Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Март 2020

Бөјүк Сәрдар - Шеир

"Һејһатә миннәз-зиллә" Кәрбәла шүары вар,
Гасим Сүлејмани тәк, Һүсејнин әнсары вар.

Шәһадәт арзусујла дөјүшүрдү о бәндә,
Суријада, Ирагда, Фәләстиндә, Јәмәндә,
Ваһимәјә дүшәрди дүшмән, ады ҝәләндә,
Түлкү кими Асланын гаршыда әғјары вар,
"Һејһатә миннәз-зиллә" Кәрбәла шүары вар,
Гасим Сүлејмани тәк, Һүсејнин әнсары вар.

Һәср еләди һәјатын, дүшмәнләр илә һәрбә,
Јәһуд дүшдү горхуја, ҝөз дағы иди Гәрбә,
"ИШИД" ҹәлладларына вурду тутарлы зәрбә,
Ҝөрдүләр ки, мәзлумун ҝүҹлү тәрәфдары вар,
"Һејһатә миннәз-зиллә" Кәрбәла шүары вар,
Гасим Сүлејмани тәк, Һүсејнин әнсары вар.

Тәк башына дүшмәнә бәнзәри ләшкәр кими,
Бир үммәтә тај иди, санма бир әсҝәр кими,
Һәзрәт Әбәлфәзл кими, Малики Әштәр кими,
Şанлы олан Рәһбәрин, шанлы Сипәһдары вар,
"Һејһатә миннәз-зиллә" Кәрбәла шүары вар,
Гасим Сүлејмани тәк, Һүсејнин әнсары вар.

Сөздә, әмәлдә садиг, һәр икиси ејнидир,
İнгилаб фәдаиси, ашиги Хомејнидир,
Гасими Сүлејмани, Гасими Һүсејнидир,
Аллаһын Асланытәк, Һејдәри Кәррары вар,
"Һејһатә миннәз-зиллә" Кәрбәла шүары вар,
Гасим Сүлејмани тәк, Һүсејнин әнсары вар.

"Вармы бир көмәк едән" сәсинә верди ҹаваб,
Гасимин зәрбәсинә дүшмән ҝәтирмәди таб,
Мүгавимәт ҹәбһәси, Һүсејни бир ингилаб,
Енмәз Һүсејн пәрчәми, һәр вахт Әләмдары вар,
"Һејһатә миннәз-зиллә" Кәрбәла шүары вар,
Гасим Сүлејмани тәк, Һүсејнин әнсары вар.

Гасимләр јетишдирән бир мәктәбдир, бу мәктәб,
Она рөвнәг верибдир, Һүсејн баҹысы Зејнәб,
Гаршысында аҹиздир, милјонлар "Әбу-Ләһәб",
Һәр дөврүн "Әбу-Ҹәһли", һәр дөврүн Әммары вар,
"Һејһатә миннәз-зиллә" Кәрбәла шүары вар,
Гасим Сүлејмани тәк, Һүсејнин әнсары вар.

Шәһидлик газанылмаз, инсан олмаса мухлис,
Çохлу нүмунәләрдән,Әбу Мәһди Мүһәндис,
Гијамәтәдәк давам ејләјәҹәкдир бу ирс,
Çүнки, һәр бир заманда "Әһли-Бејт" достлары вар,
"Һејһатә миннәз-зиллә" Кәрбәла шүары вар,
Гасим Сүлејмани тәк, Һүсејнин әнсары вар.

Ҝедән шәһиддир, галар шәһидлик руһијјәси,
Şәһидләр диридирләр, дејир Гуран ајәси,
Аллаһ јолунда өлмәк мүсәлманын гајәси,
Арзу едәр Аллаһдан, буна интизары вар,
"Һејһатә миннәз-зиллә" Кәрбәла шүары вар,
Гасим Сүлејмани тәк, Һүсејнин әнсары вар.

Гој ешитсин "Трамплар", гудурмуш Сионистләр,
Ады мүсәлман олан мүнафигләр, хәбисләр,
Һагга гаршы чыханлар, нәфсинә гул һәрисләр,
Кафирләрин гаршыда, бөјүк аһу-зары вар,
"Һејһатә миннәз-зиллә" Кәрбәла шүары вар,
Гасим Сүлејмани тәк, Һүсејнин әнсары вар.

Имам Садиг демишкән: "Шүкр олсун Пәрвәрдиҝар!
Ахмаглары верибсән, бизләрә дүшмән гәрар!"
Од вә әзаб бәхш едәр, онлара бу рузиҝар,
Öзләритәк корларын, зәлил пәрәстары вар,
"Һејһатә миннәз-зиллә" Кәрбәла шүары вар,
Гасим Сүлејмани тәк, Һүсејнин әнсары вар.

Ән алчаг инсанлара, дүнја олуб ҝирифтар,
Лакин, Мүгавимәт вар, ҝәләр бир ҝүн Хиласкар,
Мөмин дағ мисалыдыр, кафир көпүкдү, Сәрдар!
Батил пәракәндәдир, һаггынса мејары вар,
"Һејһатә миннәз-зиллә" Кәрбәла шүары вар,
Гасим Сүлејмани тәк, Һүсејнин әнсары вар.

3515 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...