Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Сентјабр 2021

Медведев: Он минләрлә силаһлы бөлҝәдә јерләшдирилиб

"Кәшфијјат органлары Орта Асија өлкәләри илә һәмсәрһәд вилајәтләр дә дахил олмагла он минләрлә ИШИД силаһлысынын Әфганыстан әразисиндә олмасына даир мәлумат әлдә едиб”.

Бу барәдә Русија Тәһлүкәсизлик Шурасы сәдринин мүавини Дмитри Медведевин Газета.ру сајтында јајымланан мәгаләсиндә билдирилиб.

Медведев һесаб едир ки, Әфганыстанда 20 илә јахындыр давам едән әмәлијјат заманы АБШ Суријадан Әфганыстана күтләви шәкилдә көчмүш ИШИД јараглыларына һеч бир мүгавимәт ҝөстәрмәјиб.

“АБШ-ын Әфганыстандан чәкилмәси Асија, Африка, Јахын Шәрг вә Авропа үчүн бөјүк тәһлүкә јаратмаға давам едән террор тәшкилатынын фәалијјәтини артырыр”, - Медведев сөјләјиб.

Мәгаләдә о да дејилиб ки, америкалылар кечмиш президент Ҹорҹ Бушун о вахт сөз вердији әсас мәгсәдә - Әфганыстанда терроризми мәғлуб етмәјә наил ола билмәјибләр.

“Бүтүн бу нүмунәләр бир тәрәфдән кәнардан демократик мөҹүзә ҝөстәрмәјин мүмкүн олмадығы, ејни заманда дүнјаны терроризм вә наркотикләрдән гуртармағын мүмкүн олмадығы тезисини бир даһа тәсдигләјир. Вашингтон јохсул, мүһарибә шәраитиндә олан бир өлкәдәки вәзијјәти сабитләшдирә, мүасир дөвләтә чевирә билмәди”,- Медведев вурғулајыб.
2358 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.21, 00:40
Ҝеҹә рәвајәти
Go to TOP