Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Феврал 2014

Sual.nur-az.com-да ҝүнүн суалы

Үмуми

Суал:
Салам әлејкум. Аллаһын варлығыны фәрзијјә һесаб едән шәхсләрин ҹавабында нә дејә биләрсиниз?

Ҹаваб:
Аллаһын ады илә.
Əлејкумус-салам.
Әввәла: “Фәрз един ки, Аллаһ мөвҹуддур!” – ибарәси дүзҝүн дејил, бизим вә сизин мүшаһидәләримизлә, сөзсүз ки, ујғун ҝәлмир. Мүмкүндүр ки, сизин бәзи достларыныз үчүн белә олсун, лакин бу, һамыја аид дејилдир.
İкинҹиси: Ҝөрәсән, бу, еһтималлар аләминдә етина едилмәјән фәрзијјәдир? Кимсә онун исбаты вә инкары үчүн ҹәһд едибми? Динләрдә ҝениш аллаһшүнаслыг бәһсләринә мүраҹиәт етдикдә, белә бир иши гәбул етмәк гејри-мүмкүн олур.
Үчүнҹүсү: Тарих боју зүһур едән, илаһи кәламы чатдыран, бизим доғру јола јөнәлмәјимиз, ислаһымыз, еләҹә дә мә`рифәтимизин чохалмасы үчүн бир сыра ҝөстәришләр вә тә`лимләр ҝәтирән бу гәдәр илаһи пејғәмбәрләр вә елчиләр дә Аллаһын варлығыны фәрзијјә һесаб етмишләрми? Ҝөрәсән, инсафлы бир шәхсин виҹданы буну гәбул едәрми?
Дөрдүнҹүсү: Индијә гәдәр мүхтәлиф динләр вә мәктәбләрдә аллаһшүнаслыг јоллары барәсиндә данышыларкән Аллаһы исбат етмәк үчүн Онун варлығы фәрз олунмајыб. Әксинә, белә дејирләр: “Әҝәр Аллаһ олмасајды”, сәбәб вә нәтиҹә (детерминизм) зәнҹирини неҹә исбат етмәк оларды? “Әҝәр Аллаһ олмасајды”, дүнјаја һаким низамы неҹә изаһ етмәк оларды? “Әҝәр Аллаһ олмасајды”, бәшәрә руһи вә психи сакитлији неҹә һәдијјә етмәк оларды? Һәгигәтдә, Онун мөвҹуд олмамасыны фәрз етмәклә варлығыны исбат едирләр. Башга сөзлә, Аллаһын варлығыны фәрз етмәклә јох, дүнјаја һаким низам вә сәбәб-нәтиҹә зәнҹири кими бир сыра мәсәләләрин варлығыны фәрз етмәклә Онун варлығыны исбат едирләр.
Лакин өз достларынызын шүбһәсинә ҹаваб вермәк үчүн онларын диггәтини өнҹә дејилән мәсәләләрә, еләҹәдә бу мөвзуда чап олунан мүхтәлиф китаблара јөнәлдә биләрсиниз. Әҝәр Аллаһын нишанә вә әламәти сајылан бүтүн варлыглара диггәт јетирсәк, Онун варлығыны инкар едә билмәдијимиз кими, фәрз дә етмәјәҹәјик.
Аллаһ сизә јар олсун.

4651 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP