Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Ијул 2021

Имам Һүсејнин (ә) Мәдинәдән Мәккәјә һиҹрәт етмәси

Језид һакимијјәтинин башланмасы

Хилафәти тәзә әлинә кечирмиш Језидин илк иши атасынын заманында онунла бејәт етмәјәнләрдән бејәт алмаға ҹәһди олду. О, Мәдинәнин валиси Вәлид ибн Үтбәјә мәктуб јазыр: “Һүсејн ибн Әли вә Абдуллаһ ибн Зүбејри чағырараг мәним хилафәтим үчүн бејәт истә. Бејәт етмәкдән бојун гачырсалар, онлардан зорла бејәт ал”.
Вәлид Имам Һүсејни (ә) евинә дәвәт етди. Имам өз јахын адамлары илә онун евинә ҝетди. Вәлидин евинә чатдыгда онлара деди: “Мән ичәри ҝирирәм. Әҝәр шүбһәли сәс ешитсәниз, евә дахил олун. Әкс һалда, һеч бир һәрәкәт етмәјин”. Вәлид Језидин мәктубуну Имама (ә) охуду. Имам (ә) бујурду: “Сән мәним ҝизли бејәтимлә гане олмазсан вә ҹамаатын буну ҝөрмәси үчүн ашкар бејәт алмаг истәјәрсән. Сәһәрә кими мәнә мөһләт вер, бу барәдә фикирләшим”. Вәлид тәклифи гәбул етди. Мәрван она деди: “Әҝәр ҝеҹәнин бу саатында Һүсејндән бејәт ала бимәсән, артыг ган төкүлмәдикҹә ондан бејәт ала билмәјәҹәксән. Буна ҝөрә дә бејәт етмәдикҹә онун бурадан ҝетмәсинә иҹазә вермә”. Бу заман мүбаһисә гызышыр.

Имам Һүсејнин (ә) өз гардашы Мәһәммәд Һәнәфијјәјә вәсијјәти

Имам (ә) кағыз-гәләм ҝөтүрүр вә јазыр: “...Мән нә шөһрәт үчүн, нә фәсад төрәтмәк үчүн, нә дә зүлм етмәк үчүн гијам едирәм. Мәним гијамым ҹәддимин үммәтинин вәзијјәтини ислаһ етмәк үчүндүр. Гијам едирәм ки, јахшылыға чағырым, пис ишләрдән чәкиндирим, бабам Мәһәммәдин (с) вә атам Әлинин (ә) сүннәсинә әмәл едим.
Мәним һаглы олдуғуму гәбул едән билсин ки, Аллаһ һаггын мәнбәјидир вә онун мүкафатыны верәҹәкдир. Дәвәтими гәбул етмәјәнләрә гаршы дөзүмлүјәм. Аллаһ мәнимлә онлар арасында әдаләтлә һөкм етсин. Чүнки Аллаһ ән јахшы һакимдир.
Гардашым! Мәним сәнә вәсијјәтим будур”.
İмам мәктубу бағлајыр вә мөһүрләјәрәк гардашы Мәһәммәд Һәнәфијјәјә верир.

Имамын (ә) Мәдинәдән чыхмасы

Имам Һүсејн (ә) ҝеҹәни Мәдинәдә өз евиндә галыр. Вәлид ибн Үтбә исә Абдуллаһ ибн Зүбејрдән бејәт алмаға чалышыр.
Абдуллаһ бејәт етмир вә ҝеҹә икән Мәдинәдән чыхыр. Сәһәр вахты Вәлид 80 нәфәр атлыны ону ахтармаға ҝөндәрир, анҹаг тапа билмирләр. Вәлид Језидә бејәт алмаг үчүн адамларындан бир нечәсини дә Имам Һүсејнин (ә) евинә ҝөндәрир.
Имам онлара бујурур: “Мөһләт верин сәһәр олсун, ҝөрүм нә едирәм”.
Вәлидин адамлары ҝери гајыдырлар.
Ҝетмәк вахты чатмышды. Артыг Мәдинәдә галмаг олмазды. Имам Мәһәммәд Һәнәфијјә кими бир сыра адамларыны чыхмагла бүтүн аиләси илә бирликдә Мәккәјә доғру һәрәкәт едир.

Имамын (ә) Мәккәјә чатмасы

Һүсејн (ә) узагдан Мәккәнин дағларыны ҝөрәндә бу ајәни охујур: “Ола билсин ки, Рәббим мәнә доғру јолу ҝөстәрсин!”
İмам Мәккәјә дахил олду. Диҝәр шәһәрләрдән ҝәлмиш үмрә зијарәтчиләри о һәзрәти гаршылмаға ҝәлдиләр.
Бу сәмими гаршылама Абдуллаһ ибн Зүбејри нараһат едир. Мүавијәнин өлүмүндән сонра ҝизли шәкилдә Мәккәјә ҝәлмиш ибн Зүбејр Мәккә әһалисиндән өзү үчүн бејәт алмаг нијјәтиндә иди, анҹаг фикрини Һүсејнә (ә) демирди.
О, Имамын (ә) намазында иштирак едир, јанында отурур, сөзләринә гулаг асыр, һәтта она Мәккәдә галмағы төвсијә едәрәк дејир: “Әҝәр Мәккәдә галсан, сәни мүсәлманларын хәлифәси билиб бејәт едәҹәјәм”. Лакин Һүсејн (ә) она бујурур: “Мәнә ҝөрә Мәккәјә һөрмәтсизлик олунмасыны истәмирәм. Мәккәдән бир гарыш да олса гырагда өлмәјә һазырам, анҹаг Мәккәнин һөрмәти горунсун”.
1462 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP