Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Феврал 2014

Sual.nur-az.com-да ҝүнүн суалы

Суал: Имам Һүсејн (ә) түрбәти дејилдикдә һара торпағы вә һансы әһатәдә олан јер нәзәрдә тутулур? зәһмәт олмаса диҝәр мүҹтеһидләрин дә нәзәрини јазасыныз әҝәр мүмкүнсә өнҹәдән тәшәккүр едирәм
Ад: Аллаһин гулу, Өлкә: АЗЕРБАЈҸАН, Мүҹтәһид: Ајәтуллаһ Вәһид

Ҹаваб:
Бисмиллаһир-рәһманыр-рәһим
İмам Һүсејн (ә) түрбәти, имам Һүсејнин (ә) гәбриндән, јахуд гәбринин әтрафындан ҝөтүрүлмүш торгаға дејилир. Шиәләр бу торпагдан шәфа мәгсәдилә вә намазда үзәринә сәҹдә етмәк үчүн истифадә едирләр.

Имам Хомејни (рһ) бујурур: Гәти олан будур ки, имам Һүсејн (ә) түрбәти дејилдикдә, о һәзрәтин гәбринин өзүндән вә үрфү бахымдан гәбрә битишик јерләрдән ҝөтүрүлмүш торпаг нәзәрдә тутулур ("Тәһрирул-вәсилә": ҹ.2, сәһ 156).

Тәглид мәрҹәләриндән бәзиләринин нәзәри будур ки, Имам Һүсејн (ә) түрбәтинә сәҹдә етмәјин фәзиләти вә о түрбәтдән шәфа мәгсәдилә аз бир мигдар јемәјин һөкмү, имам Һүсејнин (ә) гәбринин вә бир аз онун әтрафына мәхсусдур. Кәрбәланын диҝәр торпаглары мөһтәрәм олмасына бахмајараг, имам Һүсејнин (ә) гәбринин вә онун әтрафынын һөкмүндә дејил ("Төвзиһул-мәсаил мәраҹе", 2628-ҹи мәсәләдә Ајәтуллаһ Беһҹәтин (рһ) нәзәри, Ајәтуллаһ Хаменеи вә Ајәтуллаһ Систанинин дәфтәрханалары).

Бәзи рәвајәтләрә әсасән, Кәрбәла торпағы имам Һүсејнин (ә) гәбриндән һәр тәрәфә 5 фәрсәх (һәр фәрсәх 5.5 км-дир) имам Һүсејнин (ә) гәбриндән һесаб едилир ("Вәсаилуш-шиә", ҹ.14, сәһ. 513).

Тәглид мәрҹәләриндән бәзиләринин дә нәзәринә әсасән, рәвајәтләрдә ҝәлмиш имам Һүсејнин (ә) түрбәти о һәзрәтин (ә) гәбриндән һәр тәрәфә 5 фәрсәхдир (һәр фәрсәх 5.5 км-дир). Амма һәзрәтин гәбринә јахын олан јерләрин фәзиләти даһа артыгдыр (Ајәтуллаһ Вәһидин дәфтәрханасы).

һттп://sual.nur-az.com/аз/
4882 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP