Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Август 2021

“Талибан” нүмајәндәси: “Гадынлар евдән чыхмасын, чүнки дөјүшчүләримиз онлары зорлаја биләр”

“Талибан” нүмајәндәси: “Гадынлар евдән чыхмасын, чүнки дөјүшчүләримиз онлары зорлаја биләр”
Əфганыстана нәзарәти әлә алан (һәләлик Пәнҹшир вадиси истисна олмагла) “Талибан” һәрәкаты Кабили тутдугдан дәрһал сонра гадынларын ишләмәсинә вә тәһсил алмасына “шәриәт гајдалары дахилиндә” иҹазә вериләҹәјини ачыгласа да һазырда онлара евдән чөлә чыхмағы мәсләһәт ҝөрмүр. Чүнки “Талибан” дөјүшчүләри, һәрәкатын сөзчүсү Забиһуллаһ Мүҹаһидин билдирдији кими, гадынларла рәфтар барәдә хүсуси тәлим кечмәјибләр вә онлары күчәдә тутуб зорлаја биләрләр. “Талибан” нүмајәндәсинин бу бәјанаты бејнәлхалг медиада ҝениш резонанса сәбәб олуб.

Забиһулла Мүҹаһид бу барәдә Кабилдә кечирдији брифингдә билдириб. “Гадынларын евдә галмасы лазымдыр, ән азындан һәләлик. Нијә? Чүнки дөјүшчүләримиздән бәзиләри һәләлик гадынлара зәрәр вермәмәк мәсәләсиндә тәлим ҝөрмәјиб. Бизә јени гатыланларын јетәрли тәлим алмадыглары үчүн гадынларла пис давранмасындан еһтијат едирик. Аллаһ ҝөстәрмәсин, дөјүшчүләримизин гадынлара зәрәр вериб онлары зорламасындан еһтијат едирик”,-о дејиб.
1038 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.21, 00:40
Ҝеҹә рәвајәти
Go to TOP