Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Апрел 2021

Иранда мараглы олај: Ики ашиг 32 илдән сонра бир-биринә говушду

Ҹүмә ҝүнү тојлары олаҹаг Кијумәрс вә Туран еркән јашларындан бир-бирини севибләр вә 32 ил вүсал һәсрәтиндә говрулублар. Артыг Кијумәрсин 50, Туранын исә 44 јашы вардыр.

Тарихин надир севҝисини јашамыш Кијумәрс бу һагда дејиб:

18 јашым оланда бибим гызына елчи ҝетдик, лакин ики аилә арасында ирәли ҝәлән проблемләр бизим издиваҹымыза мане олду. О ҝүндән ардыҹыл олараг елчи ҝетдик, лакин һәр дәфә бибим “јох” деди.
Һәтта 2004-ҹү илдә тез-тез елчи ҝетдијимә ҝөрә, мәндән шикајәт етдиләр. Дедиләр ки, ја бу севҝидән әл чәк, ја да зиндана ҝет. Мән зинданы сечдим.

Бу 32 ил әрзиндә бибим гызы да бүтүн елчиләрини гајтарырды.
Дәфәләрлә ел ағсаггаллары вә бөјүкләрлә бирликдә елчилијә ҝетдим, онлары васитәчи етдим ки, бәлкә мәсәлә һәлл ола, лакин һәлл олмурду. Бибимин әл-ајағыны да өпдүм, јенә разылыг вермәди. Бир нечә ај бундан әввәл кәндимизин зәһмәткеш имам ҹамааты мәнә деди ки, Аллаһа тәвәккүл едиб, бир дә сәнә ҝөрә елчи ҝетмәк истәјирәм. Дедим ки, мән сәнин хатирини чох истәјирәм вә сәнә һөрмәтсизлик олунмасына разы дејиләм. Деди ки, сән бу әзиз шәбан ајында дуа ет, мән дә бүтүн сәјими ҝөстәрәҹәјәм.
Имам ҹамаат вә кәнд әһалисиндән 200 нәфәрлә бирликдә елчилијә ҝетдик.
... Беләликлә, 32 иллик интизар сона чатды.

Тејмури өз һисләрини дә бөлүшәрәк дејиб:

Билмирәм өз һиссими неҹә вәсф едим. Инди мәним 50 јашым вар. Бәлкә дә сизин үчүн гоҹа ҝөрүнүрәм, амма бир нечә ҝүн әввәл бибим гызы мәнә “бәли” дејәндә, елә билдим бүтүн дүнјаны мән вердиләр вә мән 18 јашыма гајытдым. Бибим гызы никаһ әгдиндән сонра 32 илдә илк дәфә олараг мәнә: “бу узун илләрдә сәни севирдим вә севирәм, әҝәр лазым ҝәлсәјди јенә дә ҝөзләјәҹәкдим” деди.
711 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
12.06.21, 11:33
Һәјат иксири
26.05.21, 08:46
Сәфәр азугәси
Go to TOP