Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Феврал 2014

Sual.nur-az.com-да ҝүнүн суалы

Фигһи

Суал: шејтанын вәсвәсәсинин гаршысыны алмаг үчүн зикр вә хүсуси илә фикир ҹәһәтдән васвасылыға дүчар олан шәхсләрә чыхыш јолу нәдир? хаһиш едирәм бу суала ҹаваб верәсиниз. чүнки чох өнәмлидир Тәшәккүр.
Ад: Тејмур, Өлкә: азербајҹан, Мүҹтәһид: Ајәтуллаһ Сафи 

Ҹаваб:
Бисмиллаһир-рәһманыр-рәһим
Бу хүсусијјәт сонрадан јараныр. Иншааллаһ васвасылыға етинасызлыг етсәниз арадан ҝедәҹәк. Белә бир шәхс Аллаһа тәвәккүл вә әһли- бејтә (ә) тәвәссүл илә васвасылығын гаршысыны алмалыдыр.
"Ла илаһә илләллаһ" һабелә "Ла һәвлә вәла гүввәтә илла биллаһил-әлијјил-әзим" зикрләри вә салаваты чох тәкрарласын. Һәр ҝүн Гуран охумаға вә һәмишә дәстәмазлы олмаға чалышса, иншааллаһ арадан ҝедәҹәк.
4744 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP