Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Јанвар 2021

25 јанвар вә 5 нојабр "Дашалты әмәлијјаты": 29 илин фәрги

Гарабағын гәдим кәнди олан Дашалтыдајыг. 29 ил әввәл бу кәнддә тарихимизин ганлы сәһифәси јазылыб. Һәмин һадисәнин илдөнүмү үчүн бурадајыг. Илк дәфәдир мәшум ''Дашалты әмәлијјаты''на галиб бир халгын ҝөзү илә, өз аҹы кечмишинә бахырмыш кими бахырыг...

Шушанын мәркәзиндән тәхминән 3 километр ҹәнубда, Ҹыдыр Дүзүндән ашағыда, Дашалты чајынын саһилиндә јерләшир бу кәнд. Дашалты Шуша галасынын бина олдуғу нәһәнҝ гајалығын алтында јерләшдијиндән белә адланыр.

Шушалылар Ҹыдыр дүзүндән Дашалты чајынын саһилинә енән ҹығыра "Гырх пилләкән" дејир. 10 отаглы "Хәзинә-гала"да бурададыр. Бөјүк Дашалты мағарасынын бир һиссәси олан бу мағарада өлкәмизин 30 иллик ишғал дөнәмизндә биздән оғурланан тарихи вар. Ермәниләр өтән илләр әрзиндә сахта "археоложи газынтылар" апарыб бу јерләри өзләринә аид етмәк истәсәләр дә, бир шеј алынмајыб. Бу јерләр, бу јерләрин һәр дашы, ҹығыры, мағарасы бизимдир.

1991-92-ҹи илләрдә Дашалтыны, ардындан да мәдәнијјәт вә руһанијјат бешијимиз олан Шушаны әлә кечирә билмишди бәднам гоншуларымыз. Бу ҝүн "Дашалты әмәлијјаты"ны вә диҝәр һәрби мәғлубијјәтләримизи Шуша зәфәри әвәзләјиб. Мүзәффәр ордумузун 44 ҝүнлүк мүһарибәдә ҝөстәрдији шүҹаәт, нүмајиш едирдији дөјүш габилијјәти модерн мүһарибә ады илә һәрб дәрсликләринә дүшүб.

1992-ҹи ил јанварын 25-дә ҝерчәкләшән "Дашалты әмәлијјаты" о дөврдә јени јаранан Мүдафиә Назирлијинин планладығы илк әмәлијјат иди. Бу әмәлијјат 2 дәфә тәхирә салынмышды. 3-ҹү ҹәһд исә уғурлу олмамышды.

Бу әмәлијјат јанварын 25-дә, ахшам 12-дә башланыб вә јанварын 26-ы ахшам саатларында уғурсузлугла баша чатыб. Сәбәб кими бәләдчиләрин һүҹум тағымларындан бирини Көһнә Нәбиләр кәнди әвәзинә Тәзә Нәбиләрә апарыб чыхармасы, ермәниләрин әмәлијјатын нә вахт башланаҹағыны, һүҹумун һансы истигамәтләрдән олаҹағыны 3 ҝүн әввәлдән билмәләри, һүҹумда олан тағымларымыз арасында әлагәнин олмамасы ҝөстәрилирди. Һүҹумда ҹәми 1 пијадаларын дөјүш машыны олуб. Забит вә әсҝәрләримиз ермәниләрин ҝүҹлү базаја чевирдији Дашалтыны азад етмәк үчүн гәһрәманлыг, шүҹаәт ҝөстәрсәләр дә, ҝөзләнилән нәтиҹәни әлдә етмәк мүмкүн олмамышды.

О әмәлијјатда иштирак едән вә шәһид олан һәр бир әсҝәримизин, забитимизин руһу гаршысында баш әјирик. Онлар гәләбә газанмағымыз үчүн ҹанларындан кечибләр...

О дөврдә јениҹә мүдафиә назири тәјин едилән Таҹәддин Меһдијевин шәхсән рәһбәрлик етдији әмәлијјатда Мүдафиә Назирлијинин јени јаранмыш 120 нәфәрлик Ы табору, Мүдафиә Назирлији Кәшфијјат Хидмәтинин рәис мүавини Риад Әһмәдовун 11 нәфәрлик диверсија дәстәси иштирак едиб. Шуша көнүллүләри дә "Дашалты әмәлијјаты"на дәстәк верибләр.

Кәндә дахил олмуш бир нечә тағым дүшмәнин ҝүҹлү мүгавимәти нәтиҹәсиндә хејли итки верәрәк ҝери чәкилмәјә мәҹбур олуб. Әмәлијјатда Азәрбајҹан ордусу Шуша рајон көнүллүләри илә бир јердә 96 шәһид вериб. Онларла әсҝәримиз һәлә дә иткин сајылыр. Ермәниләр исә 72 ҹанлы гүввә вә бир нечә техника итириб.

Дашалтыда оларкән 1-ҹи Гарабағ мүһарибәсиндә һәмин о әмәлијјатда иштирак етмиш газимиз Нијази Гулијевлә ҝөрүшдүк. Мүсаһибимиз 120 нәфәр дөјүшчүдән мөҹүзә нәтиҹәсиндә сағ галмыш 30 нәфәрдән биридир. Дејир ки, тарихимизин мәшум сәһифәләриндән олан "Дашалты әмәлијјаты"нын нөвбәти илдөнүмүнү зәфәрлә, гәләбә севинҹи илә гаршылајыр:

"О дөјүшдә шәһид олмуш гардашларымызын ганы јердә галмады. Биз анд ичмишдик ки, о ганы јердә гојмајаҹағыг. Бу ҝүн Дашалты азаддыр, шәһидлик зирвәсинә галхмыш дөјүш јолдашларымызын руһу әминәм ки, шаддыр. Бурада, Дашалтыда, кәнди азад етмиш ордумузун забит вә әсҝәрләри вар, онлар бу әразидә илләрлә мөһкәмләнмиш дүшмәни 1 ҝүнүн ичиндә дармадағын едибләр. Һәр бирини саламлајыр, дөјүшдә ҝөстәрдикләри шүҹаәтә ҝөрә һәр бирини алгышлајырам".

Хатырладаг ки, Дашалты кәнди 2020-ҹи ил нојабрын 5-дә, сәһәр саат 5-дә башлајан вә нөвбәти ҝүн дүшмәнин там мәһви илә нәтиҹәләнән әмәлијјатла азад олунуб. Бундан сонра Шуша зәфәри ҝерчәкләшиб, нојабрын 8-дә Мүзәффәр Ордумуз Шушаны да ишғалдан азад етмәјә мүвәффәг олуб.

Кәндә оларкән Дашалтынын азад олунмасы әмәлијјатынын иштиракчысы хүсуси тәјинатлы Вүгар Сәфәровла ҝөрүшә билдик. Вүгар Сәфәров деди ки, Дашалты азад олунандан сонра әтрафда Шушаја һуҹума манеә ола биләҹәк дүшмән гүввәси галмајыб:

"Ермәниләр Шушадан үзү ашағы Дашалтыны атәш алтында сахлаја билирдиләр. Шушаја доғру гарыш-гарыш ирәлиләдик. Дүшмән силаһы долдураркән габаға гачыр, атәш ачанда мөвге тутурдуг. О гәдәр севинҹ ичиндә идик ки, дағлара неҹә дырмашдығымызы белә унутмушдуг. Ермәниләр бизи дағын башында ҝөрәндә тәшвиш ичиндә гачырдылар".
1140 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP