹа мағазамызын, биримиз кичик евимизин, биримиз дә палчыглы мәһләмизин вәтәндашыјыг. Һамымыз бу өлкәнин вәтәндашы оланда, дүнја бизи ҝөрәҹәк. Демәли, илк нөвбәдә өзүмүз өзүмүзү ҝөрмәлијик.
Вахт өтүр, биз буралыјыгса буну сүбут етмәлијик.


5615 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...