Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Феврал 2014

Sual.nur-az.com-да ҝүнүн суалы

Суал: Салам алајкум. Сон вахтлар намазы ајаг үстә гыла билмәјәнләр стул үзәриндә отуруб гылырлар вә гаршыларына миз гојурлар сәҹдәдә миз үстәки мөһүрә алынларыны гојурлар. Билмәк истәјирдик ки, һансы һалларда стул үзәриндә отуруб намаз гылмаг дүзҝүндүр вә һансы һалларда дүзҝүн дејил. Әввәлҹәдән тәшәккүр едирик.
Ад: Камал, Өлкә: азербајҹан, Мүҹтәһид: Ајәтуллаһ Хаменеи

Ҹаваб:
Бисмиллаһир-рәһманыр-рәһим
Бу шәхсләрин стул үстә отуруб намаз гылмасы дүзҝүн дејил:

1. Әҝәр ајаг үстә дајана билирсә (һәрчәнд, дивара, әсаја сөјкәнмәклә, јахуд әјилмәклә, ја ајалары һәддиндән артыг аралы гојмагла, јахуд рүку шәкилиндә дә олса), стул үзәриндә отуруб намаз гылса, намазы батилдир. Чүнки (гијам кими) јеринә јетирә биләҹәји бир ваҹиби тәрк етмишдир.

2. Отурараг тәшәһһүдү вә сәҹдәләри дүзҝүн јеринә јетирә билирсә, стул үзәриндә отуруб намаз гылса, намазы батилдир. Чүнки сәҹдәдә бәдән үзвләриндән једдиси јердә олмалыдыр вә һеч бир үзр олмадан јерә тохунмаса, намаз батилдир.

3. Намазын бир рәкәтини ајаг үстә јеринә јетирә билирсә, намазы тамамилә стул үзәриндә отуруб гылса, намазы батилдир. Чүнки (гијам кими) јеринә јетирә биләҹәји бир ваҹиби тәрк етмишдир.

4. Намазын һәтта, бир рәкәтиндә сәҹдәләри дүзҝүн јеринә јетирә билирсә, стул үзәриндә отуруб намаз гылса, намазы батилдир. Чүнки сәҹдәдә бәдән үзвләриндән једдиси јердә олмалыдыр вә һеч бир үзр олмадан јерә тохунмаса, намаз батилдир.

5. Әҝәр һеч ҹүр ајаг үстә дајана билмирсә, амма тәшәһһүд вә сәҹдәләр үчүн отура вә онлары дүзҝүн јеринә јетирә билирсә, тәшәһһүд вә сәҹдәләри стул үстүндә јеринә јетирсә, намазы батилдир. Чүнки сәҹдәләрдә сәҹдә әзалары үзүрсүз олараг јердә олмамышдыр.

Бу шәхсләр намазларыны стул үзәриндә отуруб гыла биләрләр:

1. Һеч ҹүр ајаг үстә дајана билмир.

2. Јердә отурмасы мүмкүн дејил вә јердә отурдугда сәҹдәләри јеринә јетирә билмир.

3. Мүтәхәссис һәкимин рәји, јахуд өзүнүн әминлији илә билир ки, әҝәр ајаг үстә намаз гылса, јахуд јердә отуруб тәшәһһүд охуса, ја сәҹдәләри јеринә јетирсә, бәдән әзәләләри хәстәлијинә дүчар олаҹаг, ја хәстәлији бәркијәҹәк.

Гејд:

1. Әҝәр инсан ајаг үстә дајана билмирсә, лакин тәкҹә тәкбирәтул-еһрамы (нијјәтдән сонра дејилән тәкбир) ајаг үстә демәк мүмкүндүрсә, ваҹибдир ки, бу тәкбирәтул-еһрамы демәк үчүн ајаг үстүндә олсун вә тәкбири дедикдән сонра отурсун. Чүнки тәкбирәтул-еһрам дејилән вахт ајаг үстә олмаг, ваҹиб рүкндүр.

2. Әҝәр тәкҹә рүкудан габаг ајаг үстә дајана билирсә, ваҹибдир ки, бу вахт ајаг үстә дајансын, рүкуја бирләшмиш гијам вә рүкудан сонра намазын галаныны отурсун. Чүнки рүкуја бирләшмиш гијам, ваҹиб рүкндүр.

3. Әҝәр тәкҹә бир рәкәтин сәҹдәләрини дүзҝүн јеринә јетирә билирсә, ваҹибдир ки, сәҹдәләри јердә отурараг јеринә јетирсин вә намазын галаныны стул үстүндә отурсун. Чүнки сәҹдәдә бәдән үзвләриндән једдиси јердә олмалыдыр вә һеч бир үзр олмадан јерә тохунмаса, намаз батилдир.

4. Намазгылан мүмкүн олан сурәтдә, сәҹдәдә ҝәрәк ики әлинин ичини мизин үзәринә вә ајагларынын баш бармагларынын башыны јерә гојмалыдыр.

һттп://sual.nur-az.com/аз/
4640 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP