Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Ијун 2018

Биздән нә дүзәлтмәк истәјирләр?

Бу өлкәдә баш верәнләрин һамысынын бизә тәсири вар. Сијасәтә гарышанларын башына ҝәтириләнләрин сијасәтә гарышмајанлара да тәсири вар. Мүбаризәсинә ҝөрә ишҝәнҹәјә мәруз галанларын “башыны ашағы салыб јашајанлара” да тәсири вар.

Һамы өзүнә суал версин, үмуми вәзијјәти анализ етмәјә чалышсын. Ҝүнаһсыз адамлара зүлм едилмәсинә, өлкәнин талан олунмасына, дәјәрләрин сырадан чыхарылмасына сусуругса, демәли, бизә дә тәсир едибләр. Демәли, бизи дә сусгунлуға јуварламагла һәбс едибләр. Демәли, бизи дә горхумуза тәслим етдирмәклә ишҝәнҹәјә мәруз гојублар. Әслиндә, авторитаризм һәбсдәки мүбаризә адамларындан, бүтүн мәһрумијјәтләри ҝөзә алараг зүлмә етираз едәнләрдән даһа чох сусгунлара зәрбә вуруб. Чүнки мүбаризә адамлары онлардан “еластик фигур” дүзәлдилмәсинә разы олмајыб, шәрин гәлибинә ҝирмәјә үсјан едиб вә өз инсанлығыны, вәтәндашлығыны горумаға чалышыб. Бөјүк чохлуг исә сусгунлуғу һәјат тәрзинә чевирмәклә, әдаләтсизликләрә ҝөз јуммагла ән бөјүк зәрбәни алыб. Ахы, нормал өлкәдә вәтәндаш сусгунлуғун јох, дирәнишин, тәләбкарлығын, етиразын, гүрурун нүмунәси олмалыдыр. Әҝәр биз белә дејиликсә, демәли, биздән “лазымсыз мәмулатлар” дүзәлдибләр.

Дүшүнүн, узун илләрди сәрҝиләдијимиз лагејдлик, сусгунлуг, гејри-вәтәндаш мөвгеји бизә нә вериб? Хәстәлик, савадсызлыг, һүгугсузлуг, сәфаләт, интиһар, дәрд вә с.

Бәли, узун илләрди биздән истәдикләрини дүзәлдирләр вә бу “гуруҹулуг” иши давам етдирилир. Биз мәнфәәтимиз үчүн дејил, мәғлубијјәтимиз үчүн сусуруг.

Бүтүн сусгунлар өзүнә суал версин: Мәндән нә дүзәлдирләр? Сонра өзүмүзә икинҹи суалы верәк: Мән неҹә олмалыјам?

Јаланларын тоз-торпағындан силкәләниб хилас олмалыјыг. Башымызы ашағы салыб ҝәзмәјә давам етсәк, о баша чох дашлар дәјәҹәк. Һәм дә о баш ашағы салмаг үчүн јох, јухары бахмаг үчүн верилиб.


5884 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...