Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Ијул 2021

Америка мәтбуаты: Иран Јахын Шәргин ән гүдрәтли өлкәсидир

Американын “Тһе Натионал Ынтерест” аналтика журналы дәрҹ етдији тәһлилдә Иранын ҝүҹ вә баҹарыгларыны садаламагла јанашы, ону Гәрби Асијанын ән гүдрәтли вә тәсирли өлкәси кими таныдыб.

Журнал өз тәһлилиндә Иранын ҹоғрафи вә тарихи мөвгејиндән сөз ачараг јазыб: “Бу өлкә Фарс көрфәзи, Мәркәзи Асија, Һинд Океаны өлкәләри вә Гафгаз кими бир нечә мүһүм стратежи вә адәтән гејри-сабит реҝионда јерләшир. Иран илк нөвбәдә ән гүдрәтли гуру гошунларына саһиблик едир, һүҹум етмәкдә вә мүдафиә олунмагда нечә мин иллик тәҹрүбәјаә маликдир. Һәмин ҹоғрафи вә тарихи зәминә Иранын өз гуру гүввәләрини ҝүҹләндирмәсинә сәбәб олмушдур.”

Тәһлилин диҝәр һиссәсиндә Иранын гуру гошунларынын һәрби тәҹһизатынын статистикасы јер алыр вә онун һәҹминин нәзәрә чарпаҹаг сәвијјәдә олдуғу вурғуланыр.

Журнал гејд едиб ки, гәрбин Ирана гаршы силаһ санксиајлары бу өлкәнин силаһ сәнајесинин һәмин бошлуғу долдурмаг үчүн фәалијјәтә башламасына сәбәб олмушдур.

Тәһлилин диҝәр һиссәсиндә јазылыр: “Иран чох бөјүк гуру гошунларына саһиблик етмәкдән әлавә, ҝениш ҹоғрафија вә ҹәмијјәт чохлуғу кими елементләринә ҝөрә дә габаглајыҹы амилләрә маликдир. Бу амилләр Иранын Јахын Шәргин ән гүдрәтли вә тәсирли өлкәси олмасына имкан јаратмышдыр.”
2619 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP