Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Август 2021

Әсирләр карваны Шамда

Карван Шама јахынлашды. Језид һамыны шәһәрин мејданына топлады. Әсирләр шәһәрин мејданына дахил олду. Ораја топлашанлар Језиди гәләбә мүнасибәтилә тәбрик етдиләр.
Бура Әмәвиләрин пајтахты Дәмәшг, јәни Шам шәһәридир. Әсирләр Шама чатанда ҝүндүз иди вә онларын һамысынын үзү ачыг иди. Һүсејнин (ә) башы онларын арасында низәдә иди. Әсирләрдән баша бахыб ағлајан һәр кәси гамчы илә вурурдулар. Ҹәфакар шамлылар Пејғәмбәр (с) өвладларына тамаша етмәк үчүн мејдана топлашмышды вә онлара һөрмәтсизлик едирдиләр. Сараја чатанда Језидин ҝөстәриши илә Һүсејнин (ә) мүбарәк башыны мәсҹиддән асдылар. Имамын (ә) башы үч ҝүн орада галды.

Имам Зејнүлабидинин (ә) шамлы гоҹа илә сөһбәти
Кәрбәла әсирләри Имам Әли ибн Һүсејнлә (ә) Шамда бир мәсҹидин пилләсиндә отурмушдулар. Орадан бир гоҹа киши өтүрдү. Гоҹа ҝәлиб онларын гаршысында дајанараг деди: “Аллаһа шүкүр олсун ки, сизи өлдүрдү, кишиләринизин өлүмү илә бүтүн шәһәрләрдә әмин-аманлыг јаратды.” Имам (ә) онун налајиг сөзләри гуртарана гәдәр сакит галыб ҝөзләди. Сонра она бујурду:
- Еј гоҹа! Де ҝөрүм Гуран охујубсанмы?
Гоҹа деди: -Бәли.
İмам бујурду: - Онда бу ајәләри дә охумусан: “(Еј Пејғәмбәр!) Де: “Мән сиздән бунун (рисаләти тәблиғ етмәјимин) мүгабилиндә гоһумлуг мәһәббәтиндән (Әһли-бејтә севҝидән) башга бир шеј истәмирәм”. Диҝәр ајәдә бујурур: “Гоһум-әгрәбаја да һаггыны вер”. Диҝәр ајәдә бујурур: “Һәгигәтән, Аллаһ-Таала јалныз сиз Әһли-бејтдән пислик вә чиркинликләри узаглашдырмаг вә сизи пак-пакизә етмәк истәјир”.
Гоҹа киши дәрһал деди: - Бәли, бу ајәләри охумушам. Һәзрәт она бахды вә бир аз сүкут етдикдән сонра бујурду: - (Ајәләрдә ҝәлән) Әһли-бејт бизик вә бу ајә јалныз бизә аиддир.
Гоҹа киши дедикләринә пешман олараг ағлады, башыны ҝөјә галдырыб деди: - Илаһи, мән Али-Мәһәммәдин (с) дүшмәнләриндән сәнә шикајәт едирәм.

Језидин Имам Зејнүлабидинлә (ә) сөһбәти
Имам Сәҹҹады (ә) вә башга әсирләри Имам Һүсејнин (ә) кәсилмиш башы илә бирликдә Језидин сарајына ҝәтирдиләр. Һәзрәтин бојнуна зәнҹир тахмышдылар. Језид, Имама (ә) деди: - Һәмд олсун атаны өлдүрән Аллаһа. Имам (ә) бујурду: - Аллаһын ләнәти олсун атамы өлдүрәнләрә!
İмамын (ә) сөзүндән гәзәбләнән Језид ону өлдүрмәји әмр етди. Имам (ә) бујурду: - Әҝәр мәни өлдүрсән, Пејғәмбәрин (с) гызларыны евләринә ким чатдыраҹаг? Онлара мәндән башга мәһрәм адам јохдур.
Имамын (ә) гәтијјәтли сөзләриндән дурухан Језид деди: - Сән онлары евләринә чатдыраҹагсан.
Сонра Језид бу ајәни охуду: “Сизә үз верән һәр бир мүсибәт өз әлләринизлә газандығыныз (әмәлләрин) уҹбатындандыр!”. Сонра һәзрәтин әлләрини ачдырды. Имам Зејнүлабидин (ә) онун ҹавабында бујурду: - Дүшүндүјүн кими дејил. Охудуғун ајә бизим һаггымызда назил олмајыб. Бизим һаггымызда назил олан будур ки, “инсанлары јаратмаздан габаг сәма китабында јазылмышлардан башга мүсибәт ҝөрмәзсиниз. Әлиниздән чыхана тәссүфләнмәјин, әлинизә кечәнә севинмәјин”. Бу ајә бизә аиддир.

Әсир карванында гадынларын вәзијјәти
Дәмәшгдә олдуглары мүддәтдә әсирләр карванынын гадынларынын иши ағламаг вә Һүсејнә (ә) матәм сахламаг олду. Өвладлары шәһид олмуш аналар фәрјад едирдиләр. Әсирләр сахланан јер нә онлары истидән горујурду, нә дә сојудан. Онларын бәдәнләринин дәриләри гопур вә чиркләјирди. Артыг дөзмәк чәтинләшмиш, гәм онлара даими јолдаш олмушду.
1258 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.21, 00:40
Ҝеҹә рәвајәти
Go to TOP