Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
31 Ијул 2018

Вәтәндашы интиһар көрпүсүнә ким чыхардыр?

Азәрбајҹанда интиһара ҹәһд һәјат нормасына чеврилиб. Чохдандыр ки, бу өлкәдә өлүм јашамагдан ҹазибәдар олуб. Буҝүн јенә дә Короғлу көрпүсүндән өлүмә әл саллајан вар иди. Дејиләнә ҝөрә баш назир Норвруз Мәммәдов һадисәдән хәбәр тутуб вә һәмин шәхси фикриндән дашындырыб. Баш назирин Интиһара ҹәһд едән шәхси фикриндән дашындырмасы мүсбәт һадисәдир. Каш, һөкумәт һәмишә көмәјә еһтијаҹы оланлара, јашамагдан безәнләрә вахтында әл узадајды. Јахуд, адамлары бу һәддә ҝәтирән сәбәбләри дәф едәјди.
Бәли, дәриндән фикирләшсәк ҝөрәрик ки, адамлары интиһар көрпүсүнә һөкумәт өзү чыхарыр. Сөһбәт тәкҹә буҝүн шаһид олдуғумуз интиһардан ҝетмир. Азәрбајҹандакы бүтүн интиһар ҹәһдләринин статистикасы апарылса, мәлум олаҹаг ки, һүгугсузлуг, мәмур өзбашыналығы, әдаләтсизлик, банк таланчылығы, ашағы әмәкһаггы вә диҝәр сәбәбләр апарыҹыдыр.
Јәни, узун илләр өлкәдә коррупсијанын, ганунсузлуғун һаким олмасы, вәтәндашы үмидсиз, архасыз едиб. Адамлар әминдиләр ки, үзләшдикләри проблемләрдән јаха гуртармаг мүмкүнсүздү. Һансы гурума мүраҹиәт етсә, сүрүндүрмәчиликлә, рүшвәт тәләбијлә үзләшәҹәк. Она ҝөрә дә ән јахшы һәмдәм, ән јахшы мәмур, ӨЛҮМ олур. Адамлар бу гәнаәтә ҝәлирләр ки, проблемин бирдәфәлик һәлли өлмәкдән кечир.
Бу јахынларда бир нәфәрлә сөһбәтләширдим. Дејир ки, 10 илдир 2 сот торпагда ев тикә билмирәм. Башымын үстүнү кәсдирирләр ки, 5000 манат вермәлисән, јохса еви учураҹағыг. Рүшвәт истәјәнләрин һамысынын да бир шүары вар. “Ҝет, кимә истәјирсән шикајәт ет”.
Бу “ганун” өлкәнин һәр јериндә кечәрлидир. Тәсәввүр един ки, өлкәдә онминләрлә аилә бу типли гулдурлуглардан ҹана дојуб. Кредит өдәјән бир формада, тәһсил һаггыны өдәјә билмәјән башга формада, мүалиҹә олунмаг истәјән тамам фәргли тәрздә “лабиринт”ләрә салыныр. Һагсызлыға уғрамыш адамын исә үз тутаҹағы үнван јохдур. Вә беләликлә, јеҝанә “хиласкар” кими Өлүм көмәјә ҝәлир.
Демәк истәјирәм ки, вәтәндаша гијмәт верилмәмәси, пулун ганунлары доғрамасы ИНТИҺАР зәрурәти јарадыб. Вәтәндаш һәр дәфә башыны галдыранда һөкумәти ҝөрмәјиб. Һәр дәфә “олум, јохса өлүм” гәрары вермәк истәјәндә, һөкумәтин биҝанәлији өлүм сечимини ҝүҹләндириб.
Бәли, адамлары интиһар көрпүсүнә чхаран да, адамларын бојнуна кәндир атанда мөвҹуд идарәчиликди. Адамлары көрпүдән дүшүрмәјә һәмишә мүвәффәг ола билмәрик, амма адамлары көрпүјә галдыран сәбәбләри дәф едә биләрик.
Ҹәнаблар, көрпүјә ҝөндәрдијиниз адамлары, ҝери чағырын. Онлар һәлә дә сизин сәсинизи ешитмир!


10521 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...