Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Апрел 2021

Сионист ҝенерал: Јәмән Исраил үчүн бирбаша тәһдид сајылыр

Сионист режими ордусунун һава гүввәләринин командири Амикам Нооркин јени кәшфијјат ПУА-сынын тәгдими мәрасиминдә дејиб ки, Јәмән бу ПУА-нын һәдәфләри сырасындадыр, чүнки Јәмән “Исраил” үчүн бирбаша тәһдид сајылыр.
А. Нооркин әлавә едиб: “Орион кәшфијјат тәјјарәси икинҹи вә үчүнҹү сырадакы фәалијјәт вә ҹәбһәләр арасы һәрәкәт үчүн үстүнлүк вә габилијјәт јарадыр.”
Сионист ҝенерал вурғулајыб: “Икинҹи сыра о өлкәләрә дејилир ки, Исраиллә һәмсәрһәд дејил, лакин бу режим үчүн бирбаша тәһдид сајылыр. Ираг вә Јәмән кими. Һалбуки, үчүнҹү сыра өлкәләр Иран кими өлкәләрә аиддир.”
Сионист режими ордусу Тәл-Әвивин Јәмән тәрәфдән тәһдид олунмасынын сәвијјәсинә диггәт етмәклә, бу өлкәни икинҹи сырада нәзәрдә тутмушдур. Бу мәсәлә сүбут едир ки, сионистләрин фикринҹә, Јәмән тәһлүкәси, Иран тәһлүкәсиндән даһа чохдур.
1973-ҹү ил октјабр мүһарибәсиндән бәри Бабул-Мәндәб боғазы сионист режими үчүн нараһатедиҹи тәһлүкәсизлик мөвзусуна чеврилиб. Чүнки Мисир вә Суријанын сионист режимлә мүһарибәси заманы Јәмән бу өлкәләрлә һәмрәјлик нүмајиш етдирәрәк Бабул-Мәндәби сионист режими әлејһинә бағлады.
686 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
12.06.21, 11:33
Һәјат иксири
26.05.21, 08:46
Сәфәр азугәси
Go to TOP