Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Октјабр 2021

Әдаләтин символу

Әдаләтин символусан ја Әли!
Сән, елә Аллаһ јолусан, ја Әли!

Итаәт етдин әзиз Пејғәмбәри,
Узаг ејләдин Ондан һәр ҹүр шәри,
Ләрзәјә салмышдын о мүшрикләри.
Аллаһын вуран голусан, ја Әли!

Сәндән гејри јох "Әмирәлмуминин",
Сән иззәтисән, шәрәфисән динин.
Гурбаны олдун наданлығын, кинин,
Һәгиги Аллаһ гулусан, ја Әли!

Тәрбијә алдын Аллаһ Рәсулундан,
Зәррә гәдәр чыхмадын һагг јолундан.
Дүшмәнин ҹәһд етсә дә сағ-солундан,
Гырыб тулладын колу сән, ја Әли!

Чох һијлә ишләтди сәнә "Мүавијә",
Хилафәти идарә етсин дејә,
Һөҹҹәти тамам етдин о, түлкүјә,
Һикмәт илә сән долусан ја Әли!

Јавәринин сајы чатмады гырха,
Дүшмәнә һеч вахт чевирмәдин арха,
"Мәнәм" дејәнләр гачды горха-горха,
Јормадын да, "Дүлдүл"ү сән, ја Әли!

Надан мәшғуликән өз марағында,
Олдун Илаһи ешгин сорағында,
Әлдә етдин, сән Нүбүввәт бағында,
Зәһра адлы бир ҝүлү сән ја Әли!

Аләм һејран галыб әдаләтинә,
"Хәндәк"дә вурдуғун бир зәрбәтинә,
Сәҹҹад гибтә едиб ибадәтинә,
Улулардан, сән улусан, ја, Әли!

Ибадәтә ҝедәндә "Нәхлистан"а,
Руһ бәдәндә сығышмырды бир јана,
Аз галырды вида ејләсин ҹана,
Зәнн едирдиләр, өлүсән, ја Әли!

Ијирми беш ил сәбр еләдин мөһнәтә,
Гәсб олунан һаггына, һәм төһмәтә,
Чох гујулар вәгф еләдин үммәтә,
Ҹанә ҝәтирдин чөлүсән, ја Әли!

Сәндән чатды бизә елм, ибарәләр,
Сәнә борҹлу елм әһли, гариләр,
Гуранда тәјин етдин ишарәләр,
Нөгтә илә верҝүлү сән, ја Әли!

Сәрдарам, билирәм јох ләјагәтим,
Üмидимд Әһли-бејт мәһәббәтим,
Гијамәтдә вәһшәтә јох тагәтим,
Һәлл елә мүшкүлүмү сән, ја Әли!


4368 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...