Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Сентјабр 2021

Авропа Шурасынын сәдри: Иран әфганлара евсаһиблији етмәкдә тарихи рол ојнады

Авропа Шурасынын сәдри Чарлз Мичел өз Твиттер сәһифәсиндә Иран президенти Сејид Ибраһим Рәиси илә бир сыра мөвзулары мүзакирә етмәсиндән хәбәр верәрәк дејиб: “Иран президенти илә Әфганыстанда баш верән һадисәләр вә нүвә сазиши данышыгларынын әсас јолуна гајытмасы илә бағлы сөһбәт етдик.”

Ч. Мичел әлавә едиб ки, Авропа Бирлији вә Иранын реҝионал вә бејнәлхалг мөвзуларда, о ҹүмләдән Әфганыстанла бағлы ортаг мараглары вардыр.

О диҝәр бир твитиндә Әфганыстан олајларына вә Иранын бу мәсәләдә ролуна тохунараг јазыб: “Бејнәлхалг ҹамиә һуманитар бөһранлара ҹаваб вермәк үчүн өз сәјләрини әсирҝәмәмәлидир. Иран гоншу өлкә кими әфганлара евсаһиблији етмәкдә чох мүһүм тарихи рол ојнады.”

Гејд едәк ки, бу ҝүн (чәршәнбә) Иран, Чин, Пакистан, Өзбәкистан, Таҹикистан вә Түркмәнистан олмагла 6 өлкәнин хариҹи ишләр назиринин иштиракы илә Әфганыстанла бағлы иҹлас кечирилиб.

Витурал иҹласын әсас мөвзусу Әфганыстан халгынын истәк вә ирадәсинин ҝерчәкләшмәсинә, һабелә сүлһ вә әмин-аманда олан бир Әфганыстан јаранмасына көмәк етмәјин јолларынын арашдырылмасы олуб.
Бу јөнүмдә даһа бир иҹласын Теһранда кечирилмәси илә бағлы разылыг әлдә олунуб.
2239 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.21, 00:40
Ҝеҹә рәвајәти
Go to TOP